Zostań gwarantem jakości

W ramach szkolenia uczestnicy poznają wymagania normy, ich interpretację oraz sposoby wdrożenia poszczególnych wymagań. Uczestnicy poznają procedurę i metodykę przeprowadzania oraz raportowania

Zostań gwarantem jakości

Skrócony opis szkolenia: W ramach szkolenia uczestnicy poznają wymagania normy, ich interpretację oraz sposoby wdrożenia poszczególnych wymagań. Uczestnicy poznają procedurę i metodykę przeprowadzania oraz raportowania audytu wewnętrznego. Podczas warsztatów aktywnie przygotowują

Adresaci szkolenia: Kandydaci na auditorów wewnętrznych

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego przygotowania, przeprowadzenia i udokumentowania ustaleń z auditu wewnętrznego. Program szkolenia:

Dzień 1 - BLOK SZKOLENIOWY
Auditor wewnętrzny nie ocenia, nie wydaje wyroków, ale sprawdza zgodność systemu i wspólnie z
auditowanym poszukuje jego usprawnień. W bloku 1 kandydaci na auditorów poznają swoje uprawnienia i
odpowiedzialności, praktycznie przechodzą procedurę przygotowania się do auditu, wyboru właściwych
punktów normy, układają listy pytań zależne od stanowiska osoby auditowanej. Wymagania normy interpretują
w perspektywie pytań, jakie powinny być zadane na audicie, aby osiągnąć jego cel. Prezentowane scenki
auditowe analizowane są pod kątem ich poprawności, przyczyn wystąpienia problemów oraz sposobów ich
zapobiegania.
► Wstęp - zadania auditora wewnętrznego.
► Procedura przeprowadzenia auditu wewnętrznego.
► Wymagania normy – omówienie i interpretacja.
► Zasady systemowego podejścia do zarządzania.
► Audit procesu.Dzień 2 - BLOK SZKOLENIOWY
- Każdy z uczestników szkolenia występuje w roli auditora, ale również osoby auditowanej. Na bazie
przeprowadzonych ćwiczeń omawiane są pytania, czy wyczerpywały wymagania normy, czy były zrozumiałe
dla auditowanego, czy dawały możliwość doskonalenia systemu. Omawiany jest równieŜ sposób zachowania
oraz komunikaty wydawane przez stronę pytaną i pytającą. Po przeprowadzonych auditach wypełniane i
omawiane są raporty z auditu, do przykładowych niezgodności przypisywane są punkty normy oraz omawiane
moŜliwe działania korygujące.
Działania auditowe – planowanie i przygotowanie programu.
► Przygotowanie do auditu
► Zasady układania pytań.
► Warsztat: Opracowanie listy pytań auditowych.
► Przeprowadzenie auditu (przebieg auditu, metody zbierania informacji)
► Podstawy komunikacji (relacja auditor – auditowany, zachowania audytowanych i auditorów)
► Omówienie filmu szkoleniowego prezentującego przeprowadzenie auditu wewnętrznego.
► Warsztat: Przeprowadzenie i omówienie scenek auditowych.
► Dokumentowanie auditu wewnętrznego, wypełnianie raportu

Opis metodyki szkolenia: Szkolenie będzie przeprowadzone w formie zajęć warsztatowych, przeplatanych krótkimi wprowadzeniami teoretycznymi. Ćwiczenia będą polegały na realizowaniu zadań szkoleniowych i scenek auditowych przez uczestników szkolenia, podzielonych na kilkuosobowe grupy, a następnie rezultaty ich prac zostaną zaprezentowane pozostałym grupom w ramach wymiany poglądów i doświadczeń.

Kwalifikacjach po ukończeniu szkolenia: Certyfikat auditora wewnętrznego wydany przez BSI

Cena szkolenia: 497.80 zł za 1 osobę

Termin szkolenia: Od 2011-07-21 do 2011-07-22

Czas trwania szkolenia: Dni 2 / godzin 14

Miejsce szkolenia: Bielsko-Biała Szkolenie przeznaczone dla Mikro przedsiębiorstw,   Małych przedsiębiorstw, Średnich przedsiębiorstw    

Typ szkolenia: Szkolenie otwarte

Dofinansowanie: Unia Europejska

Tytuł projektu: "Bezpieczna firma - szkolenia dla kadr sektora MŚP"

Termin zgłoszeń upływa: 2011-07-15 –Rekrutacja w toku

Kontakt w sprawie szkolenia: Małgorzata Tkaczyk , tel 226298400

Opcja i tryb szkolenia: Wyjazdowe / Środek tygodnia

Źródło: inwestycjawkadry.pl

Przeczytaj również:

O włos od sukcesu

Być jak Gucci lub Versace


Dodał(a): Ola Wójcik , Piątek 08.07.2011 (aktualizacja: 2011-07-07)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×