Regulamin akcji promocyjnej: "Weekend zniżek "POLSKIE MARKI" z magazynem HOT Moda & shopping"

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
"Weekend zniżek "POLSKIE MARKI" z magazynem HOT Moda"A.    Postanowienia ogólne.

1.    Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod: 00-679 przy ul. Wilczej 50/52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004199 , NIP 5220059682, REGON: 010279247 (dalej: Organizator). Organizator jest Wydawcą magazynu „HOT Moda&shopping”.
2.    Organizator prowadzi Akcję Promocyjną pod nazwą: „Weekend zniżek „POLSKIE MARKI” z magazynem HOT moda & shopping“ (dalej jako: Akcja Promocyjna).
3.    Celem Akcji Promocyjnej jest umożliwienie czytelnikom magazynu „HOT Moda&shopping” skorzystania z rabatów na zakupy w sklepach uczestniczących w akcji na podstawie Kuponów Rabatowych, które będą zamieszczone we wrześniowym   wydaniu magazynu „HOT Moda&shopping” (9/2013).
4.    Uczestnikami Akcji Promocyjnej są:
1)    firmy działające na terenie Polski udzielające rabatu na zakupy dokonywane przez Czytelników magazynu „HOT Moda&shopping” we wskazanych sklepach;
2)    Czytelnicy magazynu „HOT Moda&shopping”.  

B.    Czas trwania akcji promocyjnej

Kupony Rabatowe zamieszczone we wrześniowym magazynie „HOT Moda&shopping” (9/2013), który ukaże się na rynku 14 sierpnia 2013 roku, będą realizowane w dniach 14-15 września 2013 roku na obszarze całego kraju we wszystkich sklepach udzielających rabatu w godzinach ich otwarcia.

C.    Zasady Akcji Promocyjnej


1.    Uczestnikiem Akcji może być osoba, która nabyła wrześniowe wydanie magazynu „HOT Moda&shopping” (9/2013) i posiada zamieszczone w nim Kupony Rabatowe oraz która zechce skorzystać z zamieszczonych w magazynie kuponów rabatowych oferujących zniżki w sklepach objętych Akcją Promocyjną. Uczestnik Akcji Promocyjnej ma jedynie prawo, a nie obowiązek skorzystania z kuponu rabatowego i określonego w nim rabatu na zakupy.
2.    Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą zrealizować uprawnienie wynikające z posiadania Kuponu rabatowego za zgodą przedstawiciela ustawowego.
3.    Kupony rabatowe zamieszczone w magazynie „HOT Moda&shopping” 9/2013 określają wyczerpująco miejsce realizacji kuponu rabatowego, zakres oraz wartość rabatu udzielonego na zakupy w okresie wskazanym każdorazowo na kuponie.
4.    Kupony rabatowe zamieszczone w magazynie „HOT Moda&shopping” 9/2013 nie mogą być wymieniane na gotówkę. Uprawniają one tylko i wyłącznie do skorzystania z rabatu na zakupy w sklepach objętych Akcją Promocyjną w okresie wskazany w ust. 5 poniżej, przy czym wartość rabatu wskazana jest każdorazowo na kuponie rabatowym.  
5.    Aby zrealizować Kupon Rabatowy należy go wyciąć z magazynu oraz w dniach 14-15 września 2013 roku przedstawić go przy zakupie wybranego produktu w sklepie udzielającym rabatu wskazanym na kuponie. Rabaty będą udzielone we wskazanym w okresie we wszystkich sklepach oferujących produkty marek wskazanych na kuponie rabatowym w godzinach ich otwarcia.
6.    Kupon może być wykorzystany przez Czytelnika w wysokości na nim przedstawionej tylko raz i w ramach jednego zakupu. Po dokonaniu zakupu Kupon Rabatowy powinien być pozostawiony w sklepie, w którym dokonano zakupu. Rabat wynikający z Kuponu rabatowego nie łączy się z innymi promocjami, nie kumuluje się z innymi zniżkami oraz Kuponami rabatowymi.
7.    Do uzyskania rabatu w sklepie upoważnia tylko i wyłącznie oryginalny kupon rabatowy pochodzący z numeru 9/2013 magazynu „HOT Moda&shopping”. Organizator zastrzega, że w przypadku Kuponów Rabatowych podrobionych, przerobionych lub nieczytelnych obsługa sklepów objętych Akcją Promocyjną może odmówić udzielenia rabatu Uczestnikowi posługującemu się takim Kuponem Rabatowym.
8.    Zwrot produktów zakupionych w ramach Akcji Promocyjnej jest możliwy na ogólnych zasadach dostępnych w sklepach, w których

D.    Postanowienia końcowe. 


1.    Firmy uczestniczące w akcji promocyjnej zobowiązują się udzielić rabatu Czytelnikom magazynu „HOT Moda&shopping” na podstawie okazanych przez Czytelników kuponów pochodzących z wrześniowego wydania magazynu „HOT Moda&shopping” (9/2013), przy czym rabat nie będzie udzielany na towary objęte inną promocją, obniżką cen bądź wyprzedażą.
2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez obsługę sklepów/punktów biorących udział w Akcji Promocyjnej, w tym za problemy techniczne mające wpływ na realizację zniżek w po szczególnych sklepach/punktach.
3.    Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza zgodę Uczestnika ma warunki Akcji Promocyjnej określone niniejszym Regulaminem.
4.    Wszelkie reklamacje związane z akcją promocyjną, należy zgłaszać pisemnie do Organizatora na podany powyżej adres wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w terminie najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia akcji.
5.    Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
6.    Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.marquard.pl.

E.     Spory.

1.    Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją  będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.