Regulamin akcji rabatowej "Weekend zniżek w JOY"

Regulamin akcji rabatowej "Weekend zniżek w JOY"

Regulamin akcji rabatowej "Weekend zniżek w JOY"


REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„WEEKEND ZNIŻEK W JOY“


A.    Postanowienia ogólne.
1.    Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy, ul. Wilczej 50/52, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000022276, NIP: 527-17-38-737, (dalej: Organizator).
2.    Organizator jest Wydawcą magazynu „JOY”.
3.    Organizator prowadzi Akcję Promocyjną pod nazwą: „WEEKEND ZNIŻEK W JOY“ (dalej jako: Akcja Promocyjna).
4.    Celem Akcji Promocyjnej jest umożliwienie czytelnikom magazynu „JOY” skorzystania z rabatów na zakupy w sklepach uczestniczących w akcji na podstawie Kuponów Rabatowych, które będą zamieszczone we marcowym wydaniu magazynu „JOY” (3/2014).
5.    Uczestnikami Akcji Promocyjnej są:
1)    Firmy działające na terenie Polski udzielające rabatu na zakupy dokonywane przez Czytelników magazynu „JOY” we wskazanych sklepach; Adresy sklepów/punktów wszystkich partnerów biorących udział w Akcji Promocyjnej znajdują się na stronie internetowej www.milionkobiet.pl .
2)    Czytelnicy magazynu „JOY”. 

B.    Czas trwania akcji promocyjnej

Kupony Rabatowe zamieszczone we marcowym magazynie „JOY” (3/2014), który ukaże się na rynku 21 lutego 2014 roku, będą realizowane w dniach 15-16 marca 2014 roku na obszarze całego kraju we wszystkich sklepach udzielających rabatu w godzinach ich otwarcia.

C.    Zasady Akcji Promocyjnej
1.    Uczestnikiem Akcji może być osoba, która nabyła marcowe wydanie magazynu „JOY” (3/2014) i posiada zamieszczone w nim Kupony Rabatowe oraz która zechce skorzystać z zamieszczonych w magazynie kuponów rabatowych oferujących zniżki w sklepach objętych Akcją Promocyjną. Uczestnik Akcji Promocyjnej ma jedynie prawo, a nie obowiązek skorzystania z kuponu rabatowego i określonego w nim rabatu na zakupy.
2.    Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą zrealizować uprawnienie wynikające z posiadania Kuponu rabatowego za zgodą przedstawiciela ustawowego.
3.    Kupony rabatowe zamieszczone w magazynie „JOY” 3/2014 określają wyczerpująco miejsce realizacji kuponu rabatowego, zakres oraz wartość rabatu udzielonego na zakupy w okresie wskazanym każdorazowo na kuponie.
4.    Kupony rabatowe zamieszczone w magazynie „JOY” 3/2014 nie mogą być wymieniane na gotówkę. Uprawniają one tylko i wyłącznie do skorzystania z rabatu na zakupy w sklepach objętych Akcją Promocyjną w okresie wskazany w ust. 5 poniżej, przy czym wartość rabatu wskazana jest każdorazowo na kuponie rabatowym. 
5.    Aby zrealizować Kupon Rabatowy należy go wyciąć z magazynu oraz w dniach 15-16 marca 2014 roku przedstawić go przy zakupie wybranego produktu w sklepie udzielającym rabatu wskazanym na kuponie. Rabaty będą udzielone we wskazanym w okresie we wszystkich sklepach oferujących produkty marek wskazanych na kuponie rabatowym w godzinach ich otwarcia. W przypadku, gdy Partner Akcji Promocyjnej oferuje inny, dłuższy termin zniżek, informacja taka umieszczona będzie na kuponie rabatowym.
6.    Kupon może być wykorzystany przez Uczestnika Akcji Promocyjnej w wysokości na nim przedstawionej tylko raz i w ramach jednego zakupu. Po dokonaniu zakupu Kupon Rabatowy powinien być pozostawiony w sklepie, w którym dokonano zakupu. Rabat wynikający z Kuponu rabatowego nie łączy się z innymi promocjami, nie kumuluje się z innymi zniżkami oraz Kuponami rabatowymi. Połączenie z innymi formami rabatowymi może nastąpić jedynie w przypadku kiedy taka informacja zostanie zakomunikowana na kuponie rabatowym.
7.    Do uzyskania rabatu w sklepie upoważnia tylko i wyłącznie oryginalny kupon rabatowy pochodzący z numeru 3/2014 magazynu „JOY”. Organizator zastrzega, że w przypadku Kuponów Rabatowych podrobionych, przerobionych lub nieczytelnych obsługa sklepów objętych Akcją Promocyjną może odmówić udzielenia rabatu Uczestnikowi posługującemu się takim Kuponem Rabatowym.
8.    Zwrot produktów zakupionych w ramach Akcji Promocyjnej jest możliwy na ogólnych zasadach dostępnych w sklepach, w których

D.    Postanowienia końcowe. 

1.    Firmy uczestniczące w akcji promocyjnej zobowiązują się udzielić rabatu Uczestnikom Akcji Rabatowej na podstawie okazanych przez Uczestników kuponów pochodzących z marcowego wydania magazynu „JOY” (3/2014) zgodnie z zasadami opisanymi na kuponie, przy czym rabat nie będzie udzielany na towary objęte inną promocją, obniżką cen bądź wyprzedażą. Połączenie z innymi formami rabatowymi może nastąpić jedynie w przypadku kiedy taka informacja zostanie zakomunikowana na kuponie rabatowym.
2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez obsługę sklepów/punktów biorących udział w Akcji Promocyjnej, w tym za problemy techniczne mające wpływ na realizację zniżek w po szczególnych sklepach/punktach.
3.    Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza zgodę Uczestnika ma warunki Akcji Promocyjnej określone niniejszym Regulaminem.
4.    Wszelkie reklamacje związane z akcją promocyjną, należy zgłaszać pisemnie do Organizatora na podany powyżej adres wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w terminie najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia akcji.
5.    Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
6.    Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej milionkobiet.pl.

E.     Spory.

1.    Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją  będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.Dodał(a): Marietta Przybyłek , Piątek 07.03.2014 (aktualizacja: 2014-03-07)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar

Zobacz również

×