Regulamin do akcji "Powiedz TAK odchudzaniu"

Regulamin konkursu " Powiedz Tak odchudzaniu".


Postanowienia ogólne

1.    Konkurs „Powiedz TAK! Odchudzaniu” (zwany dalej „Konkursem”), jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Wydawnictwo Marquard Media Polska  (zwane dalej „Organizatorem”).
2.    Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu.
3.    W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem:
a.    pracowników Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
b.    innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
c.    osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej,


Czas trwania konkursu1.    Konkurs jest komunikowany na łamach magazynu Cosmopolitan oraz na stronie internetowej www.milionkobiet.pl
2.    Czas trwania: Marzec – Wrzesień 2013
3.    Termin nadsyłania zgłoszeń: Od 8.03.2013 do 18.03.2013 r. Wszystkie zgłoszenia powinny zostać wysłane na adres odchudzanie@cosmo.pl
4.    Ogłoszenie listy wytypowanych uczestniczek: Wydanie magazynu Cosmopolitan Maj 2013 i na stronie internetowej www.milionkobiet.pl
5.    Ogłoszenie wyników: Wydanie magazynu Cosmopolitan Wrzesień 2013 i na stronie internetowej www.milionkobiet.pl

Komisja konkursowa


1.    Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu i wyłonienia osób biorących w nim udział oraz wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła 2 osobową komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą: Zastępca Redaktor Naczelnej magazynu Cosmopolitan Alicja Wereśniak oraz Redaktor serwisu www.milionkobiet.pl Emilia Czaczkowska-Bołtromiuk.
2.    Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.


Zasady uczestnictwa w Konkursie

1.    Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać zdjęcie Uczestniczki oraz list z argumentacją, co chciałaby w sobie zmienić, a co podoba jej się w sobie najbardziej.
2.    Spośród nadesłanych zgłoszeń, komisja konkursowa wybierze 2 osoby, które zostaną zaproszone do udziału w metamorfozie z gwiazdami.
3.    Uczestnik Konkursu może wysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe, wraz z danymi osobowymi (imię, nazwisko, telefon kontaktowy) i zgodą na ich wykorzystanie przez Organizatora w celach związanych z Konkursem.  
4.    Organizator nie zwraca nadesłanych zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie i przysługuje mu prawo ich zniszczenia.
5.    Przesłanie Zgłoszenia do Konkursu przez Uczestnika, jest równoznaczne i następuje jednocześnie ze złożeniem

Organizatorowi przez Uczestnika następujących oświadczeń i gwarancji:


a.    Uczestnik jest pełnoletni i ma pełną zdolność do czynności prawnych;
b.    Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości;
c.    Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz wydania nagród jak również do publikowania tych danych  oraz wizerunku na stronie internetowej www.milionkobiet.pl i łamach miesięcznika Cosmopolitan. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, Uczestnikowi  przysługuje  prawo dostępu do danych oraz możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.


Jeżeli zgłoszenie wymaga nadesłania zdjęć:


d.    przesłane Zdjęcia przedstawiają Uczestnika, bądź Uczestnik posiada zgodę osoby uwidocznionej na zdjęciu na rozpowszechnianie jej wizerunku i  całość praw autorskich do tych Zdjęć przysługuje wyłącznie Uczestnikowi,  a żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi w wypadku korzystania z tych zdjęć podczas i w celach związanych z Konkursem.
e.    Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie korzystania ze Zdjęć na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym do ich publikacji na łamach magazynu Cosmopolitan oraz na stronie internetowej www.milionkobiet.pl. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.
f.    Z uwagi na to, iż nadesłane Zdjęcia  służą tylko i wyłącznie w celach niniejszego Konkursu, a udział w Konkursie nie gwarantuje publikacji Zdjęć przez Organizatora,  jakiekolwiek żądania lub roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nie zamieszczenia nadesłanych Zdjęć są wyłączone.
6.    W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub prawa do wizerunku.
5.   Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja wybierze jej zdaniem:
Te, które swoją argumentacją przekonają komisje do tego aby to właśnie ich zgłoszenia wytypowane zostały do uczestnictwa w akcji „Powiedz TAK! Odchudzaniu”.
Pokażą, zdaniem komisji, najlepsze efekty i rezultaty wynikające z przestrzegania zasad konkursu i rzetelnego uczestnictwa w akcji „Powiedz TAK! Odchudzaniu” przez cały okres jej trwania.


Nagrody w konkursie


1.    Nagrodami w Konkursie są: Dwa podwójne weekendowe zaproszenia do Hotelu Spa Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie.
2.    Fundatorem nagrody jest Hotele Spa Dr Irena Eris Sp. z o.o.
3.    Lista Laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie: www.milionkobiet.pl i we Wrześniowym wydaniu magazynu Cosmopolitan.
4.    Laureatom nie przysługują roszczenia do zastrzegania szczególnych właściwości nagród, wymiany na ich równowartość pieniężną ani przekazania osobom trzecim o wypłatę wartości ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę. Jakiekolwiek roszczenia Laureatów biorących udział w  Konkursie z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
5.    Nagroda zostanie wysłana przesyłka pocztową bądź kurierską do Laureata na podany przez Laureata adres w ciągu 14 dni od daty poinformowania laureatki o wygranej.
6.    Nagroda w konkursie, której wartość przekroczy 760 zł brutto zostanie wydana po wpłaceniu przez Laureata należnego podatku od nagrody w wysokości 10% jej wartości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Laureat konkursu winien wpłacić podatek w ciągu 14 dni od momentu poinformowania o wygranej. O numerze rachunku bankowego, na który należy wpłacić należny podatek, Laureat zostanie poinformowany telefonicznie lub listownie przez Przedstawiciela Organizatora Konkursu. W przypadku braku wpłaty należnego podatku od nagrody w ww. terminie nagroda przepada na rzecz Organizatora, bez prawa Laureata do wynagrodzenia, odszkodowania lub innego rodzaju zadośćuczynienia z tego tytułu.
7.    W przypadku nieodebrania przesyłki przez Laureata przesyłka zostanie zwrócona do siedziby Organizatora, skąd Laureat będzie mógł ją odebrać w ciągu 14 dniu osobiście lub przesyłka będzie mogła być ponownie  wysłana do Laureata na jego pisemną prośbę przesłaną w ciągu 14 dni na adres Organizatora, przy czym koszt ponownego wysłania przesyłki pokrywa Laureat.
8.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych.
9.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany miejsca zamieszkania Laureata lub podanego adresu do korespondencji lub zmianę innych danych – a uniemożliwiającą odbiór przez Laureata przesyłki, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Laureata lub odbiór nagrody przez osobę nieupoważnioną w przypadku wysłania nagrody na adres wskazany przez Laureata. W takim przypadku Laureat nie ma roszczeń wobec Organizatora.
10.    W przypadku nie odebrania nagrody przez Laureata w ciągu 2 miesięcy od zakończenia Konkursu nagroda pozostanie własnością Organizatora.


Postanowienia końcowe


1.    Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania jego danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia Laureatów Konkursu oraz wydania Nagród jak również do publikowania tych danych na stronie internetowej Organizatora.  Dane osobowe podane przez uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora, doraźnie, tj. wyłącznie w celu weryfikacji finalisty, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy - nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu.  Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji o wszystkich zabawach, nagrodach i Konkursach specjalnych prowadzonych w ramach funkcjonowania Konkursu.
2.    Wszelkie reklamacje związane z Konkursem  należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu.
3.    Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Sprawdzająca w składzie:  Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego,  Sekretarz w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.
4.    Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział,  Uczestnik Konkursu  podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść i na związanie się warunkami Konkursu  określonymi niniejszym Regulaminem.
5.    Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
6.    Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.milionkobiet.pl i  do wglądu w siedzibie Organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.


Dodał(a): Marietta Przybyłek , Poniedziałek 11.03.2013 (aktualizacja: 2013-03-12)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×