REGULAMIN KONKURSU„AUDIORIVER HOT MODA”


REGULAMIN KONKURSU
„AUDIORIVER HOT MODA”


A.    Postanowienia ogólne.

1.    Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą  „AUDIORIVER HOT MODA” (dalej jako: Konkurs). Niniejszy Konkurs nie łączy się z innymi promocjami lub konkursami prowadzonymi przez Organizatora.
2.    Organizatorem Konkursu jest Marquard Media Polska SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod: 00-679 przy ul. Wilczej 50/52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004199, (dalej: Organizator).
3.    Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4.    Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, którzy polubią funpage’u HOT MODA na Facebooku www.facebook.com/HOTModaMagazyn oraz dokonają Zgłoszenia w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie (dalej Uczestnik).

B.    Czas trwania.

1.    Informacja o Konkursie, zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.facebook.com/HOTModaMagazyn.
2.    Nagrodą w konkursie są dwa podwójne, trzydniowe karnety na festiwal Audioriver.
3.    Konkurs będzie prowadzony w dniach od 14 lipca 2015 roku od godziny 17:00 do dnia 21 lipca 2015 roku do godz. 23:59.
4.    W dniu 22 lipca 2015 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej, podczas której nastąpi wyłonienie Laureatów Konkursu.

C. Kryteria oceny pracy konkursowej.

1.    Ocena prac przez Komisję Konkursową w celu wyłonienia Laureatów Konkursu opierać się będzie na oryginalności pomysłu oraz zgodność z zadanym pytaniem na pracę konkursową (nagrodzone zostaną najciekawsze odpowiedzi przy uwzględnieniu oryginalności odpowiedzi związanej z zadanym przez Organizatora pytaniem).
2.    Nadesłana przez Uczestnika Konkursu praca konkursowa powinna spełnić następujące kryteria:
a)    powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
b)    nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
c)    nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora;
d)    nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych.

D.    Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prac Organizator powoła Komisję Konkursową (w niniejszym Regulaminie jako Komisja lub Komisja Konkursowa). W skład Komisji wejdą 2 osoby: Zbigniew Kokot (Senior Sales Executive HOT Moda) oraz Sylwia Petrykowska (Brand Manager HOT Moda).


E.    Zasady uczestnictwa w Konkursie

1.    Zgłoszenie do Konkursu polega na:
a)    Polubieniu funpage’u HOT MODA na Portalu Facebook www.facebook.com/HOTModaMagazyn;
b)    Udostępnieniu post’a na temat Konkursu Audioriver 2015 umieszczony na fanepage’u www.facebook.com/HOTModaMagazyn;
c)    Oznaczeniu osoby w komentarzu pod zdjęciem z którą Uczestnik chciałby udać się na Festiwal Audioviver oraz wskazaniu dlaczego powinien zostać Laureatem Konkursu.
2.    Prawidłowe jednoczesne wykonanie wszystkich czynności wskazanych powyżej w ust. 1 skutkuje wysłaniem zgłoszenia do Konkursu, dalej „Zgłoszenie”.
3.    Uczestnik Konkursu może wysłać tylko jedną pracę konkursową i jedno Zgłoszenie.
4.    Umieszczenie (Udostępnienie) pracy konkursowej przez Uczestnika, jest równoznaczne i następuje jednocześnie ze złożeniem Organizatorowi przez Uczestnika następujących oświadczeń i gwarancji:
a) Uczestnik jest pełnoletni i ma pełną zdolność do czynności prawnych, ewentualnie dysponuje zgodą swoich przedstawicieli ustawowych na udział w Konkursie;
b) Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w  całości;
c) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie (część oznaczona lit. F niniejszego Regulaminu), w szczególności dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz wydania nagród jak również do publikowania tych danych, wizerunku Uczestnika;
d) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych uczestników Konkursu podmiotom, które współpracują z nim przy jego przeprowadzeniu wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia, a w szczególności do powierzenia przetwarzania danych osobowych;
e) praca konkursowa jest wynikiem osobistej twórczości Uczestnika oraz nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych;
f) całość praw autorskich do pracy konkursowej przysługuje wyłącznie Uczestnikowi, a żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi w wypadku korzystania z tej pracy podczas i w celach związanych z Konkursem;
g)    Uczestnik niezależnie od wyników konkursu upoważnia Organizatora do nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie oraz co do terytorium korzystania z udostępnionej pracy konkursowej w tym do ich utrwalania każdą możliwą techniką w szczególności techniką drukarską lub elektroniczną, a także upoważnia Organizatora do ich publikacji w Serwisach internetowych magazynu HOT MODA oraz na stronie www.facebook.com/HOTModaMagazyn, a także upoważnia Organizatora do nieodpłatnego  i nieograniczonego w czasie oraz co do terytorium wykorzystania udostępnionej pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: 1. utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie, 2. wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób, 3. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie, 4. wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz cyfrowe, oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu, 5. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
h)    Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie przez Organizatora z udostępnionej pracy konkursowej zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie pracy konkursowej nadesłanej przez Uczestnika na stronie na stronie www.facebook.com/HOTModaMagazyn,  oraz inne przypadki publicznego udostępniania tej pracy.
i)     z uwagi na to, iż udostępnione prace konkursowe służą tylko i wyłącznie w celach niniejszego Konkursu, a udział w Konkursie nie gwarantuje publikacji Pracy Konkursowej Uczestnika przez Organizatora, jakiekolwiek żądania lub roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nie zamieszczenia nadesłanych Prac Konkursowych są wyłączone;
j)    Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, uprawnienie Organizatora do wykluczenia z Konkursu Uczestnika który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.
8.    W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich.


F. Nagrody.

1.    Nagrody zostaną przyznane dwóm Uczestnikom (Laureatom Konkursu) wyłonionych spośród Uczestników - których prace konkursowe zostaną uznane przez Komisję Konkursową jako najciekawsze przy zastosowaniu kryteriów wskazanych powyżej w pkt. C.
2.    Laureatom Konkursu nie przysługują roszczenia do zastrzegania szczególnych właściwości nagród, wymiany na ich równowartość pieniężną ani przekazania osobom trzecim roszczenia o wypłatę wartości ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.
3.    Lista Laureatów Konkursu – zdobywców nagród zostanie opublikowana w dniu 22 lipca 2015 roku na stronie www.facebook.com/HOTModaMagazyn.
4.    Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez przesłanie stosownej wiadomości za pośrednictwem konta Facebook.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych – uniemożliwiającą kontakt lub odebranie nagrody zwycięzcy lub pozostałym uprawnionym nagrody, jak również Organizator nie odpowiada za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody zgodnie z terminem wskazanym powyżej z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie zwycięzcy lub innych uprawnionych do nagrody. W takim przypadku zwycięzca lub inny uprawniony traci prawo do nagrody, która pozostanie do dyspozycji Organizatora.

G . Dane osobowe

1.    Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) Uczestników Konkursu jest Organizator. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu podmiotom, które współpracują z nim przy jego przeprowadzeniu wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia.
2.    Poprzez Zgłoszenie pracy konkursowej Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania jego danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu oraz wydania Nagród jak również wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do publikowania tych danych w Serwisie. Dane osobowe podane przez Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora, doraźnie, tj. wyłącznie w celu weryfikacji Uczestnika, realizacji Konkursu, w tym umieszczania aktualnego rankingu Uczestników w Serwisie, wysyłania e-mailem lub/i SMS-em informacji związanych z Konkursem, wydania nagrody osobie uprawnionej do niej i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska uprawnionych do nagród według postanowień niniejszego Regulaminu. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji o wszystkich zabawach, nagrodach i Konkursach specjalnych prowadzonych w ramach funkcjonowania Konkursu.
3.    Uczestnik poprzez udostępnienie pracy konkursowej i udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie.
4.    Niezależnie od zapisów ustępu poprzedniego przez nadesłanie pracy konkursowej i udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na: (i) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celach marketingowych i statystycznych, (ii) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Uczestnika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Organizatora.
5.    Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania lub przedstawienia danych zwycięzcy oraz osób uprawnionych do kolejnych nagród w Konkursie za pomocą środków informatycznych lub masowego przekazu na, co każdy Uczestnik wyraża zgodę akceptując warunki Konkursu i biorąc w nim udział. Osoby te nie są uprawnione do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu.

H. Postępowanie reklamacyjne

1.    Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać wraz z uzasadnieniem pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres lub telefonicznie pod numerem telefonu (22) 4211000  najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data nadania reklamacji do Organizatora. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać także adres Uczestnika, na który Organizator prześle informacje o rozstrzygnięciu reklamacji.
2.    Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Sprawdzająca w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Komisja Sprawdzająca powoływana jest przez Organizatora.
3.    Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

I. Postanowienia ogólne

1.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy biorący udział w Konkursie spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego.
2.    Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik Konkursu podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść i na związanie się warunkami Konkursu określonymi niniejszym Regulaminem.
3.    Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są podstawą prowadzenia Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4.    Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
5.    Uprawnienia nabyte przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.


Dodał(a): Agnieszka Pulikowska , Środa 01.07.2015 (aktualizacja: 2015-07-21)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar