REGULAMIN KONKURSU "Bądź piękna zimą"

mk_konkursmikolajkowy.jpg

 § 1
Postanowienia ogólne

    1. Regulamin określa warunki i zasady Konkursu („Bądź piękna zimą”) którego organizatorem jest portal MilionKobiet.pl (dalej: "MilionKobiet.pl"), tj. Marquard Media Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ulicy Wilczej 50/52.
   2. Konkurs zostanie przeprowadzony na portalu MilionKobiet.pl w okresie od 06.12.2016 do 13.12.2016 (dalej: "Okres Konkursu").
   3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w Regulaminie Konkursu postanowienia.

 

§ 2
Uczestnictwo w Konkursie

    1. Uczestnikiem Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne, które akceptują niniejszy Regulamin

   2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz agencji reklamowych, public relations, domów mediowych i innych firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
   3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

 

§3
Zasady Konkursu

    1. Konkurs rozpoczyna się dnia 06.12.2016 r. o godzinie 00:00 i trwa do 13.12.2016 r. do godziny 00:00.
   2. Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie: "Jak dbasz o urodę zimą?" wysyłając e-mail na adres: redakcja@milionkobiet.pl.
   3. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń, komisja wybierze 5 zwycięzców biorąc pod uwagę zgodność odpowiedzi z pytaniem i kreatywność, których następnie nagrodzi 5 kosmetykami - serum La Aqua marki Chantarelle.
   4. Lista laureatów zostanie ogłoszona 15.12.2016 roku na łamach portalu milionkobiet.pl.

   5. Biorąc udział w konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Konkursu

  6. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu w dowolnym momencie bez wcześniejszego uprzedzenia.

  7. Wszelkie roszczenia osób trzecich dotyczące naruszenia praw autorskich będą kierowane przez Organizatora bezpośrednio do Uczestnika Konkursu, który wraz ze zgłoszeniem akcesu do wzięcia udziału w konkursie zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek naruszenie ich praw. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia aktywności użytkownika w przypadku wątpliwości dotyczących praw autorskich.

  8. Organizator nie przyjmuje na siebie i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie materiały dostarczone przez Uczestników do portalu MilionKobiet.pl. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenie portalowi MilionKobiet.pl materiałów, do których Uczestnicy nie posiadają stosownych praw. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść publikowanych przez uczestników materiałów oraz komentarzy.

9. W skład komisji konkursowej wchodzą: Katarzyna Rydz-Korzenecka, Małgorzata Rosiak 

 

§ 4
Nagrody w Konkursie

    1. Dla zwycięzców Konkursu przewidziano łącznie 5 kosmetyków - serum La Aqua marki Chantarelle.
   2. W przypadku niedostarczenia wszystkich w/w informacji w podanym terminie nagroda zwycięzcy przepada na rzecz Organizatora.

   3. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub ekwiwalent. Nagroda nieodebrana ulega przepadkowi.

   4. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

  5. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Wyłączną odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady nagród ponosi jej producent.


 

§ 5
Postanowienia końcowe

    1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, nieprawidłowości w działaniu Serwisu, za przypadki udziału w Konkursie osób nieuprawnionych oraz działań mających na celu zakłócenie poprawnego funkcjonowania Serwisu.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Marquard Media Polska Sp. z o.o. (dalej Marquard) z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 50/52. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym przede wszystkim w celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu i wydania nagród. W toku Konkursu, dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych. W przypadku wyrażenia zgody dane laureatów Konkursu w zakresie imienia i nazwiska mogą być zamieszczenie na stronie internetowej portalu facebook/MilionKobiet.pl.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji powyższych celów. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, oraz ich poprawiania. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

   2. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.

   3. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu, w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, którego reklamacja dotyczy. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: MilionKobiet.pl - Marquard Media Polska Sp. z o.o. ul. Wilcza 50/52; 00-679 Warszawa z dopiskiem Konkurs: „Bądź piękna zimą”. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres email, czytelny podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, bądź telefonicznie. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne, Uczestnikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Organizatora.

   4. Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

   5. Deklarując uczestnictwo w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronach Serwisu. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora na adres: redakcja@milionkobiet.pl

  6. Dane Osobowe Uczestników zostaną wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.; dalej: „Ustawa o ochronie danych”) wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Zabawy. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania.

   7. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji w formie powiadomień mailowych oraz sms na podany numer telefonu o wszystkich zabawach, nagrodach i akcjach specjalnych szykowanych w ramach funkcjonowania Konkursu. Uczestnicy otrzymują prawo do wcześniejszego uczestnictwa we wszystkich zabawach i akcjach specjalnych, o których istnieniu otrzymali powiadomienie poprzez mail lub sms.

   8. Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji drogą mailową oraz SMS-ową o innych konkursach, usługach, zabawach i akcjach specjalnych organizowanych przez Organizatora lub podmioty z nim współpracujące.

  9. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-679) przy ul. Wilczej 50/52, w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Marquard Media Polska Sp. z o.o. tj.

  10. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zgodę dla Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-679) przy ul. Wilczej 50/52 na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

  11. Uczestnicy akcji wyrażają zgodę dla Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-679) przy ul. Wilczej 50/52 na publikację danych osobowych na stronie internetowej MilionKobiet.pl w zakresie imienia, nazwiska oraz miejscowości.

  12. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, o których mowa w punkcie powyższym poprzez wysłanie e-maila na adres sms@marquard.pl, z wnioskiem o zaprzestanie przesyłania w/w materiałów na wskazany w e-mailu numer telefonu komórkowego

 


Dodał(a): Katarzyna Rydz-Korzenecka , Czwartek 01.11.2012 (aktualizacja: 2016-12-05)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar

Zobacz również

×