Regulamin Konkursu ''Cosmo – Mocne Strony Kobiety''

Regulamin Konkursu ''Cosmo – Mocne Strony Kobiety''

A. Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Cosmo – Mocne Strony Kobiety” (dalej jako: Konkurs). Niniejszy Konkurs nie łączy się z innymi promocjami lub konkursami prowadzonymi przez Organizatora.
2.  Organizatorem Konkursu jest „Hearst Marquard Publishing” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres ul. Wilcza 50/52, 00-659 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000022276, kapitał zakładowy: 305 550 zł, NIP: 527-17-38-737, wydawca polskiej edycji miesięcznika Cosmopolitan (dalej jako: Organizator).
3. Słowa i wyrażenia wskazane w Regulaminie oznaczają:
a) Magazyn – czasopismo Cosmopolitan, którego wydawcą jest Organizator,
b) Portal Internetowy – portal internetowy zamieszczony na stronie internetowej www.MilionKobiet.pl/mocnestronykobiety.pl, którego właścicielem jest Organizator.
4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Konkurs jest przeznaczony dla kobiet, które ukończyły 18 lat (Uczestnik). W przypadku, w którym Uczestnik zgłosi do Konkursu inną osobę, osoba ta staje się Uczestnikiem Konkursu z chwilą, w której potwierdzi swój udział w Konkursie i wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w części F niniejszego Regulaminu (Potwierdzenie Udziału). Organizator nie później niż w terminie do 14 dni od daty otrzymania Zgłoszenia skontaktuje się z osobą zgłoszoną do Konkursu, w celu Potwierdzenia Udziału w Konkursie. W przypadku, w którym osoba zgłoszona do Konkursu nie Potwierdzi Udziału w Konkursie w terminie 14 dni od daty, w której Organizator skontaktował się z tą osobą, dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu zostaną usunięte i nie będą przetwarzane w inny sposób, a osoba ta zostanie wyłączona z udziału w Konkursie.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
7. Warunkiem udziału w II etapie Konkursu, o którym mowa pod lit. B pkt 3 lit. g, jest posiadanie przez Półfinalistę czynnego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz zaakceptowanie przez niego i niezgłaszanie żadnych zastrzeżeń co do treści umowy, która zostanie mu przesłana zgodnie z lit. B pkt 3 lit. f.

B. Czas trwania

1. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 7 lutego 2014 r. do dnia 17 kwietnia 2014 r.
2. Konkurs zostanie ogłoszony w marcowym (03/14) numerze Magazynu. W dniu 7 lutego 2013 r. zostanie uruchomiony Portal Internetowy.
3. Przebieg Konkursu jest następujący:
a) zgłoszenia do Konkursu mogą być składane (on-line) za pośrednictwem formularza rejestracyjnego zamieszczonego na Portalu Internetowych, w okresie od dnia 7 lutego 2014 r. do dnia 17 kwietnia 2014 r. (Zgłoszenie).
Zgłoszenie do Konkursu polega na uzupełnieniu i wysłaniu za pośrednictwem formularza rejestracyjnego zamieszczonego na Portalu Internetowym Zgłoszenia wraz ze zdjęciem Uczestnika, albo osoby, którą Uczestnik zgłasza do Konkursu.
b) do Konkursu można zgłosić samą siebie lub inną osobę.
c) w celu dokonania Zgłoszenia należy prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na Portalu Internetowym, wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
d) w dniach 22 -30 kwietnia 2014 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej, podczas którego, w oparciu o dokonane Zgłoszenia zostanie wyłonione maksymalnie 30 (słownie: trzydzieści) Półfinalistek, których kandydatury zostały najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową, z zastosowaniem kryteriów oceny wskazanych pod lit. B pkt 3 niniejszego Regulaminu,
e) w terminie do dnia 8 maja 2014 r. Organizator skontaktuje się meilowo i telefonicznie z wszystkimi Półfinalistkami, w celu potwierdzenia ich udziału kolejnych etapach Konkursu,
f) Półfinalistki, które potwierdzą udział w kolejnym etapie Konkursu zostaną zaproszone na weekend półfinałowy w wyznaczone przez organizatora miejsce. O dokładnym miejscu, w którym zostanie przeprowadzony weekend półfinałowy (dalej również zwany II etapem Konkursu), Półfinalistki zostaną poinformowane nie później niż 2 tygodnie przed II etapem Konkursu. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu i powrotu Półfinalistek do Warszawy.
g) w trakcie II etapu Konkursu, Komisja Konkursowa przeprowadzi rozmowy z Półfinalistkami, w oparciu o które, zgodnie z kryteriami określonymi w ust. 3 poniżej wyłoni nie więcej niż 10 (słownie: dziesięć) Finalistek. W trakcie II etapu Konkursu realizowany będzie materiał typu reportaż, obejmujący nagrywanie materiału video oraz wykonywanie zdjęć, na których uwidoczniony będzie wizerunek Półfinalistek,
h) sylwetki 10 Finalistek zostaną przedstawione w Magazynie oraz na Portalu Internetowym, przy czym na Portalu Internetowym zostaną również opublikowane wywiady przeprowadzone z Finalistkami w trakcie II etapu Konkursu,
i) w okresie od 9 lipca 2014 r. do 30 września 2014 r. za pośrednictwem Portalu Internetowego, możliwe będzie oddanie głosu na każdą z Finalistek,
j) Finalistka, która otrzyma największą ilość głosów zostanie Laureatką Konkursu i otrzyma nagrodę, o której mowa w części E ust. 1 litera a) niniejszego Regulaminu. Pozostałe Finalistki otrzymają nagrody, o których mowa w części E ust. 1 litera b) niniejszego Regulaminu,
k) w październiku 2014 r. odbędzie się uroczysta ceremonia wręczenia nagród. O miejscu i czasie wręczenia nagród Finalistki zostaną poinformowane z 14-dniowym wyprzedzeniem,
l) wyniki Konkursu zostaną opublikowane w grudniowym (12/14) numerze Magazynu oraz na Portalu Internetowym.
4. Komisja Konkursowa dokona wyboru Półfinalistek w oparciu o następujące kryteria:
a) rodzaj i skala osiągnięć życiowych (w tym w szczególności zawodowych, sportowych, społecznych),
b) konsekwencja w działaniu i realizacji obranych celów,
c) pomoc innym osobom w osiąganiu zamierzonych celów,
d) cechy osobowości powodujące, że dana osoba stała się wzorem do naśladowania dla innych kobiet.
5. Nadesłana przez Uczestnika Konkursu Zgłoszenie powinno spełnić następujące kryteria:
a) powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem,
c) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów i produktów,
d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych,
e) powinno zostać utrwalona w formacie elektronicznym.

C. Komisja Konkursowa

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności, w celu dokonania oceny Zgłoszeń oraz wyłonienia Półfinalistek Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową (w niniejszym Regulaminie jako Komisja lub Komisja Konkursowa).
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
a. Hanna Wolska,
b. Alicja Wereśniak,
c. Piotr Mosak,
d. Ewa Chodakowska,
e. Marcelina Polok,
f. Joanna Kostrzewska

D. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie Zgłoszenia, przy czym Uczestnik może zgłosić swoją kandydaturę lub kandydaturę innej osoby.
2. Przesłane przez Uczestnika Zgłoszenie musi być efektem jego osobistej twórczości.
3. Wraz ze Zgłoszeniem Uczestnik powinien przesłać Organizatorowi następujące informacje: imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania oraz dane kontaktowe: adres mailowy i numer telefonu wraz ze zgodą na przetwarzanie przez Organizatora tych danych osobowych w celach związanych z Konkursem oraz oświadczeniem, że zapoznał się z treścią Regulaminu.
4. Uczestnik Konkursu może wysłać tylko jedno Zgłoszenie.
5. Organizator zastrzega, iż nie zwraca nadesłanych przez Uczestników Zgłoszeń i przysługuje mu prawo ich zniszczenia.
6. Przesłanie Zgłoszenia przez Uczestnika jest równoznaczne i następuje jednocześnie ze złożeniem Organizatorowi przez Uczestnika następujących oświadczeń i gwarancji:
a) Uczestnik jest pełnoletni i ma pełną zdolność do czynności prawnych,
b) Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości,
c) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie (część oznaczona lit. F Regulaminu), w szczególności dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz wydania nagród,
d) Zgłoszenie (jak również załączone do niego zdjęcie) jest wynikiem osobistej twórczości Uczestnika oraz nie narusza praw osób trzecich, w tym, w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych, a żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi w wypadku korzystania ze Zgłoszenia (jak również z załączonego do niego zdjęcia) podczas i w celach związanych z Konkursem,
e) całość praw autorskich do nadesłanego Zgłoszenia (o ile Zgłoszenie nosi cechy utworu) przysługuje wyłącznie Uczestnikowi, a żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi w wypadku korzystania z tej pracy podczas i w celach związanych z Konkursem,
f) Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie oraz co do terytorium korzystania z nadesłanego przez Uczestnika Zgłoszenia (w tym również z przesłanego wizerunku), na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym do jego utrwalania każdą możliwą techniką drukarską lub elektroniczną, a także upoważnia Organizatora do jego publikacji na Portalu Internetowym oraz w Magazynie, a także do wykorzystania nadesłanego Zgłoszenia na następujących polach eksploatacji: 1. utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie, 2. wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy, obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób, 3. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie, 4. wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora, obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń, utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity, nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku lub obrazu, 5. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej,
g) Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie przez Organizatora z nadesłanego Zgłoszenia, w tym, w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie Zgłoszenia nadesłanego przez Uczestnika na Portalu internetowym oraz w Magazynie oraz za inne przypadki publicznego udostępniania tej pracy. Uczestnik zobowiązuje się, iż żadna inna osoba nie będzie dochodziła przedmiotowych roszczeń,
h) z uwagi na to, iż nadesłane Zgłoszenia służą tylko i wyłącznie w celach niniejszego Konkursu, a udział w Konkursie nie gwarantuje publikacji Zgłoszenia przez Organizatora, jakiekolwiek żądania lub roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nie zamieszczenia nadesłanych Zgłoszeń na Portalu Internetowym lub w Magazynie są wyłączone.
7. W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okazało się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym, w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw, w tym w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych.
8. Warunkiem wzięcia udziału w II etapie Konkursu, jak również w kolejnych etapach Konkursu (Finał), będzie zawarcie przez Półfinalistkę/Finalistkę stosownej umowy z Organizatorem, na podstawie której:
a. Półfinalistka/Finalistka wyrazi zgodę na przeprowadzenie z nią wywiadu, wykonanie nagrania video, zdjęć oraz na rozpowszechnianie wizerunku i wypowiedzi Półfinalistki/Finalistki w Magazynie oraz na Portalu Internetowym, jak również w innym czasopismach wydawanych przez Organizatora lub spółkę Marquard Media Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
b. Półfinalistka/Finalistka wyrazi zgodę na publikację danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu w Magazynie oraz na Portalu Internetowym, w terminie do dnia

E. Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie będą:
a) 20 000 złotych oraz aparat fotograficzny NIKON COOLPIX A– nagroda dla Laureatki,
b) 2 zestawy kosmetyków (zestaw kosmetyków VICHY oraz zestaw kosmetyków REVITALASH) i 1 vouchery (karty podarunkowe) na ubrania marki C&A – nagrody dla każdej z Finalistek, nie będących Laureatką, .
2. Fundatorami nagród, o który mowa w ust. 1 są:
a) Nikon Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres ul. Łopuszańska 38B, 02-232 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000173495, NIP 525 22 73 898, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 zł, fundator nagrody pieniężnej oraz aparatu fotograficznego NIKON COOLPIX A,
b) C&A Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043996, NIP 521 31 15 936, o kapitale zakładowym w wysokości 155 756 944 zł, fundator voucherów (kart podarunkowych) na ubrania dla 10 Finalistek,
c) L’oreal Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres ul. Daniszewska 4, 03-230 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063684, NIP 524-03-03-375, REGON 011566010, o kapitale zakładowym w wysokości 1 886 500 zł, fundator zestawów dermokosmetyków marki Vichy dla 10 Finalistek,
d) JOANNA KOSTRZEWSKA PLAZANET z siedzibą w Poznaniu, adres ul. Bogusza 6, 61-608 Warszawa, NIP 972-11-47-212, REGON 300697411, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, fundator zestawów kosmetyków marki Revitalash dla 10 Finalistek,
3. Laureatka i Finalistki zostaną powiadomione o przyznaniu nagrody telefonicznie lub mailowo, na wskazany przez siebie numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.
4. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane, w ramach niniejszego Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Celem poinformowania Uczestników o zagadnieniach prawno-podatkowych związanych z wygraną w konkursie Organizator wskazuje niniejszym, iż: zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) z tytułu wygranych w konkursach uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej pobiera się zryczałtowany podatek w wysokości 10 % wygranej lub nagrody. Ponadto, jeżeli przedmiotem wygranej w konkursie nie są pieniądze, podatnik (osoba, która wygrała konkurs) jest obowiązany wpłacić płatnikowi (Organizatorowi) kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej w konkursie. Mając na uwadze powyższe Organizator wskazuje, że nagroda w konkursie, której wartość przekroczy 760 zł brutto zostanie wydana laureatowi po wpłaceniu przez niego należnego podatku od nagrody w wysokości 10% jej wartości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Laureat powinien wpłacić podatek w ciągu 14 dni od momentu poinformowania o wygranej. O numerze rachunku bankowego, na który należy wpłacić należny podatek, Laureat zostanie poinformowany telefonicznie lub listownie przez Organizatora. Nagroda zostanie wydana dopiero po wpłaceniu przez Laureata podatku.
5. Imię i nazwisko Finalistek (w tym Laureatki), którym przyznano nagrody mogą zostać opublikowane na Portalu Internetowym i w Magazynie, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.
6. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia do zastrzegania szczególnych właściwości nagród, wymiany na ich równowartość pieniężną.
7. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu Uczestników Konkursu, ponoszonych przez nich w związku z udziałem w Konkursie.

F. Dane osobowe

1. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
2. Poprzez nadesłanie Zgłoszenia, lub Potwierdzenie Udziału, Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania jego danych osobowych w zbiorze danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym przede wszystkim w celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu, wydania nagród, a także (po uprzednim wyrażeniu zgody) w celach marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z Marquard Media Polska Sp. z o.o.
3. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
4. Poprzez nadesłanie Zgłoszenia, lub Potwierdzenie Udziału, Uczestnik wyraża zgodę na publikowania przesłanych przez siebie danych osobowych na Portalu internetowym oraz w Magazynie. Dane osobowe podane przez Uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora, doraźnie, tj. wyłącznie w celu weryfikacji Uczestnika, realizacji Konkursu, wysyłania e-mailem lub SMS-em informacji związanych z konkursem, wydania nagrody osobie uprawnionej do niej i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska uprawnionych do nagród według postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji o wszystkich zabawach, nagrodach i Konkursach specjalnych prowadzonych w ramach funkcjonowania Konkursu.
6. Uczestnik poprzez nadesłanie Zgłoszenia/Potwierdzenie Udziału i udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym w ust. 1 i 3 powyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w konkursie.
7. Uczestnicy Konkursu będą zobowiązani do wypełnienia oświadczenia do celów podatkowych przed otrzymaniem nagród, jeśli taka konieczność zaistnieje w związku z uzyskaniem nagrody przewyższającej kwotę 760 zł.
8. Niezależnie od zapisów ustępu poprzedniego przez nadesłanie pracy konkursowej i udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na: (i) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celach marketingowych i statystycznych, (ii) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Uczestnika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania lub przedstawienia danych osób, którym przyznano nagrody w Konkursie za pomocą środków informatycznych lub masowego przekazu, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę akceptując warunki Konkursu i biorąc w nim udział. Osoby te nie są uprawnione do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu.
10. W przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm., dalej „Ustawa”) Uczestnik ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację. Uczestnik ma ponadto prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 punkt 4 i 5 Ustawy, gdy Organizator (administrator danych) zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu organizatorowi.
11. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest – w rozumieniu Ustawy – Organizator.

G. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać wraz z uzasadnieniem do Organizatora, na podany powyżej adres korespondencyjny lub na adres mailowy: cosmo@cosmo.pl najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia trwania Konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać także adres Uczestnika, na który Organizator prześle informacje o rozstrzygnięciu reklamacji.
2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Sprawdzająca w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Komisja Sprawdzająca powoływana jest przez Organizatora.
3. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń.
4. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

H. Postanowienia ogólne

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy biorący udział w Konkursie spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego.
2. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik Konkursu podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść i na związanie się warunkami Konkursu określonymi niniejszym Regulaminem.
3. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.
4. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny na Portalu Internetowym i do wglądu w siedzibie Organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez Uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.
5. Uprawnienia nabyte przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.

Akcja Mocne Strony Kobiety

Dodał(a): Magdalena Tokarczyk , Piątek 07.02.2014 (aktualizacja: 2014-07-11)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze (4)

Awatar
Anonim
WItam. kiedy możemy spodziwać się wynikow? półfinalistki wybrane?
Dodano: 2014-05-26 16:02:28 Zgłoś nadużycie
Anonim
chciałam zapytać kiedy będzie aktualny regulamin akcji do kolejnej edycji?
Dodano: 2014-04-30 13:09:20 Zgłoś nadużycie
Anonim
Nie działa formularz, i co teraz?
Dodano: 2014-04-17 20:20:02 Zgłoś nadużycie
Anonim
ok
Dodano: 2014-02-11 09:17:30 Zgłoś nadużycie