Regulamin konkursu ,,Fota do Hota''

A. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „FOTA DO HOTA” (dalej jako: Konkurs). Niniejszy Konkurs nie łączy się z innymi promocjami lub konkursami prowadzonymi przez Organizatora.

2. Organizatorem Konkursu jest Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod: 00-679 przy ul. Wilczej 50/52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004199 , NIP 5220059682, REGON: 010279247 (dalej: Organizator).

3. Organizator jest przyrzekającym nagrody w Konkursie. Nagrody zostaną wydane przez Organizatora. Niniejszy Konkurs ma charakter przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Odwołanie Konkursu lub skrócenie czasu jego trwania może nastąpić w wyniku podjęcia decyzji przez Zarząd Organizatora, z tym zastrzeżeniem, że odwołanie Konkursu może nastąpić wyłącznie w okresie przed datą rozpoczęcia Konkursu wskazaną pod lit. B ust. 1 poniżej. O odwołaniu  Konkurs lub jego skróceniu Organizator powiadomi poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.milionkobiet.pl. lub https://pl-pl.facebook.com/HOTModaShopping.

6. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich osób fizycznych, które ukończyły 18 lat (Klient). Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Zgoda powinna obejmować również zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac, a także w przypadku wzięcia udziału w sesji zdjęciowej będącą nagrodą w Konkursie zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w zakresie objętym Regulaminem.

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora osoby będące stronami umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora dotyczących świadczenia na rzecz Organizatora jakichkolwiek usług lub wykonywania na rzecz Organizatora jakiegokolwiek dzieła, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

B. Czas trwania.

1. Konkurs jest ogłoszony w magazynie HOT MODA & SHOPPING, którego wydawcą jest Organizator na łamach portalu internetowego prowadzonego pod adresem: www.milionkobiet.pl oraz https://pl-pl.facebook.com/HOTModaShopping (dalej również łącznie jako: Portale lub Serwisy albo pojedynczo każdy jako: Portal lub Serwis). Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 19 czerwca 2013 roku (początek terminu nadsyłania zdjęć) do dnia 10 sierpnia 2013 roku (koniec terminu nadsyłania zdjęć).

2. Przebieg Konkursu jest następujący:

a) zdjęcia są nadsyłane przez Uczestników w okresie od dnia 19 czerwca 2013 roku do dnia 10 sierpnia 2013 roku;

b) w dniach od 3 lipca do 10 sierpnia 2013 roku zdjęcia nadsyłane do Organizatora będą systematycznie oceniane przez Komisję Konkursową i te, które zostaną pozytywnie zakwalifikowane, będą systematycznie uzupełniały galerię utworzoną na Serwisie (https://pl-pl.facebook.com/HOTModaShopping).

c) w dniu 14 sierpnia 2013 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej podczas którego zostanie wyłonionych 6 Zdjęć/serii zdjęć najwyżej ocenionych przez Komisję Konkursową z zastosowaniem kryteriów oceny wskazanych pod lit. B pkt 3 niniejszego Regulaminu;

d) w dniu 17 września 2013 roku w Serwisach zostanie opublikowana lista zwycięzców, którzy zostali wybrani przez Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa wybierze jednego zwycięzcę głównego i 5 zwycięzców równorzędnych. Zwycięskie zdjęcia i lista ich autorów będą opublikowane w magazynie HOT MODA & SHOPPING nr 10/2013.

3.  Ocena zdjęć przez Komisję Konkursową, w celu wyłonienia 6 zdjęć/serii zdjęć, których autorzy otrzymają nagrody, opierać się będzie na następujących kryteriach:

a) zgodność zdjęć z tematem Konkursu;

b) oryginalność pomysłu;

c) kreatywność uczestnika;

d) znajomość trendów w modzie w okresie letnim 2013 roku prezentowanych w szczególności w magazynie HOT MODA & SHOPPING;

e) zmysł estetyczny Uczestnika.

4. Nadesłana przez Uczestnika Konkursu zdjęcia powinny spełnić następujące kryteria:

a) powinny być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;

b) nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;

c) nie mogą zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów;

d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych;

e) powinna zostać utrwalona w formacie elektronicznym zgodnym z formatem PDF lub jpg;

f) powinna zawierać oryginalną interpretację trendu mody na lato 2013 roku przejawiającą się innowacyjnym doborem ubioru oraz stylizacją;

C. Komisja Konkursowa

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny zdjęć oraz wyłonienia 6 zdjęć/serii zdjęć nadesłanych przez Uczestników, którzy zostaną nagrodzeni, Organizator powoła Komisję Konkursową (w niniejszym Regulaminie jako Komisja lub Komisja Konkursowa).

2. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

D. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest w pierwszej kolejności, aby Uczestnik, korzystając z własnego profilu zarejestrowanego na stronie internetowej https://pl-pl.facebook.com/ zaznaczył „lubię to” na tzw. „FunPag-u” Czasopisma HOT Moda & Shopping znajdującym się pod adresem internetowym https://pl-pl.facebook.com/HOTModaShopping . Uczestnik, który dokonał wskazanej w zdaniu poprzednim czynności może dokonać zgłoszenia do Konkursu, które polega na przesłaniu we wskazanym w niniejszym Regulaminie terminie na adres poczty elektronicznej redakcja@hotmoda.pl zdjęć/serii zdjęć zrobionych podczas okresu czerwiec – 10 sierpień 2013 roku.

2. Przesłana przez Uczestnika zdjęcia muszą być jego autorstwa.

3. Wraz z nadesłaniem zdjęć Uczestnik powinien przesłać Organizatorowi następujące informacje: imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania oraz dane kontaktowe: adres mailowy i numer telefonu wraz ze zgodą na przetwarzanie przez Organizatora tych danych osobowych w celach związanych z Konkursem.

4. Organizator zastrzega, iż nie zwraca nadesłanych przez Uczestników zdjęć i przysługuje mu prawo ich zniszczenia.

5. Przesłanie zdjęcia przez Uczestnika, jest równoznaczne i następuje jednocześnie ze złożeniem Organizatorowi przez Uczestnika następujących oświadczeń i gwarancji:

a) Uczestnik jest pełnoletni i ma pełną zdolność do czynności prawnych, ewentualnie dysponuje zgodą swoich przedstawicieli ustawowych na udział w Konkursie (zgoda przedstawicieli wyrażona w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym musi zostać załączona do e-maila zawierającego pracę konkursową);

b) Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości;

c) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie (część oznaczona lit. F niniejszego Regulaminu), w szczególności dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz wydania nagród, jak również do publikowania tych danych, wizerunku Uczestnika oraz nadesłanej przez niego zdjęć na Portalach oraz czasopiśmie HOT MODA & SHOPPING wskazanych w Regulaminie;

d) przesłana praca konkursową jest wynikiem osobistej twórczości Uczestnika oraz nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych;

e) całość praw autorskich do nadesłanych zdjęć przysługuje wyłącznie Uczestnikowi, a żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi w wypadku korzystania z tej pracy podczas i w celach związanych z Konkursem;

f) Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie oraz co do terytorium korzystania z nadesłanej przez Uczestnika zdjęć na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym do ich utrwalania każdą możliwą techniką drukarską lub elektroniczną, a także upoważnia Organizatora do ich publikacji w Serwisach, a także do wykorzystania nadesłanych zdjęć na następujących polach eksploatacji: 1. utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie, 2. wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób, 3. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie, 4. wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora lub Partnera; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku lub obrazu, 5. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;

g) Uczestnik upoważnia także Organizatora do wykorzystania jego wizerunku lub wizerunku osoby utrwalonej na zdjęciu dla celów związanych z Konkursem w szczególności w zakresie wskazanym w ust. 6 pkt f powyżej. Uczestnik oświadcza, iż posiada stosowne upoważnienie od osób, których wizerunek jest utrwalony na zdjęciach do wyrażenia zgody na ich wykorzystanie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

h) Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie przez Organizatora z nadesłanej pracy konkursowej w szczególności utrwalonego wizerunku Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie pracy plastycznej nadesłanej przez Uczestnika na stronie internetowej Serwisu oraz inne przypadki publicznego udostępniania tej pracy. W szczególności zobowiązuje się, iż żadna inna osoba nie będzie dochodziła przedmiotowych roszczeń.

i) z uwagi na to, iż nadesłane prace konkursowe służą tylko i wyłącznie w celach niniejszego Konkursu, a udział w Konkursie nie gwarantuje publikacji pracy plastycznej Uczestnika przez Organizatora, jakiekolwiek żądania lub roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nie zamieszczenia nadesłanych prac plastycznych są wyłączone.

6. W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń lub zobowiązań okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z nie odebraniem Nagrody.

E. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie będą:

a) personal shopping w określonym sklepie odzieżowym ze stylistką HOT Moda & Shopping zorganizowana przez Organizatora. W trakcie dokonywania zakupów zostanie przeprowadzona sesja zdjęciowa. Organizator zastrzega sobie prawo – po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody Zwycięzcy – możliwość opublikowania - sesji zdjęciowej na Serwisach;

b) Serwisach;

c) pięć nagród rzeczowych.

Nagrody będą przydzielone według poniższych postanowień.

2. Nagrodą I stopnia w Konkursie dla Uczestnika, którego praca konkursowa zostanie wybrana jako najlepsza przez Komisję Konkursową według kryteriów określonych w Regulaminie jest:

a) personal shopping w określonym sklepie odzieżowym ze stylistką HOT Moda & Shopping zorganizowana przez Organizatora oraz sesja zdjęciowa zorganizowana przez Organizatora,

Wartość nagrody I stopnia wyraża się kwotą 700 zł brutto.

3. Nagrodą II stopnia w Konkursie dla Uczestnika, którego praca konkursowa zostanie nagrodzona drugim miejscem w Konkursie przez Komisję Konkursową według kryteriów określonych w Regulaminie jest:

a) Nagroda rzeczowa 400 zł brutto

Wartość nagrody II stopnia wyraża się kwotą 300 zł brutto.

4. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane, w ramach niniejszego konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Celem poinformowania Uczestników o zagadnieniach prawno podatkowych związanych z wygraną w konkursie Organizator wskazuje niniejszym, iż: zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.)  z  tytułu wygranych w konkursach uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej pobiera się  zryczałtowany podatek w wysokości 10 % wygranej lub nagrody. Ponadto jeżeli przedmiotem wygranej w konkursie nie są pieniądze podatnik (osoba, która wygrała konkurs) jest obowiązany wpłacić płatnikowi (Organizatorowi) kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej w konkursie. Mając na uwadze powyższe Organizator wskazuje, że nagroda w konkursie, której wartość przekroczy 760 zł brutto zostanie wydana laureatowi po wpłaceniu przez niego należnego podatku od nagrody w wysokości 10% jej wartości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Laureat powinien wpłacić podatek w ciągu 14 dni od momentu poinformowania o wygranej. O numerze rachunku bankowego, na który należy wpłacić należny podatek, Laureat zostanie poinformowany telefonicznie lub listownie przez Organizatora. Nagroda zostanie wydana dopiero po wpłaceniu przez Laureata podatku.

5. Lista Laureatów Konkursu – zdobywców nagród zostanie opublikowana w Serwisach oraz czasopiśmie HOT MODA & SHOPPING.

6. Laureatom nie przysługują roszczenia do zastrzegania szczególnych właściwości nagród, wymiany na ich równowartość pieniężną ani przekazania osobom trzecim o wypłatę wartości ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę. Jakiekolwiek roszczenia Laureatów biorących udział w Konkursie z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

7. Laureaci Konkursu - zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora telefonicznie na podany przez siebie wraz z nadesłaniem pracy konkursowej kontaktowy numer telefonu.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub podanego przez zwycięzcę konkursu lub inne osoby uprawnione do uzyskania nagrody adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt, odebranie lub przesłanie nagrody zwycięzcy lub pozostałym uprawnionym nagrody, jak również Organizator nie odpowiada za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody zgodnie z terminem wskazanym powyżej z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie zwycięzcy Konkursu lub innych uprawnionych do nagrody. W takim przypadku zwycięzca lub inny uprawniony traci prawo do nagrody, która pozostanie do dyspozycji Organizatora.

9. W przypadku nieodebrania przesyłki przez uprawnionego do nagrody przesyłka zostanie zwrócona do siedziby Organizatora, skąd uprawniony będzie mógł ją odebrać w ciągu 14 dniu osobiście lub przesyłka będzie mogła być ponownie wysłana do uprawnionego do otrzymania nagrody na jego pisemną prośbę przesłaną w ciągu 14 dni na adres Organizatora, przy czym koszt ponownego wysłania przesyłki pokrywa uprawniony do nagrody.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Laureata lub odbiór nagrody przez osobę nieupoważnioną w przypadku wysłania nagrody na adres wskazany przez osobę uprawnioną do nagrody według niniejszego Regulaminu. W takim przypadku osoba uprawniona do nagrody nie ma roszczeń wobec Organizatora.

12. W przypadku nie odebrania nagrody przez uprawnionego w ciągu 2 miesięcy od zakończenia Konkursu nagroda pozostanie u Organizatora.

F . Dane osobowe

1. Poprzez nadesłanie pracy konkursowej Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania jego danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia Laureatów Konkursu oraz wydania Nagród jak również do publikowania tych danych w Serwisie. Dane osobowe podane przez Uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora, doraźnie, tj. wyłącznie w celu weryfikacji Uczestnika, realizacji konkursu, w tym umieszczania aktualnego rankingu Uczestników w Serwisie, wysyłania e-mailem lub SMS-em informacji związanych z konkursem, wydania nagrody osobie uprawnionej do niej i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska uprawnionych do nagród według postanowień niniejszego Regulaminu. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji o wszystkich zabawach, nagrodach i Konkursach specjalnych prowadzonych w ramach funkcjonowania Konkursu.

2. Uczestnik poprzez nadesłanie pracy konkursowej i udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w konkursie. Uczestnicy będący Laureatami miejsc od 1 do 3 zobligowani będą do wypełnienia oświadczenia do celów podatkowych przed otrzymaniem nagród, jeśli taka konieczność zaistnieje w związku z uzyskaniem nagrody przewyższającej kwotę 760 zł.

3. Niezależnie od zapisów ustępu poprzedniego przez nadesłanie pracy konkursowej i udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na: (i) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celach marketingowych i statystycznych, (ii) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Uczestnika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania lub przedstawienia danych zwycięzcy oraz osób uprawnionych do kolejnych nagród w konkursie za pomocą środków informatycznych lub masowego przekazu na, co każdy Uczestnik wyraża zgodę akceptując warunki Konkursu i biorąc w nim udział. Osoby te nie są uprawnione do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu.

5. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) – Organizator.

G. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać wraz z uzasadnieniem pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres lub na adres mailowy redakcja@hotmoda.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu (0-22) 421-10-57 najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data doręczenia reklamacji Organizatorowi. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać także adres Uczestnika, na który Organizator prześle informacje o rozstrzygnięciu reklamacji.

2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Sprawdzająca w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Komisja Sprawdzająca powoływana jest przez Organizatora.

3. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwości ogólnej.

4. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

H. Postanowienia ogólne

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy biorący udział w Konkursie spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego.

2. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik Konkursu podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść i na związanie się warunkami Konkursu określonymi niniejszym Regulaminem.

3. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

4. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny na stronie http://www.milionkobiet.pl/regulaminy i do wglądu w siedzibie Organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez Uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.

5. Uprawnienia nabyte przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie oraz nie będzie dotyczyło istotnych elementów Konkursu (np. skrócenie terminu wykonania czynności Konkursowych, zmiany dotyczące rodzaju lub wartości nagród). Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej http://www.milionkobiet.pl.

Dodał(a): Magdalena Tokarczyk , Środa 19.06.2013 (aktualizacja: 2013-07-04)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×