Regulamin konkursu: HOT na 5+

REGULAMIN KONKURSU HOT na 5+

§1
Postanowienia Ogólne

1.    Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs „HOT na 5+” ( „Konkurs”).
2.    Organizatorem Konkursu jest Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004199, będącą płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym 522-005-96-82 („Organizator”).
3.    Konkurs promowany jest Konkurs promowany jest w miesięczniku HOT Moda.
4.    Konkurs rozpocznie się w dniu 16.09.2014 i trwać będzie do 12.10.2014 do godziny 23:59.
5.    Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
6.    Wzięcie udziału w Konkursie możliwe jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play i Cyfrowy Polsat.
7.    Koszt wysłania SMS pod numer 72207 każdorazowo wynosi 2 zł netto / 2,46 zł brutto. Koszt wysłania SMS pod numer 7057 każdorazowo wynosi 0,50 zł netto / 0,62 zł brutto. Podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie na numerze Premium SMS 72207 jest Organizator.

§2
Uczestnicy Konkursu

1.    Uczestnikiem Konkursu jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego, spełnia wszystkie postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu oraz przystąpiła do Konkursu przez dokonanie czynności określonych w § 3 pkt. 1 i 2 Regulaminu („Uczestnik”).
2.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o., Marquard Media Polska Sp. z o.o., TELEAUDIO DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna, operatorów sieci komórkowych działających na obszarze RP (PTK Centertel Sp. z o.o., PTC S.A., Polkomtel S.A. P4 Sp. z o.o., Cyfrowy Polsat) oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie ich rodzin (krewni i powinowaci do drugiego stopnia).
3.    W przypadku uczestnictwa w Konkursie wbrew ograniczeniom określonym w pkt. 2 osoby te nie nabywają prawa do wygranej, a jeżeli fakt podlegania wspomnianym wyżej ograniczeniom zostanie ujawniony po odebraniu wygranej, zobowiązane są wygraną zwrócić.

§3
Przebieg konkursu


1.    Aby wziąć udział w konkursie należy w trakcie trwania Konkursu wysłać SMS pod numer 72207 (2zł/2,46zł brutto) o treści reklamowanej na łamach nr 10/2014 miesięcznika HOT moda&shopping.
2.    Uczestnicy, którzy wyślą sms o treści od HOT.1 do HOT.9 pod numer 72207 grają o konkretną nagrodę. Rodzaj nagrody przydzielany jest według poniższego klucza:
a)    o zestaw Bielenda Skin Clinic Professional MEZO Terapia Korygująca grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści HOT.1,
b)    o zestaw kosmetyków do makijażu Bourjois grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści HOT.2,
c)    o grawerowaną bransoletkę od Feemee grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści HOT.3,
d)    o zegarek Esprit grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści HOT.4,
e)    o zestaw kosmetyków do kąpieli Kneipp grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści HOT.5,
f)    o O bag marki Fullspot grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści HOT.6,
g)    o skórzane baleriny od sklepu eobuwie grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści HOT.7,
h)    o zabieg Cell Detoxium marki Diego Della Palma Professional grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści HOT.8,
i)    o zabieg Intraceuticals grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści HOT.9,
3.    Po dokonaniu zgłoszenia Uczestnik otrzyma od Organizatora wiadomość SMS z Zadaniem/Pytaniem Finałowym („Zadanie/Pytanie Finałowe”). Odpowiedzi na Zadanie/Pytanie Finałowe należy udzielać po jego otrzymaniu i zaznajomieniu się z jego treścią. Uwaga! Liczba znaków ze spacjami w wiadomości SMS nie powinna przekraczać 160 znaków, nie należy używać polskich znaków. W przypadku nagrody nr 4 uczestnik może wybrać kolor zegarka, należy w tym celu po wpisaniu sms-a o tresci ESPRIT, podać kolor, np. ESPRIT.bialy.odpowiedź na pytanie. W przypadku nagrody nr 7 uczestnik może wybrać rozmiar butów, należy w tym celu po wpisaniu sms-a o tresci OBUWIE, podać rozmiar, np. OBUWIE.38.odpowiedź na pytanie. W przypadku nie podania koloru/rozmiaru nagrody Komisja Konkursowa może przyznać dowolny kolor/rozmiar nagrody.
4.    Spośród nadesłanych odpowiedzi, Jury wybierze te, które uzna za najlepsze i zostaną one nagrodzone.
5.    Podstawowe kryteria oceny prac konkursowych są następujące: pomysłowość, zwięzłość i oryginalność odpowiedzi.
6.    Jury ma prawo nie przyjąć do Konkursu odpowiedzi niezgodnych z pytaniem zawartym w sms-ie. Jednemu uczestnikowi Konkursu Jury może przyznać tylko jedną nagrodę.
7.    W odpowiedzi użytkownik otrzyma podziękowanie za skorzystanie z serwisu.
8.    Zwycięzcy zostaną wyłonieni po zakończeniu Konkursu w ciągu 20 dni roboczych na podstawie najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu spośród wszystkich Uczestników  Konkursu, którzy odpowiedzieli na zadanie konkursowe.
9.    W celu przekazania Nagród, nagrodzeni Uczestnicy (Zwycięzcy), po otrzymaniu SMS z informacją o wygranej, są zobowiązani wysłać za pomocą wiadomości SMS swoje pełne dane osobowe niezbędne do przekazania Nagrody  (imię, nazwisko, adres, na który na zostać wysłana nagroda czyli: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) pod numer 7057 (0,50zł netto/0,62zł brutto) poprzedzając swoje dane prefixem DANE w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości SMS informującej o przyznanej Nagrodzie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
10.    W celu przekazania Nagród, nagrodzeni Uczestnicy (Zwycięzcy), którzy nie przekażą swoich danych osobowych zgodnie z ust. 8, są zobowiązani podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora konkursu podać swoje dane osobowe niezbędne do przekazania Nagrody  (imię, nazwisko, adres, na który na zostać wysłana nagroda czyli: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, Próba uzyskania połączenia ze zwycięzcami nastąpi po zakończeniu konkursu.


§4
Nagrody

1.    Nagrodami w konkursie są:
a)    5 x zestaw Bielenda Skin Clinic Professional MEZO Terapia Korygująca o wartości 98,40 zł brutto za zestaw,
b)    5 x zestaw kosmetyków do makijażu Bourjois o wartości 226,95 zł brutto za zestaw,
c)    5 x  grawerowana bransoletka od Feemee o wartości 155 zł brutto za sztukę (laureat ma prawo wybrać jedno słowo, np. imię, które zostanie wygrawerowane na bransoletce),
d)    5 x zegarek Esprit (2 x brązowy, 2 x czarny, 1 x biały) o wartości 389,91 zł brutto za sztukę,
e)    5 x zestaw kosmetyków do kąpieli Kneipp o wartości 106 zł brutto za zestaw,
f)    5 x O bag marki Fullspot o wartości 288 zł brutto za sztuke,
g)    5 x skórzane baleriny Tamaris od sklepu eobuwie o wartości 199 zł brutto za parę,
h)    5 x zabieg Cell Detoxium marki Diego Della Palma Professional o wartości 300 zł brutto za zabieg,
i)    5 x zabieg Intraceuticals o wartości 500 zł brutto za zabieg,
1.    Nagrody zostaną wysłane przesyłka pocztową bądź kurierską do Zwycięzców na podany przez Zwycięzców adres w ciągu 2 miesięcy od momentu poinformowania o wygranej.
2.    W przypadku nieodebrania przesyłki przez zwycięzców przesyłka zostanie zwrócona do siedziby Organizatora (Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa), skąd zwycięzcy będą mogli ją odebrać osobiście.
3.    Nagrody nie podlegają przekazaniu osobom trzecim ani wymianie na ich równowartość pieniężną.

§5
Prawidłowość przebiegu Konkursu


1.    Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Organizator Konkursu.
2.    W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu Uczestnik zostaje wykluczony z udziału Konkursie.§6
Postępowanie Reklamacyjne


1.    Reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane do Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa wyłącznie w formie pisemnej, z dopiskiem „Konkurs Wygraj Bilety”.
2.    Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca w składzie:
- Przewodniczący
- Zastępca Przewodniczącego
- Sekretarz
3.    W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data nadania listu.
4.    Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
5.    Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

§7
Ochrona Danych Osobowych


1.    Dane osobowe podane przez finalistów konkursu są przetwarzane przez TELEAUDIO DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, doraźnie, tj. wyłącznie w celu weryfikacji finalisty, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy - nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu.
2.    Finaliści mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§8
 Postanowienia Końcowe


1.    Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie www.milionkobiet.pl.
2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.
Dodał(a): Marietta Przybyłek , Wtorek 16.09.2014 (aktualizacja: 2014-10-10)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar