Regulamin konkursu "Joga - harmonia zmysłów"§ 1
Postanowienia ogólne


1. Konkurs  "Joga - harmonia zmysłów" (zwany dalej "Konkursem"), jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 50/52 (zwanym dalej "Organizatorem”) we współpracy z Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu.

2. W Konkursie mogą brać udział dziewczyny z wyłączeniem:
a. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
b. innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, pod rygorem dyskwalifikacji. Zgoda rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnoletnich uczestniczących w konkursie powinna obejmować również zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac wyrażoną według wzoru, który jest dostępny tutaj.§ 2
Czas trwania Konkursu

Konkurs jest ogłoszony w portalu MilionKobiet.pl i prowadzony będzie na stronie internetowej www.milionkobiet.pl  od 02.04.2013  do 28.04.2013. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń redakcja wybierze najciekawsze, które zostaną poddane głosowaniu na portalu MilionKobiet.pl. 3 stylizacje, które otrzymają najwięcej głosów zostaną nagrodzone. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.milionkobiet.pl


§ 3
Jury


Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w niej udział, Organizator powoła komisję (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą:  Emilia Czaczkowska-Bołtromiuk – redaktor działu uroda i zdrowie oraz Marietta Przybyłek – redaktor działu moda i rozrywka. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.


§ 4
Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs polega na wybraniu zwycięskich stylizacji inspirowanych jogą.

2. Stylizacje należy wysłać na adres: milionkobiet@milionkobiet.pl. W temacie maila prosimy wpisać "Harmonia zmysłów - konkurs". Redakcja portalu MilionKobiet.pl zastrzega sobie możliwość nieopublikowania zdjęć obraźliwych i obscenicznych.

3. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania oraz dane kontaktowe: adres mailowy i numer telefonu.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i jego akceptacji, zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku poprzez zamieszczenie w e-mailu następujących klauzul:


Oświadczam, że zapoznałam się i akceptuję regulamin konkursu „Joga - harmonia zmysłów”. Wyrażam zgodę dla Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 50/52 na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z realizacją konkursu oraz dostarczeniem nagrody, a także na publikację mojego imienia i nazwiska oraz wizerunku na stronie internetowej milionkobiet.pl.

W przypadku osób niepełnoletnich powyższe zgody powinny być potwierdzone przez przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego) poprzez podpisanie odpowiedniej klauzuli. Jej wzór jest dostępy tutaj. Skan podpisanego oświadczenia należy wysłać w załączniku razem ze zgłoszeniem.

4. Przesłanie Zgłoszenia przez Uczestniczkę, jest równoznaczne i następuje jednocześnie ze złożeniem Organizatorowi przez Uczestniczkę następujących oświadczeń i gwarancji:
a. przesłane Zdjęcia przedstawiają Uczestniczkę zaś całość praw autorskich do tych Zdjęć przysługuje wyłącznie Uczestniczce a żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi, w wypadku korzystania przez serwis MilionKobiet.pl z tych Zdjęć podczas i w celach związanych z Konkursem.
b. Uczestniczka wyraża nieodwołalnie zgodę na publikację jej wizerunku utrwalonego na nadesłanych przez nią zdjęciach lub w materiałach powstałych w trakcie niniejszego konkursu na stronie internetowej milionkobiet.pl. Uczestniczka upoważnia do nieodpłatnego korzystania z nadesłanych przez nią zdjęć na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym do ich publikacji w serwisie MilionKobiet.pl.


§ 5
Nagrody


1. Laureatka pierwszego miejsca otrzyma bon zakupowy o wartości 600 zł, drugiego miejsca bon zakupowy o wartości 500 zł na zakupy w sklepie Reebok, a laureatka trzeciego miejsca bon zakupowy o wartości 400 zł na zakupy w sklepie Reebok.

2. Lista Laureatek biorących udział w Konkursie zostanie opublikowana na stronie www.milionkobiet.pl w zakładce "Wyniki konkursów".
3. Laureatkom biorącym udział w Konkursie nie przysługują roszczenia do zastrzegania szczególnych właściwości nagród, wymiany na ich równowartość pieniężną ani przekazania osobom trzecim o wypłatę wartości ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę. Jakiekolwiek roszczenia Laureatek biorących udział w  Konkursie  z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
4.Nagroda zostanie wysłana przesyłka pocztową bądź kurierską do Laureatki na podany przez Laureatkę adres w ciągu 60 dni od daty poinformowania laureatki o wygranej.
5.Nagroda w konkursie, której wartość przekroczy 760 zł brutto zostanie wydana Laureatce po wpłaceniu przez nią należnego podatku od nagrody w wysokości 10% jej wartości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Laureatka winna wpłacić podatek w ciągu 14 dni od momentu poinformowania o wygranej. O numerze rachunku bankowego, na który należy wpłacić należny podatek, Laureatka zostania poinformowana telefonicznie lub listownie przez Przedstawiciela Organizatora Konkursu. Nagroda zostanie wydana dopiero po wpłaceniu przez Laureatkę podatku. W przypadku braku wpłaty należnego podatku od nagrody w ww. terminie nagroda przepada na rzecz Organizatora, bez prawa Laureatki do wynagrodzenia, odszkodowania lub innego rodzaju zadośćuczynienia z tego tytułu.
6.W przypadku nieodebrania przesyłki przez Laureatkę przesyłka zostanie zwrócona do siedziby Organizatora, skąd Laureatka będzie mogła ją odebrać w ciągu 14 dniu osobiście lub przesyłka będzie mogła być ponownie  wysłana do Laureatki na jego pisemną prośbę przesłaną w ciągu 14 dni na adres Organizatora, przy czym koszt ponownego wysłania przesyłki pokrywa Laureatka.
7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany miejsca zamieszkania Laureatki lub podanego adresu do korespondencji lub zmianę innych danych – a uniemożliwiającą odbiór przez Laureatkę listu, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Laureatki lub odbiór nagrody przez osobę nieupoważnioną w przypadku wysłania nagrody na adres wskazany przez Laureatkę. W takim przypadku Laureatka nie ma roszczeń wobec Organizatora.
8. W przypadku nie odebrania nagrody przez Laureatkę w ciągu 2 miesięcy od zakończenia Konkursu nagroda pozostanie własnością Organizatora.

Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestniczki biorące udział w Konkursie spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego.


[Dane osobowe]

1. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestniczka wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania jej danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia Laureatek Konkursu oraz wydania Nagród jak również do publikowania tych danych na stronie internetowej Organizatora.  Dane osobowe podane przez uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora, doraźnie, tj. wyłącznie w celu weryfikacji finalisty, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy - nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu.  Uczestniczki Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.
2.    Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji o wszystkich zabawach, nagrodach i akcjach specjalnych szykowanych w ramach funkcjonowania Konkursu.


[Reklamacje]

1.Wszelkie reklamacje związane z Konkursem  należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Akcją najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Akcji.
2. Reklamacje związane z Akcją rozstrzyga Komisja Sprawdzająca w składzie:  Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego,  Sekretarz w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.


[Moc wiążąca Regulaminu]

1. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział,  uczestniczka Konkursu podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść i na związanie się warunkami Konkursu  określonymi niniejszym Regulaminem.
2. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3.Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.milionkobiet.pl i  do wglądu w siedzibie Organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.


[Spory]
1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem  będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Skierowanie przez Uczestnika sprawy na drogę postępowania sądowego jest dopuszczalne po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.


Dodał(a): Emilia Czaczkowska-Bołtromiuk , Wtorek 02.04.2013 (aktualizacja: 2013-04-19)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×