REGULAMIN KONKURSU Kneipp

REGULAMIN KONKURSU Kneipp

§1
Postanowienia Ogólne


1.    Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs „Kneipp” ( „Konkurs”).
2.    Organizatorem Konkursu jest Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 012402670, będącą płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym 527-173-87-37 („Organizator”).
3.    Konkurs promowany jest Konkurs promowany jest w miesięczniku Shape.
4.    Konkurs rozpocznie się w dniu 27.02.2015 i trwać będzie do 27.03.2015 do godziny 23:59.
5.    Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
6.    Fundatorem nagród jest Kneipp Polska,  Kneipp GmbH, Winterhäuser Str. 85, 97084 Würzburg Niemcy.
7.    Wzięcie udziału w Konkursie możliwe jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play i Cyfrowy Polsat.
8.    Koszt wysłania SMS pod numer 7243 każdorazowo wynosi 2 zł netto / 2,46 zł brutto. Koszt wysłania SMS pod numer 7057 każdorazowo wynosi 0,50 zł netto / 0,62 zł brutto. Podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie na numerze Premium SMS 7243 jest Organizator.

§2
Uczestnicy Konkursu

1.    Uczestnikiem Konkursu jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego, spełnia wszystkie postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu oraz przystąpiła do Konkursu przez dokonanie czynności określonych w § 3 pkt. 1 i 2 Regulaminu („Uczestnik”).
2.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o., Marquard Media Polska Sp. z o.o., TELEAUDIO DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna, operatorów sieci komórkowych działających na obszarze RP (PTK Centertel Sp. z o.o., PTC S.A., Polkomtel S.A. P4 Sp. z o.o., Cyfrowy Polsat) oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie ich rodzin (krewni i powinowaci do drugiego stopnia).
3.    W przypadku uczestnictwa w Konkursie wbrew ograniczeniom określonym w pkt. 3 osoby te nie nabywają prawa do wygranej, a jeżeli fakt podlegania wspomnianym wyżej ograniczeniom zostanie ujawniony po odebraniu wygranej, zobowiązane są wygraną zwrócić.
4.    Uczestnicy Konkursu mogą otrzymywać informacje w formie powiadomień SMS o wszystkich konkursach, zabawach, nagrodach i akcjach specjalnych organizowanych przez Organizatora. Otrzymują oni równocześnie prawo do wcześniejszego zgłoszenia się do udziału we wszystkich wydarzeniach o których istnieniu otrzymali powiadomienie poprzez SMS.
5.    Uczestnik ma prawo w każdym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie (w tym zrezygnować z otrzymywania informacji SMS związanych z konkursem) wysyłając e-mail na adres: reklamacje@teleaudio.pl podając swój numer telefonu lub wysyłając bezpłatny SMS o treści REZYGNACJA pod numer 8091.

§3
Przebieg konkursu

1.    Aby wziąć udział w konkursie należy w trakcie trwania Konkursu wysłać SMS pod numer 7243 (2zł/2,46zł brutto) o treści reklamowanej na łamach nr 03/2015 miesięcznika Shape.
2.    Uczestnicy, którzy wyślą sms o treści SHAPE.KNEIPP pod numer 7243 otrzymują zadanie konkursowe Odpowiedzi na zadanie konkursowe należy udzielać po jego otrzymaniu i zaznajomieniu się z jego treścią. Uwaga! Liczba znaków ze spacjami w wiadomości SMS nie powinna przekraczać 160 znaków, nie należy używać polskich znaków.
3.    Spośród nadesłanych odpowiedzi, Jury wybierze te, które uzna za najlepsze i zostaną one nagrodzone.
4.    Podstawowe kryteria oceny prac konkursowych są następujące: pomysłowość, zwięzłość i oryginalność odpowiedzi.
5.    Jury ma prawo nie przyjąć do Konkursu odpowiedzi niezgodnych z pytaniem zawartym w sms-ie. Jednemu uczestnikowi Konkursu Jury może przyznać tylko jedną nagrodę.
6.    W odpowiedzi użytkownik otrzyma podziękowanie za skorzystanie z serwisu.
7.    Zwycięzcy zostaną wyłonieni po zakończeniu Konkursu w ciągu 20 dni roboczych na podstawie najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu spośród wszystkich Uczestników  Konkursu, którzy odpowiedzieli na zadanie konkursowe.
8.    W celu przekazania Nagród, nagrodzeni Uczestnicy (Zwycięzcy), po otrzymaniu SMS z informacją o wygranej, są zobowiązani wysłać za pomocą wiadomości SMS swoje pełne dane osobowe niezbędne do przekazania Nagrody  (imię, nazwisko, adres, na który na zostać wysłana nagroda czyli: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) pod numer 7057 (0,50zł netto/0,62zł brutto) poprzedzając swoje dane prefixem DANE w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości SMS informującej o przyznanej Nagrodzie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
9.    W przypadku gdy nagrodzony Uczestnik nie prześle swoich danych osobowych za pomocą wiadomości SMS, zgodnie z ust. 8, Przedstawiciel Organizatora Konkursu może kontaktować się telefonicznie ze Zwycięzcą. Próba uzyskania połączenia podejmowana będzie nie więcej niż dwukrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony uczestnika i czterech sekund przy sygnale zajętości. W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów lub zgłoszenia poczty głosowej ponawia się próbę połączenia, nie więcej jednak niż jednokrotnie. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest ponownie. Nagrodzony Uczestnik (Zwycięzca) zobowiązany jest podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora konkursu podać swoje dane osobowe niezbędne do przekazania Nagrody  (imię, nazwisko, adres, na który na zostać wysłana nagroda czyli: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, Próba uzyskania połączenia ze zwycięzcami nastąpi po zakończeniu konkursu.
10.    Jeżeli Uczestnik uprawniony do nagrody, nie prześle swoich pełnych danych niezbędnych do przekazania nagrody oraz pomimo podjęcia próby zrealizowania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem uprawnionym do nagrody, połączenia tego nie uda się uzyskać lub wprawdzie połączenie będzie zrealizowane, ale osoba nie potwierdzi udziału w Konkursie - kwalifikacja Uczestnika jest anulowana i próba wyłonienia Uczestnika Konkursu uprawnionego do nagrody, według opisanej powyżej procedury, jest ponawiana, aż do momentu przyznania nagrody.


§4
Nagrody

1.    Nagrodami w konkursie są:
a)    10 x zestaw kosmetyków Kneipp.
2.    Nagrody zostaną wysłane przez przedstawiciela Fundatora, firmy Kneipp GmbH, Winterhäuser Str. 85, 97084 Würzburg Niemcy, przesyłka pocztową bądź kurierską do Zwycięzców na podany przez Zwycięzców adres w ciągu 2 miesięcy od momentu poinformowania o wygranej.
3.    Nagroda w konkursie, której wartość przekroczy 760 zł brutto zostanie wydana Zwycięzcy po wpłaceniu przez niego należnego podatku od nagrody w wysokości 10% jej wartości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zwycięzca winien wpłacić podatek w ciągu 14 dni od momentu poinformowania o wygranej. O numerze rachunku bankowego, na który należy wpłacić należny podatek, zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie lub listownie przez Przedstawiciela Fundatora nagród w konkursie.
4.    W przypadku nieodebrania przesyłki przez zwycięzców przesyłka zostanie zwrócona do siedziby przedstawiciela Fundatora (Kneipp Polska)
5.    Nagrody nie podlegają przekazaniu osobom trzecim ani wymianie na ich równowartość pieniężną.

§5
Prawidłowość przebiegu Konkursu


1.    Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Organizator Konkursu.
2.    W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu Uczestnik zostaje wykluczony z udziału Konkursie.§6
Postępowanie Reklamacyjne

1.    Reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane do Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa wyłącznie w formie pisemnej, z dopiskiem „Konkurs Kneipp”.
2.    Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca w składzie:
- Przewodniczący
- Zastępca Przewodniczącego
- Sekretarz
3.    W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data nadania listu.
4.    Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
5.    Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

§7
Ochrona Danych Osobowych

1.    Dane osobowe podane przez finalistów konkursu są przetwarzane przez TELEAUDIO DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, doraźnie, tj. wyłącznie w celu weryfikacji finalisty, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy - nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu.
2.    Finaliści mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§8
 Postanowienia Końcowe

1.    Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie www.milionkobiet.pl.
2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.


Dodał(a): Agnieszka Pulikowska , Wtorek 03.02.2015 (aktualizacja: 2015-02-27)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze (1)

Awatar
Anonim
Nie da siē wysłać!
Dodano: 2015-02-28 12:46:34 Zgłoś nadużycie