Regulamin konkursu: "POKAŻ SWÓJ MANIKIUR"

REGULAMIN KONKURSU
"POKAŻ SWÓJ MANIKIUR"

A.    Postanowienia ogólne.
1.    Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Pokaż swój manikiur” (dalej jako: Konkurs). Niniejszy Konkurs nie łączy się z innymi promocjami lub konkursami prowadzonymi przez Organizatora.
2.    Organizatorem Konkursu jest „HEARST MARQUARD PUBLISHING" z siedzibą w Warszawie, kod: 00-679 przy ul. Wilczej 50/52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022276 , NIP 5271738737, REGON: 012402670 (dalej: Organizator).
3.    Partnerem Konkursu jest właściciel marki „COTY” (COTY POLSKA Sp. z o.o. ul. Domaniewska 34A, 02-672 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027110, NIP 5210081906, REGON: 012609980 (dalej jako: Partner).
4.    Organizator jest przyrzekającym nagrody w Konkursie.
5.    Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6.    Odwołanie Konkursu lub skrócenie czasu jego trwania może nastąpić w wyniku podjęcia decyzji przez Zarząd Organizatora, z tym zastrzeżeniem, że odwołanie Konkursu może nastąpić wyłącznie w okresie przed data rozpoczęcia Konkursu wskazaną pod lit. B ust. 1 poniżej. O odwołaniu  Konkurs lub jego skróceniu Organizator powiadomi poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.milionkobiet.pl
7.    Konkurs jest przeznaczony dla Kobiet, które ukończyły 18 lat (Uczestnik). Uczestnik nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych może brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych. Zgoda rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnoletnich uczestniczących w Konkursie powinna obejmować również zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac.
8.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Partnera, osoby będące stronami umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub Partnera dotyczących świadczenia na rzecz Organizatora lub Partnera jakichkolwiek usług lub wykonywania na rzecz Organizatora lub Partnera jakiegokolwiek dzieła, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

B.    Czas trwania.
1.    Informację o Konkursie w tym o rodzaju ilości i wartości nagród zostanie ogłoszony na łamach czasopisma JOY wydanie 07/2013, a także na stronach internetowych - fanpage Organizatora www.facebook.com/JOYpolska oraz Partnera www.facebook.com/klubmilosniczekpieknychpaznokci
2.    Konkurs będzie prowadzony w III edycjach:
a)    Pierwsza edycja - w okresie od dnia 17.06.2014 roku  do dnia 30.06.2014 roku;
b)    Druga Edycja   - w okresie od dnia 1.07.2014 roku do dnia 15.07.2014 roku;
c)    Trzecia Edycja - w okresie od dnia 18.07.2014 roku  do dnia 30.07.2014 roku.
3.    Przebieg Konkursu jest następujący :
a)    Zgłoszenie do Konkursu dalej „Zgłoszenie” prac konkursowych dalej „Prace Konkursowe” które będzie przebiegać w następujących terminach:
i.    w odniesieniu do Pierwszej Edycji - w okresie od dnia 17.06.2014 roku do dnia 30.06.2014  roku;
ii.    w odniesieniu do Drugiej Edycji - w okresie od dnia 1.07.2014 roku do dnia 15.07.2014 roku;
iii.    w odniesieniu do Trzeciej Edycji - w okresie od dnia 18.07.2014 roku do dnia 30.07.2014 roku.
b)    w dniu odniesieniu do każdej z Edycji Konkursu odbywać się będą posiedzenia Komisji Konkursowej dalej „Komisja Konkursowa lub Komisja”, podczas których zostaną wyłonione po trzy prace najwyżej ocenionych przez Komisję Konkursową z zastosowaniem kryteriów oceny wskazanych pod lit. B pkt 3 niniejszego Regulaminu. Posiedzenia Komisji Konkursowych odbywać się będą w następujących terminach:
i.    w odniesieniu do Pierwszej Edycji - w dniu 2.07.2014 roku;
ii.    w odniesieniu do Drugiej Edycji - w dniu 18.07.2014 roku;
iii.    w odniesieniu do Trzeciej Edycji - w dniu 1.08.2014 roku;
c)    wyłonienie Laureatów Konkursu nastąpi według następującego harmonogramu:
i.    w odniesieniu do Pierwszej Edycji – w terminie do dnia 2.07.2014 roku;
ii.    w odniesieniu do Drugiej Edycji - w terminie do dnia 18.07.2014 roku;
iii.    w odniesieniu do Trzeciej Edycji - w terminie do dnia 1.08.2014 roku;
3. Ocena prac przez Komisję Konkursową, w celu wyłonienia Laureatów Konkursu opierać się będzie na następujących kryteriach:
a.    oryginalność pomysłu na Pracę Konkursową;
b.    estetyka Pracy Konkursowej;
c.    zgodność Pracy Konkursowej z tematem,
d.    zrealizowanie wytycznych dotyczących zdjęć;
4. Nadesłana przez Uczestnika Konkursu Praca Konkursowa powinna spełnić następujące kryteria:
a)    powinna zostać wykonana w przy pomocy aplikacji Instagram;
b)    powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
c)    nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
d)    nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora lub Partnera;
e)    nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych.

C.    Komisja Konkursowa
1.    Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu a w szczególności w celu dokonania oceny prac Organizator powoła Komisję Konkursową.
2.    W skład Komisji wejdą 4 osoby wyłonione przez Organizatora (2 osóby) oraz Partnera (2 osóby).
3.    Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

D. Zasady uczestnictwa w Konkursie
1.    Zgłoszenie do Konkursu Pracy Konkursowej przez Uczestnika polega łącznie na dokonaniu następujących czynności:
a)    Umieszczeniu (udostępnieniu) na otwartym koncie Instagram danego Uczestnika (we wskazanych w niniejszym Regulaminie terminach właściwych dla danej Edycji Konkursu) Pracy Konkursowej tj. dwóch fotografii paznokci Uczestnika wykonanych przy użyciu aplikacji Instagram, które przedstawiają:
i.    manicure rąk Uczestnika wykonanego przy użyciu lakierów marki Rimmel, Astor i Sally Hansen według tonacji kolorystycznej wskazanej przez Partnera (stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu);
ii.    dłoni Uczestnika na której wykonano manicure paznokci wykonanego przy użyciu lakierów marki Rimmel, Astor i Sally Hansen (według tonacji kolorystycznej wskazanej przez Partnera stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu), wraz z trzymaną butelką lakierów marki Rimmel, Astor i Sally Hansen (według tonacji kolorystycznej wskazanej przez Partnera stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) w taki sposób, aby widoczna była marka danego lakieru do paznokci.    
b)    oznaczeniu Pracy Konkursowej (oby wykonanych zdjęć) hashtagiem #milosniczkipieknychpaznokcizjoy”;
c)    polubieniu profili Instagram Organizatora www.facebook.com/JOYpolska oraz Partnera www.facebook.com/klubmilosniczekpieknychpaznokci
2.    Prawidłowe jednoczesne i łączne wykonanie wszystkich czynności wskazanych powyżej w ust. 1 skutkuje Zgłoszeniem Pracy Konkursowej.
3.    W Konkursie biorą udział wyłącznie Prace Konkursowe Uczestników, które przesłały oba zdjęcia według założeń wskazanych powyżej w ust.1 i ust. 2 oraz Uczestników którzy posiadają tzw. otwarte konta Instagram.
4.    Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o dosłanie kolejnych zdjęć manicure.
5.    Uczestnik Konkursu może zgłaszać wiele prac, przy czym może zostać Laureatem Konkursu tylko jednej nagrody w ramach danej Edycji Konkursu.
6.    Zgłoszenie Pracy Konkursowej przez Uczestnika, jest równoznaczne i następuje jednocześnie ze złożeniem Organizatorowi przez Uczestnika następujących oświadczeń i gwarancji:
a) Uczestnik jest pełnoletni i ma pełną zdolność do czynności prawnych, ewentualnie dysponuje zgodą swoich przedstawicieli ustawowych na udział w Konkursie;
b) Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w  całości;
c) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie (część oznaczona lit. F niniejszego Regulaminu), w szczególności dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz wydania nagród jak również do publikowania tych danych, wizerunku Uczestnika oraz nadesłanej przez niego Pracy Konkursowej na : fanpage JOY edycja polska, magazyn JOY, fanpage Klub Miłośniczek Pięknych Paznokci, Rimmel.
d) Praca Konkursową jest wynikiem osobistej twórczości Uczestnika oraz nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych;
e) całość praw autorskich do Pracy Konkursowej przysługuje wyłącznie Uczestnikowi, a żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi w wypadku korzystania z tej pracy podczas i w celach związanych z Konkursem;
f) Uczestnik niezależnie od wyników konkursu upoważnia Organizatora oraz Partnera do nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie oraz co do terytorium korzystania z udostępnionej Pracy Konkursowej w tym do ich utrwalania każdą możliwą techniką w szczególności techniką drukarską lub elektroniczną, a także upoważnia Organizatora (oraz Partnera) do ich publikacji w Serwisach internetowych Facebook: www.facebook.com/JOYpolska i www.facebook.com/klubmilosniczekpieknychpaznokci oraz w magazynie JOY,  a także upoważnia Organizatora (oraz Partnera) do nieodpłatnego  i nieograniczonego w czasie oraz co do terytorium wykorzystania udostępnionej pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: 1. utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie, 2. wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób, 3. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie, 4. wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora lub Partnera; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz cyfrowe, oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu, 5. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
g)    Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie przez Organizatora i Partnera z udostępnionej Pracy Konkursowej zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie Pracy Konkursowej nadesłanej przez Uczestnika na stronie internetowej Serwisu oraz inne przypadki publicznego udostępniania tej pracy.
h)     z uwagi na to, iż udostępnione Prace Konkursowe służą tylko i wyłącznie w celach niniejszego Konkursu, a udział w Konkursie nie gwarantuje publikacji Pracy Konkursowej Uczestnika przez Organizatora, jakiekolwiek żądania lub roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nie zamieszczenia nadesłanych prac konkursowych są wyłączone;
 i)    Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, uprawnienie Organizatora do wykluczenia z Konkursu Uczestnika który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu a nadto, przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż rozstrzygnięcia Organizatora w tym zakresie są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
7.    Organizator zastrzega sobie prawo do opracowania Prac Konkursowych oraz dokonywania retuszy podyktowanych wymogami estetyki i względami redakcyjnymi, na co Uczestniczka wyraża zgodę i zrzekają się uprawnień do korekty.
8.    W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora lub/i Partnera z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich.

E. Nagrody.
1.    Nagrody zostaną przyznane trzem Uczestnikom (Laureatom Konkursu), których prace zostaną uznane przez Komisję Konkursową jako najlepsze.
2.    Nagrodą w konkursie są:
a.    Za pierwsze miejsce – wartość nagród 461,58  (27 kolorów lakierów do paznokci)
b.    Za drugie miejsce –   wartość nagród 307,72  (18 kolorów kolorów lakierów do paznokci)
c.    Za trzecie miejsce –  wartość nagród 153,89   (9 kolorów kolorów lakierów do paznokci)
3.    Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane, w ramach niniejszego konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Celem poinformowania Uczestników o zagadnieniach prawno podatkowych związanych z wygraną w konkursie Organizator wskazuje niniejszym, iż: zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.)  z  tytułu wygranych w konkursach uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej pobiera się  zryczałtowany podatek w wysokości 10 % wygranej lub nagrody. Ponadto jeżeli przedmiotem wygranej w konkursie nie są pieniądze podatnik (osoba, która wygrała konkurs) jest obowiązany wpłacić płatnikowi (Organizatorowi) kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej w konkursie. Mając na uwadze powyższe Organizator wskazuje, że nagroda w konkursie, której wartość przekroczy 760 zł brutto zostanie wydana laureatowi po wpłaceniu przez niego należnego podatku od nagrody w wysokości 10% jej wartości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Laureat powinien wpłacić podatek w ciągu 14 dni od momentu poinformowania o wygranej. O numerze rachunku bankowego, na który należy wpłacić należny podatek, laureat zostanie poinformowany telefonicznie lub listownie przez Organizatora. Nagroda zostanie wydana dopiero po wpłaceniu przez laureata podatku.
4.    Lista Laureatów Konkursu – zdobywców nagród zostanie opublikowana w JOY oraz na stronach internetowych – fanpage Organizatora www.facebook.com/JOYpolska oraz Partnera www.facebook.com/klubmilosniczekpieknychpaznokci.
5.    Laureatom Konkursu nie przysługują roszczenia do zastrzegania szczególnych właściwości nagród, wymiany na ich równowartość pieniężną ani przekazania osobom trzecim roszczenia o wypłatę wartości ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę. Jakiekolwiek roszczenia Laureatów Konkursu     biorących udział w Konkursie z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
6.    Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez przesłanie stosownej wiadomości za pośrednictwem konta Instagram, telefonicznie lub mailowo.
7.    W terminie 7 dni od daty otrzymania informacji od Organizatora Laureat Konkursu skontaktuje się z Organizatorem na adres Justyna.czurylo@joy.pl podając niezbędne dane osobowe: (imię nazwisko, wiek, dane do wysyłki nagrody) i wskazując sposób przekazania nagrody. W przypadku zaniechania skontaktowania się Uczestnika w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nagroda Laureata Konkursu przepada na rzecz Organizatora.
8.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez zwycięzcę Konkursu lub inne osoby uprawnione do uzyskania nagrody adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt, odebranie lub przesłanie nagrody zwycięzcy lub pozostałym uprawnionym nagrody, jak również Organizator nie odpowiada za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody zgodnie z terminem wskazanym powyżej z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Laureata Konkursu lub innych uprawnionych do nagrody. W takim przypadku Laureat Konkursu lub inny uprawniony traci prawo do nagrody, która pozostanie do dyspozycji Organizatora.
9.    W przypadku nieodebrania przesyłki przez Laureata Konkursu przesyłka zostanie zwrócona do siedziby Organizatora, skąd uprawniony będzie mógł ją odebrać w ciągu 14 dniu osobiście lub przesyłka będzie mogła być ponownie wysłana do Laureta Konkursu do otrzymania nagrody na jego pisemną prośbę przesłaną w ciągu 14 dni na adres Organizatora.
10.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych.

F . Dane osobowe
1.    Poprzez Zgłoszenie Pracy Konkursowej Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania jego danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia Laureatów Konkursu oraz wydania Nagród jak również wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do publikowania tych danych w Serwisie. Dane osobowe podane przez Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora, doraźnie, tj. wyłącznie w celu weryfikacji Uczestnika, realizacji Konkursu, w tym umieszczania aktualnego rankingu Uczestników w Serwisie, wysyłania e-mailem lub/i SMS-em informacji związanych z Konkursem, wydania nagrody osobie uprawnionej do niej i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska uprawnionych do nagród według postanowień niniejszego Regulaminu. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji o wszystkich zabawach, nagrodach i Konkursach specjalnych prowadzonych w ramach funkcjonowania Konkursu.
2.    Uczestnik poprzez udostępnienie Pracy Konkursowej i udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w konkursie. Uczestnicy będący laureatami miejsc od 1 do 3 zobligowani będą do wypełnienia oświadczenia do celów podatkowych przed otrzymaniem nagród.
3.    Niezależnie od zapisów ustępu poprzedniego przez nadesłanie Pracy Konkursowej i udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na: (i) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celach marketingowych i statystycznych, (ii) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Uczestnika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Organizatora.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania lub przedstawienia danych Laureata Konkursu oraz osób uprawnionych do kolejnych nagród w konkursie za pomocą środków informatycznych lub masowego przekazu na, co każdy Uczestnik wyraża zgodę akceptując warunki konkursu i biorąc w nim udział. Osoby te nie są uprawnione do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu.
5.    Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) – Organizator.

G. Postępowanie reklamacyjne
1.  Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać wraz z uzasadnieniem pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres lub na adres mailowy Justyna.czurylo@joy.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 4211476 najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data nadania reklamacji do Organizatora. Reklamacja powinna zawierać także adres Uczestnika, na który Organizator prześle informacje o rozstrzygnięciu reklamacji.
2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Sprawdzająca w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Komisja Sprawdzająca powoływana jest przez Organizatora.
3. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwości ogólnej.
4. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

H. Postanowienia ogólne

1.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy biorący udział w Konkursie spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego.
2.    Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik Konkursu podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść i na związanie się warunkami Konkursu określonymi niniejszym Regulaminem.
3.    Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4.    Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.milionkobiet.pl i do wglądu w siedzibie Organizatora.
5.    Uprawnienia nabyte przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.
6.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie oraz nie będzie dotyczyło istotnych elementów Konkursu (np. skrócenie terminu wykonania czynności Konkursowych, zmiany dotyczące rodzaju lub wartości nagród). Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.milionkobiet.pl.Aby zobaczyć listę lakierów Astor - KLIKNIJ TUTAJ

Dodał(a): Marietta Przybyłek , Wtorek 17.06.2014 (aktualizacja: 2014-06-18)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar