Regulamin konkursu "Przełam szarość dnia z IDÉALIA KREM BB"

Regulamin konkursu "Przełam szarość dnia z IDÉALIA KREM BB"A.  
Postanowienia ogólne


1.    Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs plastyczny pod nazwą  "Przełam szarość dnia z IDÉALIA KREM BB" (dalej jako: Konkurs). Niniejszy Konkurs nie łączy się z innymi promocjami lub konkursami prowadzonymi przez Organizatora.
2.    Organizatorem Konkursu jest Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod: 00-679 przy ul. Wilczej 50/52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004199 , NIP 5220059682, REGON: 010279247 (dalej: Organizator).
3.    Partnerem Konkursu jest właściciel marki w VICHY (koncern L'Oréal, działający na terytorium Polski jako L'Oréal Polska Spółka z o.o. ul. Daniszewska 4, 03-230 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział KRS pod numerem: 63684; dalej jako: Partner).
4.    Organizator jest przyrzekającym  nagrody w Konkursie. Nagrody zostaną wydane na zlecenie Organizatora przez Partnera.
5.    Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6.    Odwołanie Konkursu lub skrócenie czasu jego trwania może nastąpić w wyniku podjęcia decyzji przez Zarząd Organizatora, z tym zastrzeżeniem, że odwołanie Konkursu może nastąpić wyłącznie w okresie przed data rozpoczęcia Konkursu wskazaną pod lit. B ust. 1 poniżej. O odwołaniu  Konkurs lub jego skróceniu Organizator powiadomi poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.milionkobiet.pl .
7.    Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich osób fizycznych, które ukończyły 18 lat (Klient). Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Zgoda rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnoletnich uczestniczących w Konkursie powinna obejmować również zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac.
8.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Partnera, osoby będące stronami umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub Partnera dotyczących świadczenia na rzecz Organizatora lub Partnera jakichkolwiek usług lub wykonywania na rzecz Organizatora lub Partnera jakiegokolwiek dzieła, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

B.   
Czas trwania


1.  Konkurs jest ogłoszony na łamach portalu internetowego Organizatora prowadzonego na stronie internetowej: www.milionkobiet.pl (dalej również jako: Portal lub Serwis). Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 1 maja 2013 roku (początek terminu nadsyłania prac) do dnia 31 maja 2013 roku (data publikacji w Portalu artykułu z prezentacją zwycięskiej pracy).   
2. Przebieg Konkursu jest następujący :
a)    prace są nadsyłane przez Uczestników w okresie od dnia 1 maja 2013 roku do dnia 12 maja 2013 roku;
b)   w dniu 13 maja 2013 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej, podczas którego zostanie wyłonionych 10 prac najwyżej ocenionych przez Komisję Konkursową z zastosowaniem kryteriów oceny wskazanych pod lit. B pkt 3 niniejszego Regulaminu;
c)     prace wyłonione przez Komisję Konkursową zostaną umieszczone na portalu internetowym www.milionkobiet.pl w dniu 14 maja 2013 roku; wraz z umieszczeniem prac na wskazanym Portalu Organizator zapewni na tej stronie internetowej funkcjonowanie narzędzia umożliwiającego zarejestrowanym użytkownikom Serwisu www.milionkobiet.pl oddawanie głosu na poszczególne prace prezentowane w Serwisie. Wybór użytkowników Serwisu zostanie dokonany spośród 10 prac uprzednio wytypowanych przez Komisję Konkursową zgodnie z lit b) powyżej;
d)     każdy zarejestrowany użytkownik Serwisu będzie uprawniony do oddania swojego głosu na jedną z prac zaprezentowanych w Serwisie;
e)     głosowanie na najlepszą pracę zostanie przeprowadzone w okresie od dnia 14 maja 2013 roku do dnia 30 maja 2013 roku do godziny 24:00; głosowanie zostanie przeprowadzony przy wykorzystaniu umieszczonego w Serwisie narzędzia udostępnionego przez Organizatora w celu przeprowadzenia głosowania;
f)    w dniu 31 maja 2013 roku w Serwisie zostanie opublikowany artykuł zawierający prezentację pracy plastycznej, która otrzymała w głosowaniu, o którym mowa pod lit. d) i e) powyżej najwięcej głosów użytkowników Serwisu. Wraz ze zwycięską pracą zostaną przedstawione prace, które otrzymały kolejno drugą i trzecią liczbę głosów oddanych przez zarejestrowanych użytkowników Serwisu;
g)     przez cały czas trwania głosowania, o którym mowa pod lit. e) powyżej w Serwisie zamieszczony będzie ranking widoczny dla wszystkich użytkowników Serwisu. W rankingu widoczne będą informacje takie, jak imię i nazwisko Uczestnika konkursu (zgodnie z danymi podanymi przez Uczestnika) oraz liczba głosów, którą Uczestnik konkursu zgromadził na chwilę bieżącą.
h)    w konkursie wygrywa osoba, która otrzyma najwięcej głosów użytkowników Serwisu; nagrodzone zostaną również osoby, który otrzymały kolejno drugą i trzecią liczbę głosów oddanych przez użytkowników Serwisu;
3. Ocena prac przez Komisję Konkursową, w celu wyłonienia 10 prac spośród których zostanie przeprowadzone głosowanie na najlepszą pracę konkursową, opierać się będzie na następujących kryteriach:
a) zgodność pracy plastycznej z tematem wskazanym pod lit. C ust. 2 poniżej;
b) oryginalność pomysłu na pracę konkursową;
c) ocena zastosowanych do wykonania pracy materiałów z punktu widzenia poziomu trudności ich obróbki;
d) formę pracę;

4. Nadesłana przez Uczestnika Konkursu praca plastyczna powinna spełnić następujące kryteria:
a)    powinna zostać wykonana w technice KOLAŻU;
b)    powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
c)    nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
d)    nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora lub Partnera;
e)    nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych;
f)    powinna zostać utrwalona w formacie elektronicznym zgodnym z formatem PDF lub jpg,

C.   
Komisja Konkursowa


1.  Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu a w szczególności w celu dokonania oceny prac oraz wyłonienia najciekawszych prac nadesłanych przez Uczestników, spośród których zostaną wyłonieni w drodze głosowania laureaci Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową (w niniejszym Regulaminie jako Komisja lub Komisja Konkursowa). W skład Komisji wejdą osoby wyłonione przez Organizatora oraz Partnera.
2.  Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

D.
Zasady uczestnictwa w Konkursie


1.  Zgłoszenie do Konkursu polega na przesłaniu we wskazanym w niniejszym Regulaminie terminie na adres poczty elektronicznej milionkobiet@milionkobiet.pl  pracy plastycznej wykonanej w technice KOLAŻU (technika artystyczna polegająca na formowaniu kompozycji  z różnych materiałów i tworzyw [gazet, tkanin, fotografii, drobnych przedmiotów codziennego użytku itp.]; są one naklejane na płótno lub papier i łączone z tradycyjnymi technikami plastycznymi).
2.  Przesłana przez Uczestnika praca plastyczna musi być wizją Uczestnika i musi stanowić odpowiedź na hasło "Przełam szarość dnia z Vichy Idealia"; przesłana praca plastyczna (KOLAŻ) musi zawierać przedstawienie produktu Partnera: Vichy Idealia.  
3.  Wraz z nadesłaniem pracy konkursowej Uczestnik powinien przesłać Organizatorowi następujące informacje: imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania oraz dane kontaktowe: adres mailowy i numer telefonu wraz ze zgodą na przetwarzanie przez Organizatora tych danych osobowych w celach związanych z Konkursem.
4.  Uczestnik Konkursu może wysłać tylko jedną pracę konkursową.
5.  Organizator zastrzega, iż nie zwraca nadesłanych przez Uczestników prac konkursowych i przysługuje mu prawo ich zniszczenia.
6.  Przesłanie pracy konkursowej przez Uczestnika, jest równoznaczne i następuje jednocześnie ze złożeniem Organizatorowi przez Uczestnika następujących oświadczeń i gwarancji:
a)  Uczestnik jest pełnoletni i ma pełną zdolność do czynności prawnych, ewentualnie dysponuje zgodą swoich przedstawicieli ustawowych na udział w Konkursie (zgoda przedstawicieli wyrażona w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym musi zostać załączona do e-maila zawierającego pracę konkursową);
b)  Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w  całości;
c)  Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie (część oznaczona lit. F niniejszego Regulaminu), w szczególności dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz wydania nagród jak również do publikowania tych danych, wizerunku Uczestnika oraz nadesłanej przez niego pracy konkursowej na : milionkobiet@milionkobiet.pl;
d) przesłana praca konkursową jest wynikiem osobistej twórczości Uczestnika oraz nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych;
e)  całość praw autorskich do nadesłanej pracy konkursowej przysługuje wyłącznie Uczestnikowi, a żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi w wypadku korzystania z tej pracy podczas i w celach związanych z Konkursem;
f)  Uczestnik upoważnia Organizatora oraz Partnera do nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie oraz co do terytorium korzystania z nadesłanej przez Uczestnika pracy konkursowej na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym do ich utrwalania każdą możliwą techniką drukarską lub elektroniczną, a także upoważnia Organizatora do ich publikacji w Serwisie oraz w, a także do wykorzystania nadesłanej pracy plastycznej na następujących polach eksploatacji: 1. utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie, 2. wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób, 2. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie, 4. wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora lub Partera; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu, 5. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
g)  Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie przez Organizatora i Partnera z nadesłanej pracy konkursowej zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie pracy plastycznej nadesłanej przez Uczestnika na stronie internetowej Serwisu oraz inne przypadki publicznego udostępniania tej pracy.
h)  z uwagi na to, iż nadesłane prace konkursowe służą tylko i wyłącznie w celach niniejszego Konkursu, a udział w Konkursie nie gwarantuje publikacji pracy plastycznej Uczestnika przez Organizatora, jakiekolwiek żądania lub roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nie zamieszczenia nadesłanych prac plastycznych są wyłączone.
7. W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich.

E.
Nagrody

1. Nagrodą I stopnia w Konkursie dla Uczestnika, którego praca plastyczna zdobyła największą liczbę głosów oddanych przez zarejestrowanych użytkowników Serwisu jest: krem Idéalia 105 PLN, Idéalia PRO 136 PLN, Idéalia Krem BB 99 PLN, woda termalna Vichy 33 PLN, krem do ciała NutriExtra 58 PLN. Wartość nagrody I stopnia wyraża się kwotą 432 zł.
2. Nagrodą II stopnia w Konkursie dla Uczestnika, którego praca plastyczna zdobyła największą liczbę głosów oddanych przez zarejestrowanych użytkowników Serwisu jest: krem Idéalia 105 PLN, Idéalia PRO 136 PLN, Idéalia Krem BB 99 PLN, woda termalna Vichy 33 PLN, krem do ciała NutriExtra 58 PLN. Wartość nagrody I stopnia wyraża się kwotą 432 zł.
3. Nagrodą III stopnia w Konkursie dla Uczestnika, którego praca plastyczna zdobyła największą liczbę głosów oddanych przez zarejestrowanych użytkowników Serwisu jest: krem Idéalia 105 PLN, Idéalia PRO 136 PLN, Idéalia Krem BB 99 PLN, woda termalna Vichy 33 PLN, krem do ciała NutriExtra 58 PLN. Wartość nagrody I stopnia wyraża się kwotą 432 zł.
4. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane, w ramach niniejszego konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Celem poinformowania Uczestników o zagadnieniach prawno podatkowych związanych z wygraną w konkursie Organizator wskazuje niniejszym, iż: zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.)  z  tytułu wygranych w konkursach uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej pobiera się  zryczałtowany podatek w wysokości 10 % wygranej lub nagrody. Ponadto jeżeli przedmiotem wygranej w konkursie nie są pieniądze podatnik (osoba, która wygrała konkurs)  jest obowiązany wpłacić płatnikowi (Organizatorowi) kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej w konkursie. Mając na uwadze powyższe Organizator wskazuje, że nagroda w konkursie, której wartość przekroczy 760 zł brutto zostanie wydana laureatowi po wpłaceniu przez niego należnego podatku od nagrody w wysokości 10% jej wartości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Laureat powinien wpłacić podatek w ciągu 14 dni od momentu poinformowania o wygranej. O numerze rachunku bankowego, na który należy wpłacić należny podatek, laureat zostanie poinformowany telefonicznie lub listownie przez Organizatora. Nagroda zostanie wydana dopiero po wpłaceniu przez laureata podatku.
5.   Lista laureatów Konkursu – zdobywców nagród I, II oraz III stopnia zostanie opublikowana w Serwisie.
6.  Laureatom nie przysługują roszczenia do zastrzegania szczególnych właściwości nagród, wymiany na ich równowartość pieniężną ani przekazania osobom trzecim o wypłatę wartości ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę. Jakiekolwiek roszczenia laureatów biorących udział w Konkursie z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
7. Laureaci Konkursu - zdobywcy nagród I, II oraz III stopnia zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora telefonicznie na podany przez siebie wraz z nadesłaniem pracy konkursowej kontaktowy numer telefonu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez zwycięzcę konkursu lub inne osoby uprawnione do uzyskania nagrody adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt, odebranie lub przesłanie nagrody zwycięzcy lub pozostałym uprawnionym nagrody, jak również Organizator nie odpowiada za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody zgodnie z terminem wskazanym powyżej z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie zwycięzcy lub innych uprawnionych do nagrody. W takim przypadku zwycięzca lub inny uprawniony traci prawo do nagrody, która pozostanie do dyspozycji Organizatora.
9. W przypadku nieodebrania przesyłki przez uprawnionego do nagrody przesyłka zostanie zwrócona do siedziby Organizatora, skąd uprawniony będzie mógł ją odebrać w ciągu 14 dniu osobiście lub przesyłka będzie mogła być ponownie wysłana do uprawnionego do otrzymania nagrody na jego pisemną prośbę przesłaną w ciągu 14 dni na adres Organizatora, przy czym koszt ponownego wysłania przesyłki pokrywa uprawniony do nagrody.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie laureata lub odbiór nagrody przez osobę nieupoważnioną w przypadku wysłania nagrody na adres wskazany przez osobę uprawnioną do nagrody według niniejszego Regulaminu. W takim przypadku osoba uprawniona do nagrody nie ma roszczeń wobec Organizatora.
12. W przypadku nie odebrania nagrody przez uprawnionego  w ciągu 2 miesięcy od zakończenia Konkursu nagroda pozostanie u Organizatora.


F .
Dane osobowe


1.    Poprzez nadesłanie pracy konkursowej Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania jego danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu oraz wydania Nagród jak również do publikowania tych danych w Serwisie. Dane osobowe podane przez Uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora, doraźnie, tj. wyłącznie w celu weryfikacji Uczestnika, realizacji konkursu, w tym umieszczania aktualnego rankingu Uczestników w Serwisie, wysyłania e-mailem lub/i SMS-em informacji związanych z konkursem, wydania nagrody osobie uprawnionej do niej i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska uprawnionych do nagród według postanowień niniejszego Regulaminu. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji o wszystkich zabawach, nagrodach i Konkursach specjalnych prowadzonych w ramach funkcjonowania Konkursu.
2.     Uczestnik poprzez nadesłanie pracy konkursowej i udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w konkursie. Uczestnicy będący laureatami miejsc od 1 do 3 zobligowani będą do wypełnienia oświadczenia do celów podatkowych przed otrzymaniem nagród.
3.    Niezależnie od zapisów ustępu poprzedniego przez nadesłanie pracy konkursowej i udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na: (i) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celach marketingowych i statystycznych, (ii) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Uczestnika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Organizatora.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania lub przedstawienia danych zwycięzcy oraz osób uprawnionych do kolejnych nagród w konkursie za pomocą środków informatycznych lub masowego przekazu na, co każdy Uczestnik wyraża zgodę akceptując warunki konkursu i biorąc w nim udział. Osoby te nie są uprawnione do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu.
5.    Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) – Organizator.

G.
Postępowanie reklamacyjne


1.  Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać wraz z uzasadnieniem pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres lub na adres mailowy redakcja@milionkobiet.pl  najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data doręczenia reklamacji Organizatorowi. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać także adres Uczestnika, na który Organizator prześle informacje o rozstrzygnięciu reklamacji.
2.  Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Sprawdzająca w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Komisja Sprawdzająca powoływana jest przez Organizatora.
3. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwości ogólnej.
4.  Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.
H. Postanowienia ogólne
1.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy biorący udział w Konkursie spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego.
2.    Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik Konkursu podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść i na związanie się warunkami Konkursu określonymi niniejszym Regulaminem.
3.     Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4.    Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.milionkobiet.pl   do wglądu w siedzibie Organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez Uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.
5.    Uprawnienia nabyte przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.
6.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie oraz nie będzie dotyczyło istotnych elementów Konkursu (np. skrócenie terminu wykonania czynności Konkursowych, zmiany dotyczące rodzaju lub wartości nagród). Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.milionkobiet.pl.


Dodał(a): Emilia Czaczkowska-Bołtromiuk , Wtorek 16.04.2013 (aktualizacja: 2013-05-24)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×