Regulamin konkursu: "Stylowy Maraton"


REGULAMIN KONKURSU
„STYLOWY MARATON”

§ 1.    Postanowienia ogólne


1.    Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „STYLOWY MARATON HOT MODA” (dalej jako: Konkurs). Niniejszy Konkurs nie łączy się z innymi promocjami lub konkursami prowadzonymi przez Organizatora.
2.    Organizatorem Konkursu jest Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod: 00-679 przy ul. Wilczej 50/52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004199 , NIP 5220059682, REGON: 010279247 (dalej: Organizator).
3.    Partnerem Konkursu jest właściciel marki Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 13, 02-674 Warszawa , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000121892; NIP 526-020-59-83; kapitał zakładowy 4.773.000,00 zł.
4.    Organizator jest przyrzekającym nagrody w Konkursie.
5.    Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6.    Konkurs jest przeznaczony dla Kobiet, które ukończyły 18 lat (Uczestnik lub zamiennie Uczestniczki). Uczestnik nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych może brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych. Zgoda rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnoletnich uczestniczących w Konkursie powinna obejmować również zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac.
7.    Odwołanie Konkursu, poszczególnych weekendów Konkursu, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu lub skrócenie czasu trwania Konkursu może nastąpić w wyniku podjęcia decyzji przez Zarząd Organizatora, z tym zastrzeżeniem, że:
a)    Odwołanie Konkursu skrócenie Konkursu może nastąpić wyłącznie w okresie przed datą jego rozpoczęcia;
b)    odwołanie danego weekendu Konkursu, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu może nastąpić wyłącznie przed datą jego rozpoczęcia wskazaną w § 2 ust. 2 Regulaminu, nie później jednak niż na 7 dni.
9.    O odwołaniu  Konkursu, odwołaniu danego weekendu Konkursu lub jego skróceniu Konkursu Organizator powiadomi poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.milionkobiet.pl.
10.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Partnera, osoby będące stronami umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub Partnera dotyczących świadczenia na rzecz Organizatora lub Partnera jakichkolwiek usług lub wykonywania na rzecz Organizatora lub Partnera jakiegokolwiek dzieła, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 2. Czas trwania, Przebieg Konkursu

1.    Informację o Konkursie w tym o rodzaju ilości i wartości nagród zostanie ogłoszony na łamach magazynu HOT Moda wydanie 10/2015, a także na stronach internetowych – profilu na Facebook’u czasopisma HOT Moda, profilu na Facebook’u czasopisma: JOY, Shape, Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, a także serwisach: www.zeberka.pl, www.milionkobiet.pl oraz na ich profilach na facebook’u.
2.    Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 19 września 2015 roku do dnia 13 grudnia 2015 roku i składać się będzie z następujących ETAPÓW:
1)    ETAP I – ZGŁOSZENIA DO KONKURSU. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą podczas 10 weekendów w następujących terminach – odsłony konkursu:
a)    I weekend tj. 19-20 września 2015 roku
b)    II weekend tj. 03-04 października 2015 roku
c)    III weekend tj. 10-11 października 2015 roku
d)    IV weekend tj. 17-18 października 2015 roku
e)    V weekend tj. 24-25 października 2015 roku
f)    VI weekend tj. 07-08 listopada 2015 roku
g)    VII weekend tj. 14-15 listopada 2015 roku
h)    VIII weekend tj. 21-22 listopada 2015 roku
i)    IX weekend tj. 28-29 listopada 2015 roku
j)    X weekend tj. 12-13 grudnia 2015 roku
2)    ETAP II – WYBÓR FINALISTEK STYLOWEGO MARATONU HOT MODA. Spośród Uczestniczek zgłoszonych w trakcie ETAPU I – ZGŁOSZENIA DO KONKURSU w terminach wskazanych powyżej w ust. 3 pkt. 1 Komisja Konkursowa, dokonywać będzie wyboru po 1 osobie spośród Uczestniczek zgłoszonych w trakcie danego weekendu (dalej: Finalistka Konkursu lub łącznie Finalistki Konkursu). Łącznie przez cały czas trwania Konkursu będzie to 10 Finalistek Konkursu podczas 10 weekendów, które następnie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w ETAPIE III WYBÓR LAUREATKI STYLOWEGO MARATONU HOT MODA.
3)    ETAP III – WYBÓR LAUREATKI STYLOWEGO MARATONU HOT MODA. Spośród 10 Finalistek Konkursu, które Komisja Konkursowa wytypowała podczas ETAPU II – WYBÓR FINALISTEK STYLOWEGO MARATONU HOT MODA, Komisja Konkursowa dokona wyboru 1 osoby, która zajmie I miejsce w Konkursie i której Stylizacja zostanie uznana za najlepszą oraz która otrzyma nagrodę Główną w Konkursie STYLOWEGO MARATONU HOT MODA (dalej jako: I Laureatka Konkursu), oraz dalszych dwóch osób, których stylizacje zostaną przez Komisję Konkursową wyróżnione i które zajmą odpowiednio II i III miejsce w Konkursie STYLOWEGO MARATONU HOT MODA (dalej odpowiednio jako: II Laureatka Konkursu, III Laureatka Konkursu). ETAP III WYBÓR LAUREATKI STYLOWEGO MARATONU HOT MODA - odbędzie się po zakończeniu ETAPU I i ETAPU II w Warszawie.  
3.    I weekend Konkursu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a powyżej odbędzie się w Centrum Handlowym Galeria Mokotów w Warszawie. Miejsce odbywania się II-X weekendów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b-j powyżej będzie każdorazowo podawany przez Organizatora poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora: www.milionkobiet.pl ogłoszenia zawierającego – nazwę Centrum Handlowego mieszczącego się na terenie Polski, w którym ma się odbyć dany weekend, a także jego adres, na co najmniej 2 tygodnie przed odbyciem się każdego z weekendów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b-f powyżej, a którego dotyczy ogłoszenie.


§ 3. Komisja Konkursowa, Posiedzenia Komisji Konkursowej

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania wyboru Uczestniczek (Finalistek Konkursu) do ETAPU II - WYBÓR FINALISTEK STYLOWEGO MARATONU HOT MODA Konkursu oraz wyboru I Laureatki Konkursu, II Laureatki Konkursu oraz III Laureatki Konkursu w ETAPIE III – WYBÓR LAUREATKI STYLOWEGO MARATONU HOT MODA Organizator powoła Komisję Konkursową (w niniejszym Regulaminie jako Komisja lub Komisja Konkursowa). W skład Komisji wejdą minimum 3 osoby wyłonione przez Organizatora.
2.    Posiedzenia Komisji Konkursowej w celu wyboru Finalistek Konkursu ETAPU II – FINALISTEK STYLOWEGO MARATONU HOT MODA odbywać się będą po każdym z weekendów w trakcie których Uczestniczki będą dokonywać Zgłoszenia do Konkursu i odbywać się będą w następujących terminach:
a)    w odniesieniu do wyboru Finalistki Konkursu STYLOWEGO MARATONU HOT MODA, spośród Uczestniczek zgłoszonych podczas I weekendu – w dniu 24.09.2015 roku;
b)    w odniesieniu do wyboru Finalistki Konkursu STYLOWEGO MARATONU HOT MODA, spośród Uczestniczek zgłoszonych podczas II weekendu – w dniu  08.10.2015 roku;
c)    w odniesieniu do wyboru Finalistki Konkursu STYLOWEGO MARATONU HOT MODA, spośród Uczestniczek zgłoszonych podczas III weekendu – w dniu 15.10.2015 roku;
d)    w odniesieniu do wyboru Finalistki Konkursu STYLOWEGO MARATONU HOT MODA, spośród Uczestniczek zgłoszonych podczas IV weekendu – w dniu 22.10.2015 roku;
e)    w odniesieniu do wyboru  Finalistki Konkursu STYLOWEGO MARATONU HOT MODA, spośród Uczestniczek zgłoszonych podczas V weekendu – w dniu 29.10. 2015 roku;
f)    w odniesieniu do wyboru Finalistki Konkursu STYLOWEGO MARATONU HOT MODA, spośród Uczestniczek zgłoszonych podczas VI weekendu – w dniu 12.11.2015 roku;
g)    w odniesieniu do wyboru Finalistki Konkursu STYLOWEGO MARATONU HOT MODA spośród Uczestniczek zgłoszonych  podczas VII weekendu – w dniu 19.11.2015 roku
h)    w odniesieniu do wyboru Finalistki Konkursu STYLOWEGO MARATONU HOT MODA, spośród Uczestniczek zgłoszonych podczas VIII weekendu – w dniu 26.11.2015 roku
i)        w odniesieniu do wyboru Finalistki Konkursu STYLOWEGO MARATONU HOT MODA, spośród Uczestniczek zgłoszonych podczas IX weekendu – w dniu 03.12.2015 roku
j)        w odniesieniu do wyboru Finalistki Konkursu STYLOWEGO MARATONU HOT MODA, spośród Uczestniczek zgłoszonych podczas X weekend – w dniu 17.12.2015 roku
5.    Posiedzenia Komisji Konkursowej w celu wyboru I Laureatki Konkursu, II Laureatki Konkursu, III Laureatki Konkursu w ETAPIE III – WYBÓR LAUREATKI STYLOWEGO MARATONU HOT MODA odbędzie się w dniu 17.12.2015 roku. ETAP III będzie polegał na przygotowaniu stylizacji na zadany temat i zaprezentowaniu jej przed Komisją Konkursową.
6.    Realizacja ETAPU II – WYBÓR FINALISTEK STYLOWEGO MARATONU HOT MODA polegać będzie na wyborze Stylizacji Uczestniczki Konkursu przygotowanej na zadany temat. Ocena stylizacji opierać się będzie na następujących kryteriach:
1)    oryginalność stylizacji;
2)    estetyka;
3)    kreatywność;
4)    znajomość trendów;
7.    Nadesłana przez Uczestnika Konkursu Stylizacja powinna spełnić następujące kryteria:
1)    powinna zostać utrwalona na kolorowym zdjęciu wykonanym aparatem fotograficznym;
2)    powinna być wynikiem wyłącznie osobistej twórczości Uczestnika;
3)    nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
4)    nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora lub Partnera;
5)    nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych.
8.    W celu wyłonienia I Laureatki Konkursu, II Laureatki Konkursu, III Laureatki Konkursu w trakcie ETAP III – WYBÓR LAUREATKI STYLOWEGO MARATONU HOT MODA Komisja Konkursowa dokona oceny przygotowanych przez Finalistki Konkursu Stylizacji na zasadach niniejszego Regulaminu w oparciu na następujących kryteriach:
1)    oryginalność stylizacji;
2)    estetyka;
3)    kreatywność;
4)    znajomość trendów.

§ 4. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1.    Z uwagi na specyfikę Konkursu STYLOWEGO MARATONU HOT MODA, zgłoszenia do Konkursu przebiegają wieloetapowo. Wyłącznie spełnienie wszystkich, warunków zastrzeżonych przez Organizatora gwarantuje możliwość udziału w ostatnim etapie Konkursu oraz przyznanie nagród przewidzianych w Konkursie.
2.    Zgłoszenia do KONKURSU przyjmowane będą w okresie od 19 września 2015 roku do dnia 13 grudnia 2015 roku w następujących terminach:
a)    I weekend tj. 19-20 września 2015 roku:
i.    W przypadku zgłoszenia się do stanowiska HOT Moda w dniu 19 września 2015 r, do końca dnia 19 września 2015 roku (tj. do godziny 22:00),
ii.    W przypadku zgłoszenia się do stanowiska HOT Moda w dniu 20 września 2015 r. do końca dnia 20 września 2015 r. (tj. do godziny 21:00);
b)    II weekend tj. 3-4 października 2015 roku
i.    W przypadku zgłoszenia się do stanowiska HOT Moda w dniu 3 października 2015 r, do końca dnia 3 października 2015 roku (tj. do godziny 21:00),
ii.    W przypadku zgłoszenia się do stanowiska HOT Moda w dniu 4 października 2015 r. do końca dnia 4 października 2015 r. (tj. do godziny 20:00);
c)    III weekend tj. 10-11 października 2015 roku:
i.    W przypadku zgłoszenia się do stanowiska HOT Moda w dniu 10 października 2015 r, do końca dnia 10 października 2015 roku (tj. do godziny 21:00),
ii.    W przypadku zgłoszenia się do stanowiska HOT Moda w dniu 11 października 2015 r. do końca dnia 11 października 2015 r. (tj. do godziny 20:00);
d)    IV weekend tj. 17-18 października 2015 roku:
i.    W przypadku zgłoszenia się do stanowiska HOT Moda w dniu 17 października 2015 roku r, do końca dnia 17 października 2015 roku (tj. do godziny 21:00),
ii.    W przypadku zgłoszenia się do stanowiska HOT Moda w dniu 18 października 2015 roku r. do końca dnia 18 października 2015 roku r. (tj. do godziny 20:00);
e)    V weekend tj. 24-25 października 2015 roku:
i.    W przypadku zgłoszenia się do stanowiska HOT Moda w dniu 24 października 2015 r, do końca dnia 24 października 2015 (tj. do godziny 20:00),
ii.    W przypadku zgłoszenia się do stanowiska HOT Moda w dniu 25 października 2015 r. do końca dnia 25 października 2015 r. (tj. do godziny 20:00);
f)    VI weekend tj. 7-8 listopada 2015 roku:
i.    W przypadku zgłoszenia się do stanowiska HOT Moda w dniu 7 listopada 2015 r, do końca dnia 7 listopada 2015 roku (tj. do godziny 21:00),
ii.    W przypadku zgłoszenia się do stanowiska HOT Moda w dniu 8 listopada 2015 r. do końca dnia 8 listopada 2015 r. (tj. do godziny 20:00);
g)    VII weekend tj. 14-15 listopada 2015 roku:
i.    W przypadku zgłoszenia się do stanowiska HOT Moda w dniu 14 listopada 2015 roku r, do końca dnia 14 listopada 2015 roku (tj. do godziny 21:00),
ii.    W przypadku zgłoszenia się do stanowiska HOT Moda w dniu 15 listopada 2015 roku r. do końca dnia 15 listopada 2015 roku r. (tj. do godziny 20:00);
h)    VIII weekend tj. 21-22 listopada 2015 roku:
i.    W przypadku zgłoszenia się do stanowiska HOT Moda w dniu 21 listopada 2015 roku r, do końca dnia 21 listopada 2015 roku (tj. do godziny 23:00),
ii.    W przypadku zgłoszenia się do stanowiska HOT Moda w dniu 22 listopada 2015 roku r. do końca dnia 22 listopada 2015 roku r. (tj. do godziny 21:00);
i)    IX weekend tj. 28-29 listopada 2015 roku:
i.    W przypadku zgłoszenia się do stanowiska HOT Moda w dniu 28 listopada 2015 roku r, do końca dnia 28 listopada 2015 roku (tj. do godziny 20:00),
ii.    W przypadku zgłoszenia się do stanowiska HOT Moda w dniu 29 listopada 2015 roku  do końca dnia 29 listopada 2015 roku  (tj. do godziny 20:00);
j)    X weekend tj. 12-13 grudnia 2015 roku:
iii.    W przypadku zgłoszenia się do stanowiska HOT Moda w dniu 12 grudnia 2015 roku r, do końca dnia 12 grudnia 2015 roku (tj. do godziny 21:00),
iv.    W przypadku zgłoszenia się do stanowiska HOT Moda w dniu 13 grudnia 2015 roku  do końca dnia 13 grudnia 2015 roku  (tj. do godziny 20:00);
Zgłoszenie do Konkursu polega na łącznym spełnieniu następujących przesłanek:
a)    Dokonaniem zakupu egzemplarza aktualnego numeru czasopisma HOT MODA;
b)    Dokonaniu zakupu co najmniej jednego elementu garderoby (tj. odzieży lub obuwia, z wyłączeniem akcesoriów, biżuterii, czy też innych dodatków) w danym Centrum Handlowym w trakcie danego weekendu;
c)    Zgłoszenie się do stanowiska HOT MODA wraz z zakupionym elementem garderoby oraz z dowodem jego zakupu (rachunkiem) w danym Centrum Handlowym w trakcie danego weekendu, a także z egzemplarzem zakupionego aktualnego numeru czasopisma HOT MODA w celu otrzymania specjalnego stempla potwierdzającego zgłoszenie przy stanowisku HOT MODA;
d)    podpisanie przygotowanego formularza, w którym zostanie wskazany m.in. poprawny adres e-mailowy oraz podpisanie przygotowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodny na wykorzystanie wizerunku (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu) na potrzeby przeprowadzanego Konkursu;
e)    wysłaniu poprzez pocztę elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do godziny 23:59, w najbliższą środę licząc od dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie do stanowiska HOT MODA, potwierdzone otrzymanym stemplem, zdjęcia ukazującego Uczestniczkę Konkursu w przygotowanej przez nią stylizacji (dalej jako: Stylizacja). Minimum 1 zdjęcie należy przesłać na adres: stylowy.maraton@hotmoda.pl. Wraz ze zdjęciem należy przesłać swoje dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz numer PESEL. Zdjęcia przesłane  po godzinie 23:59 w dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie do stanowiska HOT MODA, nie będą brane pod uwagę przez Komisje Konkursową przy rozstrzyganiu Konkursu. Za moment przesłania Komisji Konkursowej Stylizacji uważany jest moment umieszczenia wiadomości elektronicznej ze Stylizacją na serwerze Organizatora Konkursu. Wiadomości nadesłane za pomocą poczty elektronicznej, które nie będą zawierały zdjęcia Stylizacji lub wymaganych danych osobowych nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.

Dokonanie wszystkich wymienionych powyżej czynności, oznacza zgłoszenie do Konkursu.

3.    Uczestniczki, które dokonały Zgłoszenia do Konkursu, a następnie które zostały Finalistkami Konkursu wybranymi przez Komisję Konkursową w trakcie ETAPU II - WYBÓR FINALISTEK STYLOWEGO MARATONU HOT MODA mają prawo do udziału w dalszej części Konkursu tj. w ETAPIE III - WYBÓR LAUREATEK STYLOWEGO MARATONU HOT.
4.    Wykonanie wszystkich czynności wskazanych powyżej w ust. 2 i 3 łącznie, stanowi zgłoszenie Uczestnika uczestnictwa w dalszej części Konkursu tj. do udziału w ETAPIE III - WYBÓR LAUREATKI STYLOWEGO MARATONU HOT.
5.    Osoba pragnąca wziąć udział w Konkursie może dokonać zgłoszenia do Konkursu w ciągu każdego z weekendów w ramach którego przyjmowane będą zgłoszenia ETAP I ZGŁOSZENIA UCZESTNICZEK, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Z zastrzeżeniem, iż osoba chcąca wziąć udział w Konkursie może zgłosić się do Konkursu tylko raz w ciągu trwania całego Konkursu. Dokonanie kolejnych zgłoszeń przez osobę, która już raz dokonała zgłoszenia do Konkursu nie będą brane pod uwagę przez Komisje Konkursową.
6.    Zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu, jest równoznaczne i następuje jednocześnie ze złożeniem Organizatorowi przez Uczestnika następujących oświadczeń i gwarancji:
1)    Uczestniczka jest pełnoletni i ma pełną zdolność do czynności prawnych, ewentualnie dysponuje zgodą swoich przedstawicieli ustawowych na udział w Konkursie;
2)    Uczestniczka zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w  całości;
3)    Uczestniczka wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, w szczególności dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz wydania nagród jak również do publikowania tych danych, wizerunku Uczestniczki oraz nadesłanej przez niego pracy konkursowej na adres: stylowy.maraton@hotmoda.pl;
4)    z uwagi na to, iż wykonane zdjęcia służą tylko i wyłącznie w celach przeprowadzenia niniejszego Konkursu, a udział w Konkursie nie gwarantuje publikacji zdjęć Uczestnika przez Organizatora, jakiekolwiek żądania lub roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nie zamieszczenia nadesłanych zdjęć są wyłączone;
5)    całość praw autorskich do nadesłanej pracy konkursowej przysługuje wyłącznie Uczestnikowi, a żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi w wypadku korzystania z tej pracy podczas i w celach związanych z Konkursem;
6)    Uczestnik upoważnia Organizatora oraz Partnera do nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie oraz co do terytorium korzystania z nadesłanej przez Uczestnika pracy konkursowej (Stylizacji) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym do ich utrwalania każdą możliwą techniką w szczególności techniką drukarską lub elektroniczną, a także upoważnia Organizatora do ich publikacji w Serwisie www.milionkobiet.pl, www.zeberka.pl, na łamach wydawnictw należących do Organizatora (tj. w szczególności JOY, Shape, Cosmopolitan, Harper’s Bazaar) oraz profilach Facebook w/w serwisów oraz Wydawnictw, a także upoważnia Organizatora do nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie oraz co do terytorium wykorzystania nadesłanej pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: 1. utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie, 2. wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób, 3. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie, 4. wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora lub Partnera; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz cyfrowe, oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu, 5. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
7)    Uczestnik niezależnie od wyników Konkursu niniejszym nieodwołalnie wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego na Zdjęciach nadesłanych przez Uczestnika do udziału w Konkursie, w tym na jego rozpowszechnianie. Powyższa zgoda jest niczym nieograniczona (w tym czasowo i terytorialnie) oraz upoważnia Organizatora do wielokrotnej publikacji w każdym czasie oraz wykorzystania na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, na jakich wykorzystywane będą Zdjęcia, na których utrwalony jest wizerunek Uczestniczki, a w szczególności do:
a)    rozpowszechniania, bez ograniczenia co do czasu lub terytorium, w tym również w zestawieniu z innymi wizerunkami, tekstami, komentarzami, opisami lub wszelkimi innymi treściami, wizerunku Uczestniczki utrwalonego na Zdjęciach w magazynach wydawanym przez Organizatora, drukowanym lub też wydawanym w postaci cyfrowej lub w  jakiejkolwiek innej postaci, w tym rozpowszechnianie tego wizerunku Uczestniczki w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, w szczególności na stronach internetowych czasopism, których Organizator jest wydawcą lub na domenach internetowych wybranych przez Organizatora;
b)    utrwalania i zwielokrotniania Zdjęć, na których utrwalony jest wizerunek Uczestniczki lub ich fragmentów techniką drukarską, reprograficzną, techniką zapisu komputerowego, magnetycznego, techniką analogową, audiowizualną, cyfrową i światłoczułą, na nośnikach audiowizualnych, na kasetach wideo, DVD, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, płycie analogowej, płycie kompaktowej, CD ROMie, CD-RW, Video CD, Mini Disc oraz odtwarzaczach MP3 lub w jakikolwiek inny sposób pozwalający na korzystanie z utworów lub ich części, na dysku komputerowym jak i innych nośnikach, na egzemplarzach czasopism i innych wydawnictw;
c)    wprowadzania Zdjęć, na których utrwalony jest wizerunek Uczestniczki lub ich fragmentów do pamięci komputera lub sieci multimedialnych;
d)    wprowadzania do obrotu egzemplarzy Zdjęć zawierających wizerunek Uczestniczki oraz nośników, na których Zdjęcia te zostały zapisane, w tym do ich najmu, dzierżawy, użyczenia;
e)    wykorzystania wizerunku Uczestniczki utrwalonego na Zdjęciach lub ich fragmentach dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora oraz czasopism i wydawnictw Organizatora , w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na stronach i domenach internetowych oraz serwisach mobilnych, gadżetach i materiałach promocyjno-reklamowych itp.;
f)    tworzenia opracowań Zdjęć przedstawiających wizerunek Uczestniczki, w tym do modyfikacji wizerunku Uczestniczki utrwalonego na Zdjęciach, w tym prawo przedruku i rozpowszechniania całych Zdjęć lub ich części zmodyfikowanych zgodnie z niniejszym postanowieniem na jakimkolwiek nośniku graficznym, a zwłaszcza w prasie oraz w formie książkowej lub elektronicznej w innym opracowaniu niż główne wydanie;
8)    Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie przez Organizatora i Partnera z wizerunku utrwalonego na Zdjęciach wykonanych na potrzeby Konkursu.
9)    Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, uprawnienie Organizatora do wykluczenia z Konkursu Uczestnika który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.
7.    Organizator zastrzega sobie prawo do opracowania zdjęć oraz dokonywania retuszy podyktowanych wymogami estetyki i względami redakcyjnymi.
8.    W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora lub/i Partnera z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich.


§ 5. Nagrody

1.    Nagrodą za zajęcia I miejsca w Konkursie, dla I Laureatki Konkursu jest: nowy samochód Marki: Renault, model: Twingo Bizuu, 90 Tce, kolor: niebieski pastelowy. Wartość nagrody wyraża się kwotą 45 600 zł brutto zł. I Laureatka otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości ww. Samochodu. Łączna wartość nagrody I stopnia w Konkursie wynosi zatem 50 667 zł brutto. Ponadto I Laureatka Konkursu weźmie udział w sesji zdjęciowej, która zostanie opublikowana w wydaniu marcowym magazynu HOT MODA w 2016 roku. Warunkiem udziału w sesji zdjęciowej, jest zawarcie z Organizatorem Umowy na wykorzystanie. Wartość nagrody wyraża się kwotą 600 zł brutto.
2.    Nagrodą za zajęcia II miejsca w Konkursie, dla II Laureatki Konkursu jest udział w sesji zdjęciowej magazynu HOT MODA- sesja opublikowana będzie w wydaniu marcowym magazynu HOT Moda w 2016 roku. Warunkiem udziału w sesji zdjęciowej, jest zawarcie z Organizatorem Umowy na wykorzystanie wizerunku. Wartość nagrody wyraża się kwotą 600 zł brutto.
3.    Nagrodą za zajęcia III miejsca w Konkursie, dla III Laureatki Konkursu jest udział w sesji zdjęciowej magazynu HOT MODA  - sesja opublikowana będzie w wydaniu marcowym magazynu HOT Moda w 2016 roku. Warunkiem udziału w sesji zdjęciowej, jest zawarcie z Organizatorem Umowy na wykorzystanie wizerunku. Wartość nagrody wyraża się kwotą 600 zł brutto.
4.    Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane, w ramach niniejszego Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Celem poinformowania Uczestników o zagadnieniach prawno podatkowych związanych z wygraną w konkursie Organizator wskazuje niniejszym, iż: zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) z tytułu wygranych w konkursach uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej pobiera się  zryczałtowany podatek w wysokości 10 % wygranej lub nagrody. Ponadto jeżeli przedmiotem wygranej w konkursie nie są pieniądze podatnik (osoba, która wygrała konkurs) jest obowiązany wpłacić płatnikowi (Organizatorowi) kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej w Konkursie. Mając na uwadze powyższe Organizator wskazuje, że nagroda w konkursie, której wartość przekroczy 760 zł brutto zostanie wydana laureatowi po wpłaceniu przez niego należnego podatku od nagrody w wysokości 10% jej wartości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Mając na uwadze powyższe dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona I Laureatce nagrody rzeczowej, lecz zostanie pobrana przez Organizatora w celu zapłacenia podatku od nagród przyznanych w Konkursie i odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2012. poz. 361).
5.    Laureatom nie przysługują roszczenia do zastrzegania szczególnych właściwości nagród, wymiany nagród rzeczowych na ich równowartość pieniężną ani uprawnienie do przekazania osobom trzecim roszczenia o wypłatę wartości, o wydanie nagrody rzeczowej, ani o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę. Nagroda zostanie wydana dopiero po wpłaceniu przez laureatkę podatku.  
6.    Lista Laureatów Konkursu – zdobywców nagród zostanie opublikowana w magazynie HOT Moda.
7.    Laureatom nie przysługują roszczenia do zastrzegania szczególnych właściwości nagród, wymiany na ich równowartość pieniężną ani przekazania osobom trzecim roszczenia o wypłatę wartości ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę. Jakiekolwiek roszczenia laureatów biorących udział w Konkursie z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
8.    Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez przesłanie stosownej wiadomości za pośrednictwem wiadomości email oraz/lub za poprzez kontakt telefoniczny.
9.    Wręczenie nagród dla Laureatki oraz pozostałych 2 Finalistek Konkursu STYLOWEGO MARATONU HOT MODA odbędzie się podczas finału Konkursu, który będzie miał miejsce w grudniu 2015 roku w Warszawie, przy czym szczegółowe informacje dotyczące miejsca w którym zorganizowany zostanie Finał Konkursu zostanie podany zgodnie z wytycznymi wskazanymi w § 2 ust. 3 powyżej.
10.    W przypadku braku obecności Laureatki lub Finalistki Konkursu przyznana jej nagroda będzie do odbioru w siedzibie Organizatora, skąd uprawniony będzie mógł ją odebrać w ciągu 14 dniu osobiście.
11.    Brak odbioru nagrody w w/w terminie oznacza rezygnację uprawnionego z nagrody.

§ 6. Dane osobowe

1.    Poprzez Zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania jego danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu oraz wydania Nagród jak również wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do publikowania tych danych w Serwisie. Dane osobowe podane przez Uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora, doraźnie, tj. wyłącznie w celu weryfikacji Uczestnika, realizacji konkursu, w tym umieszczania aktualnego rankingu Uczestników w Serwisie, wysyłania e-mailem lub/i SMS-em informacji związanych z konkursem, wydania nagrody osobie uprawnionej do niej i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska uprawnionych do nagród według postanowień niniejszego Regulaminu. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji o wszystkich zabawach, nagrodach i Konkursach specjalnych prowadzonych w ramach funkcjonowania Konkursu.
2.    Uczestnik poprzez udostępnienie pracy konkursowej i udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w konkursie. Uczestnicy będący laureatami miejsc od 1 do 3 zobligowani będą do wypełnienia oświadczenia do celów podatkowych przed otrzymaniem nagród.
3.    Niezależnie od zapisów ustępu poprzedniego przez nadesłanie pracy konkursowej i udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na: (i) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celach marketingowych i statystycznych, (ii) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Uczestnika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Organizatora.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania lub przedstawienia danych zwycięzcy oraz osób uprawnionych do kolejnych nagród w konkursie za pomocą środków informatycznych lub masowego przekazu na, co każdy Uczestnik wyraża zgodę akceptując warunki konkursu i biorąc w nim udział. Osoby te nie są uprawnione do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu.
5.    Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) – Organizator.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać wraz z uzasadnieniem pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres lub na adres mailowy stylowy.maraton@hotmoda.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 421 10 00  najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data nadania reklamacji do Organizatora. Reklamacja powinna zawierać także adres Uczestnika, na który Organizator prześle informacje o rozstrzygnięciu reklamacji.
2.    Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Sprawdzająca w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Komisja Sprawdzająca powoływana jest przez Organizatora.
3.    Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

§ 8. Postanowienia ogólne

1.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy biorący udział w Konkursie spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego.
2.    Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik Konkursu podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść i na związanie się warunkami Konkursu określonymi niniejszym Regulaminem.
3.    Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4.    Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.milionkobiet.pl i do wglądu w siedzibie Organizatora.
5.    Uprawnienia nabyte przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.
6.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie oraz nie będzie dotyczyło istotnych elementów Konkursu (np. skrócenie terminu wykonania czynności Konkursowych, zmiany dotyczące rodzaju lub wartości nagród). Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.milionkobiet.pl.
Dodał(a): Agnieszka Pulikowska , Poniedziałek 03.08.2015 (aktualizacja: 2015-11-09)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar

Zobacz również

×