Regulamin Konkursu "TRENER ROKU – SHAPE 2015"

A. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „TRENER ROKU – SHAPE 2015” (dalej jako: Konkurs). Niniejszy Konkurs nie łączy się z innymi promocjami lub konkursami prowadzonymi przez Organizatora.
2. Organizatorem Konkursu jest „Hearst Marquard Publishing” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres ul. Wilcza 50/52, 00-659 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000022276, kapitał zakładowy: 305 550 zł, NIP: 527-17-38-737, wydawca polskiej edycji czasopisma Shape (dalej jako: Organizator).
3. Słowa i wyrażenia wskazane w Regulaminie oznaczają:
a) Magazyn – czasopismo Shape, którego wydawcą jest Organizator;
b) Portal Internetowy – portal internetowy zamieszczony na stronie internetowej www.MilionKobiet.pl/trener-shape, którego właścicielem jest Organizator.
4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Konkurs jest przeznaczony dla osób (kobiet oraz mężczyzn), które ukończyły 18 lat oraz posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu instruktora fitness (Uczestnik). W przypadku, w którym Uczestnik zgłosi do Konkursu inną osobę, osoba ta staje się Uczestnikiem Konkursu z chwilą, w której potwierdzi swój udział w Konkursie i wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w części F niniejszego Regulaminu (Potwierdzenie Udziału). Organizator nie później niż w terminie do 14 dni od daty otrzymania Zgłoszenia skontaktuje się z osobą zgłoszoną do Konkursu, w celu Potwierdzenia Udziału w Konkursie. W przypadku, w którym osoba zgłoszona do Konkursu nie Potwierdzi Udziału w Konkursie w terminie 14 dni od daty, w której Organizator skontaktował się z tą osobą, dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu zostaną usunięte i nie będą przetwarzane w inny sposób, a osoba ta zostanie wyłączona z udziału w Konkursie.
6. Za osobę, która posiada uprawnienia instruktora fitness uważa się osobę która:
a) ukończyła kurs dający uprawnienia trenera lub instruktora fitness;
b) ukończyła studia wyższe co najmniej I stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne lub podobnym.
7. Warunkiem udziału w Konkursie jest brak jakichkolwiek zobowiązań marketingowych Uczestnika wobec podmiotów trzecich w szczególności firm produkujących lub dystrybuujących odzież sportową lub akcesoriami sportowymi w szczególności.
8. Warunkiem udziału w II etapie Konkursu, o którym mowa pod lit. B pkt 3 lit. f, jest posiadanie przez Półfinalistę czynnego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz zaakceptowanie przez niego i niezgłaszanie żadnych zastrzeżeń co do treści umowy, która zostanie mu przesłana zgodnie z lit. B pkt 3 lit. e.
9.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

B. Czas trwania

1. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 28 września 2015 r. do dnia 07 grudnia 2015 r.
2. Konkurs zostanie ogłoszony we wrześniowym (10/15) numerze Magazynu. W dniu 28 września 2015 r. zostanie uruchomiona strona internetowa milionkobiet.pl/trenershape
3. Przebieg Konkursu jest następujący:
a) zgłoszenia do Konkursu mogą być składane (on-line) za pośrednictwem formularza rejestracyjnego zamieszczonego na Portalu Internetowych, w okresie od dnia 28 września 2015 r. do dnia 16 października 2015 r. (Zgłoszenie);
Zgłoszenie do Konkursu polega na uzupełnieniu i wysłaniu za pośrednictwem formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Zgłoszenia wraz ze zdjęciem Uczestnika albo osoby, którą Uczestnik zgłasza do Konkursu;
b) do Konkursu można zgłosić samą siebie lub inną osobę;
c) w celu dokonania Zgłoszenia należy prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na Stronie Internetowej, wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
d) w dniach 18 - 23 października 2015 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej, podczas którego, w oparciu o dokonane Zgłoszenia zostanie wyłonione minimum 10 (słownie: dziesięciu) Półfinalistów, których kandydatury zostały najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową, z zastosowaniem kryteriów oceny wskazanych pod lit. B pkt 3 niniejszego Regulaminu;
e) w terminie do dnia 28 października 2015 r. Organizator skontaktuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie z wszystkimi Półfinalistami, w celu potwierdzenia ich udziału w kolejnych etapach Konkursu;
f) wraz ze skontaktowaniem się z Półfinalistami, zgodnie z lit. e powyżej, Organizator prześle na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez Półfinalistów projekt umowy, która będzie stanowiła jedną z nagród w Konkursie, a także wzór oświadczenia, w którym Półfinaliści zobowiążą się – w razie wygrania Konkursu - do zawarcia umowy, której projekt otrzymali na adres poczty elektronicznej; Półfinaliści są zobowiązani do przesłania na adres e-mail Organizatora skanu podpisanego oświadczenia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania projektu oświadczenia; Półfinaliści są również zobowiązani do wręczenia Organizatorowi oryginału podpisanego oświadczenia podczas rozmów, o których mowa pod lit. B pkt 3 lit. h;
g) Półfinaliści, którzy potwierdzą udział w kolejnym etapie Konkursu i po zaakceptowaniu otrzymanego od Organizatora projektu umowy oraz przesłaniu skanu podpisanego oświadczenia zostaną zaproszeni na etap półfinałowy w wyznaczone przez Organizatora miejsce. Termin etapu półfinałowego zostanie wyznaczony przez Organizatora w dniach pomiędzy 23-25 października 2015 roku. O dokładnym miejscu, w którym zostanie przeprowadzony etap półfinałowy (dalej również zwany II etapem Konkursu), Półfinaliści zostaną poinformowani nie później niż 7 dni przed II etapem Konkursu. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu i powrotu Półfinalistów do Warszawy;
h) w trakcie II etapu Konkursu, Komisja Konkursowa przeprowadzi rozmowy z Półfinalistami, w oparciu o które, zgodnie z kryteriami określonymi w ust. 4 poniżej, wyłoni nie więcej niż 5 (słownie: pięciu) Finalistów. W trakcie II etapu Konkursu realizowany będzie materiał typu reportaż, obejmujący nagrywanie materiału video oraz wykonywanie zdjęć, na których uwidoczniony będzie wizerunek Półfinalistów;
i) relacja z II etapu Konkursu zostanie zamieszczona na Portalu Internetowym oraz w Magazynie w numerze 12/15. Przy czym jeśli II etap Konkursu zakończy się po zamknięciu wydaniu numeru Magazynu relacja ukaże się w najbliższym możliwym numerze Magazynu;
j) sylwetki 5 Finalistów zostaną przedstawione w grudniowym (12/15) numerze Magazynu oraz na Portalu Internetowym, przy czym na Portalu Internetowym zostaną również opublikowane wywiady przeprowadzone z Finalistami w trakcie II etapu Konkursu;
k) w okresie od publikacji sylwetek Finalistów do 8 grudnia  2014 r. za pośrednictwem Portalu Internetowego, możliwe będzie oddanie głosu na każdego z Finalistów;
l) Komisja Konkursowa wybierze Laureata Konkursu biorąc pod uwagę kryteria określone w pkt 4 poniżej;
m) W grudniu 2014 r. odbędzie się uroczystość wręczenia nagród. O miejscu i czasie wręczenia nagród Laureat Konkursu zostanie poinformowany z 14-dniowym wyprzedzeniem;
n)  wyniki Konkursu zostaną opublikowane w styczniowym (01/15) numerze Magazynu oraz na Portalu Internetowym.
4. Komisja Konkursowa dokona wyboru Półfinalistów w oparciu o następujące kryteria:
a) profesjonalizm i doświadczenie zawodowe;
b) znajomość najnowszych trendów w dziedzinie fitness;
c) ogólna sprawność fizyczna;
d) komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktu;
e) zrozumienie potrzeb innych i dostosowanie do nich własnych metod trenerskich;
f) umiejętność autoprezentacji;
g) oryginalność;
h) konsekwencja w działaniu i realizacji obranych celów;
i) pomoc innym osobom w osiąganiu zamierzonych celów;
j) liczba głosów oddanych na konkretnego Finalistę za pośrednictwem Portalu Internetowego (dotyczy wyłącznie Finalistów).
5. Nadesłane przez Uczestnika Konkursu Zgłoszenie powinno spełnić następujące kryteria:
a) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
b) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów i produktów;
c) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych;
d) powinno zostać utrwalona w formacie elektronicznym.

C. Komisja Konkursowa.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności, w celu dokonania oceny Zgłoszeń oraz wyłonienia Półfinalistów oraz Laureata Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową pod przewodnictwem Moniki Klimczak - red. Naczelnej Magazynu. Komisja Konkursowa będzie składała się nie więcej niż z pięciu osób (w Regulaminie jako Komisja lub Komisja Konkursowa).

D. Zasady uczestnictwa w Konkursie.

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie Zgłoszenia, przy czym Uczestnik może zgłosić swoją kandydaturę lub kandydaturę innej osoby.
2. Przesłane przez Uczestnika Zgłoszenie nie może naruszać praw osób trzecich.
3. Wraz ze Zgłoszeniem Uczestnik powinien przesłać Organizatorowi następujące informacje: imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania oraz dane kontaktowe: adres mailowy i numer telefonu wraz ze zgodą na przetwarzanie przez Organizatora tych danych osobowych w celach związanych z Konkursem oraz oświadczeniem, że zapoznał się z treścią Regulaminu.
4. Uczestnik Konkursu może wysłać tylko jedno Zgłoszenie.
5. Organizator zastrzega, iż nie zwraca nadesłanych przez Uczestników Zgłoszeń i przysługuje mu prawo ich zniszczenia.
6. Przesłanie Zgłoszenia przez Uczestnika jest równoznaczne i następuje jednocześnie ze złożeniem Organizatorowi przez Uczestnika następujących oświadczeń i gwarancji:
a) Uczestnik jest pełnoletni i ma pełną zdolność do czynności prawnych;
b) Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości;
c) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie (część oznaczona lit. F Regulaminu), w szczególności dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz wydania nagród;
d) Zgłoszenie (jak również załączone do niego zdjęcie) jest wynikiem osobistej twórczości Uczestnika oraz nie narusza praw osób trzecich, w tym, w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych, a żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi w wypadku korzystania ze Zgłoszenia (jak również z załączonego do niego zdjęcia) podczas i w celach związanych z Konkursem;
e) całość praw autorskich do nadesłanego Zgłoszenia (o ile Zgłoszenie nosi cechy utworu) przysługuje wyłącznie Uczestnikowi, a żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi w wypadku korzystania z tej pracy podczas i w celach związanych z Konkursem;
f) Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie oraz co do terytorium korzystania z nadesłanego przez Uczestnika Zgłoszenia (w tym również z przesłanego wizerunku), na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym do jego utrwalania każdą możliwą techniką drukarską lub elektroniczną, a także upoważnia Organizatora do jego publikacji na Portalu Internetowym oraz w Magazynie, a także do wykorzystania nadesłanego Zgłoszenia na następujących polach eksploatacji: 1. utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie, 2. wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy, obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób, 3. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie, 4. wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora, obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń, utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity, nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku lub obrazu, 5. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
g) Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie przez Organizatora z nadesłanego Zgłoszenia, w tym, w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie Zgłoszenia nadesłanego przez Uczestnika na Portalu Internetowym oraz w Magazynie oraz za inne przypadki publicznego udostępniania tej pracy. Uczestnik zobowiązuje się, iż żadna inna osoba nie będzie dochodziła przedmiotowych roszczeń;
h) z uwagi na to, iż nadesłane Zgłoszenia służą tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu, a udział w Konkursie nie gwarantuje publikacji Zgłoszenia przez Organizatora, jakiekolwiek żądania lub roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nie zamieszczenia nadesłanych Zgłoszeń na Portalu Internetowym lub w Magazynie są wyłączone.
7. W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okazało się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym, w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw, w tym w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych.
8. Warunkiem wzięcia udziału w II etapie Konkursu, jak również w kolejnych etapach Konkursu (Finał), będzie zawarcie przez Uczestnika stosownej umowy z Organizatorem, na podstawie której:
a) Uczestnik wyrazi zgodę na przeprowadzenie z nim wywiadu, wykonanie nagrania video, zdjęć oraz na rozpowszechnianie wizerunku i wypowiedzi Uczestnika w Magazynie oraz na Portalu Internetowym, jak również w innym czasopismach wydawanych przez Organizatora lub spółkę Marquard Media Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
b) Uczestnik wyrazi zgodę na publikację danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu w Magazynie oraz na Portalu Internetowym.

E. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie będzie:
a) tytułu „Trener Shape 2015”, na potwierdzenie czego Laureat otrzyma stosowny certyfikat;
b) zegarek TomTom Spark Cardio + Music
c) kamerę sportową TomTom Bandit Action Cam
c) Organizator może przyznać dodatkowe nagrody.
2. Laureat zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez siebie numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.
3. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane, w ramach niniejszego Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Celem poinformowania Uczestników o zagadnieniach prawno-podatkowych związanych z wygraną w konkursie Organizator wskazuje niniejszym, iż: zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) z tytułu wygranych w konkursach uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej pobiera się zryczałtowany podatek w wysokości 10 % wygranej lub nagrody. Ponadto, jeżeli przedmiotem wygranej w konkursie nie są pieniądze, podatnik (osoba, która wygrała konkurs) jest obowiązany wpłacić płatnikowi (Organizatorowi) kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej w konkursie. Mając na uwadze powyższe Organizator wskazuje, że nagroda w konkursie, której wartość przekroczy 760 zł brutto zostanie wydana laureatowi po wpłaceniu przez niego należnego podatku od nagrody w wysokości 10% jej wartości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Laureat powinien wpłacić podatek w ciągu 14 dni od momentu poinformowania o wygranej. O numerze rachunku bankowego, na który należy wpłacić należny podatek, Laureat zostanie poinformowany telefonicznie lub listownie przez Organizatora. Nagroda zostanie wydana dopiero po wpłaceniu przez Laureata podatku.
4. Imię i nazwisko Finalistów (w tym Laureata), którym przyznano nagrody mogą zostać opublikowane na Portalu Internetowym i w Magazynie, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.
5. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia do zastrzegania szczególnych właściwości nagród, wymiany na ich równowartość pieniężną.
6. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu Uczestników Konkursu, ponoszonych przez nich w związku z udziałem w Konkursie.

F. Dane osobowe

1. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
2. Poprzez nadesłanie Zgłoszenia, lub Potwierdzenie Udziału, Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania jego danych osobowych w zbiorze danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym przede wszystkim w celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu, wydania nagród, a także (po uprzednim wyrażeniu zgody) w celach marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem lub Marquard Media Polska Sp. z o.o.
3. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
4. Poprzez nadesłanie Zgłoszenia, lub Potwierdzenie Udziału, Uczestnik wyraża zgodę na publikowania przesłanych przez siebie danych osobowych na Portalu Internetowym oraz w Magazynie. Dane osobowe podane przez Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora, doraźnie, tj. wyłącznie w celu weryfikacji Uczestnika, realizacji Konkursu, wysyłania e-mailem lub SMS-em informacji związanych z Konkursem, wydania nagrody osobie uprawnionej do niej i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska uprawnionych do nagród według postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji o wszystkich zabawach, nagrodach i Konkursach specjalnych prowadzonych w ramach funkcjonowania Konkursu.
6. Uczestnik poprzez nadesłanie Zgłoszenia/Potwierdzenia Udziału i udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym w ust. 1 i 3 powyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w konkursie.
7. Uczestnicy Konkursu będą zobowiązani do wypełnienia oświadczenia do celów podatkowych przed otrzymaniem nagród, jeśli taka konieczność zaistnieje w związku z uzyskaniem nagrody przewyższającej kwotę 760 zł.
8. Niezależnie od zapisów ustępu poprzedniego przez nadesłanie pracy konkursowej i udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na: (i) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celach marketingowych i statystycznych, (ii) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Uczestnika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania lub przedstawienia danych osób, którym przyznano nagrody w Konkursie za pomocą środków informatycznych lub masowego przekazu, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę akceptując warunki Konkursu i biorąc w nim udział. Osoby te nie są uprawnione do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu.
10. W przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm., dalej „Ustawa”) Uczestnik ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację. Uczestnik ma ponadto prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 punkt 4 i 5 Ustawy, gdy Organizator (administrator danych) zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu organizatorowi.
11. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest – w rozumieniu Ustawy – Organizator.

G. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać wraz z uzasadnieniem do Organizatora, na podany powyżej adres korespondencyjny lub na adres mailowy: shape@shape.pl najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia trwania Konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać także adres Uczestnika, na który Organizator prześle informacje o rozstrzygnięciu reklamacji.
2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Sprawdzająca w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Komisja Sprawdzająca powoływana jest przez Organizatora.
3. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń.
4. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

H. Postanowienia ogólne

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy biorący udział w Konkursie spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego.
2. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik Konkursu podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść i na związanie się warunkami Konkursu określonymi niniejszym Regulaminem.
3. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.
4. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny na Portalu Internetowym i do wglądu w siedzibie Organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez Uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.
5. Uprawnienia nabyte przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.


Dodał(a): Agnieszka Pulikowska , Poniedziałek 21.09.2015 (aktualizacja: 2015-09-29)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze (4)

Awatar
Anonim
Dzień dobry, gdzie można oddać głos na trenera Shape? Głosy można oddawać do 7 grudnia a nie mogę znaleźć żadnego formularza do głosowania.

Pozdrawiam
Dodano: 2015-12-01 22:08:59 Zgłoś nadużycie
Anonim
Jak można zagłosować na wybranego finalistę?
Dodano: 2015-12-01 19:11:25 Zgłoś nadużycie
Anonim
Formularz znajduje się tutaj: http://www.milionkobiet.pl/trener-shape
Dodano: 2015-10-14 09:27:23 Zgłoś nadużycie
Anonim
Witam. Gdzie można znaleźć formularz zgłoszeniowy? Pozdrawiam
Dodano: 2015-10-13 20:12:07 Zgłoś nadużycie

Zobacz również

×