Regulamin konkursu "Twoja jesienna stylizacja adidas!"

REGULAMIN KONKURSU  "Twoja jesienna stylizacja adidas!"Postanowienia ogólne


1.    Konkurs "Twoja jesienna stylizacja adidas!" (zwany dalej „Konkursem”), jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez MilionKobiet.pl (dalej: "MilionKobiet.pl"), tj. Marquard Media Polska Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ulicy Wilczej 50/52. (zwanym dalej „Organizatorem”). Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu.

2.    W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, osoby fizyczne z wyłączeniem:
a.    pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
b.    innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
c.    osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej,

3.  Fundatorem nagród jest adidas Poland.Czas trwania Konkursu

1. Konkurs jest ogłoszony na łamach portalu MilionKobiet.pl i prowadzony będzie na stronie internetowej MilionKobiet.pl od 11.09.2013 do 30.09.2013 do godziny 24:00.


 Komisja

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział, Organizator powoła komisję (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą: Emilia Czaczkowska-Bołtromiuk – redaktor działu uroda i zdrowie oraz Marietta Przybyłek – redaktor działu moda i rozrywka. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.Zasady uczestnictwa w Konkursie


1.   Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać do redakcji zdjęcia, które będą przedstawiały jesienne stylizacja adidas inspirowane sportem. Pokaż nam, w jaki sposób łączysz modę z aktywnością fizyczną!
Jedno zgłoszenie może zawierać maksymalnie 3 zdjęcia.

2.   Zgłoszenie czytelniczki polega na przesłaniu na adres: milionkobiet@milionkobiet.pl zdjęć przedstawiających aktywność fizyczną z przyjaciółką wraz z wyrażeniem zgody na upublicznienie danych osobowych - imienia, nazwiska, miejscowości oraz wizerunku.

Oświadczam, iż zapoznałam się i akceptuję regulaminu Konkursu "Twoja jesienna stylizacja adidas!"Wyrażam zgodę dla Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 50/52 na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z realizacją konkursu oraz dostarczeniem nagrody. W przypadku wygrania w konkursie, na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz wizerunku na stronie internetowej www.milionkobiet.pl.

3.   Spośród wszystkich nadesłanych stylizacji, Jury wybierze 30 najciekawszych, które zostaną nagrodzone torbami adidas (losowo wybranymi torbami z trzech modeli: Climacool Training Shoulder Bag, Clima Team Bag Small, Cool Culture Organizer oraz pierwszą autorską płytą Ewy Chodakowskiej.

4.    Uczestniczka Konkursu może wysłać tylko jedno zgłoszenie (zawierające maksymalnie 3 zdjęcia).
5.    Organizator nie zwraca nadesłanych zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie, przysługuje mu prawo ich zniszczenia.
6.    Przesłanie Zgłoszenia do Konkursu przez Uczestniczkę, jest równoznaczne i następuje jednocześnie ze złożeniem Organizatorowi przez Uczestniczkę następujących oświadczeń i gwarancji:
a.    Uczestniczka jest pełnoletnia i ma pełną zdolność do czynności prawnych;
b.    Uczestniczka zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości;
c.    Uczestniczka wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora dla celów organizacji Akcji, wyłonienia laureatek Konkursu oraz wydania nagród jak również do publikowania tych danych osobowych oraz wizerunku na stronie internetowej www.milionkobiet.pl,  podanie danych osobowych jest dobrowolne, uczestnikowi  przysługuje  prawo dostępu do danych oraz możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
d.    przesłane Zdjęcia przedstawiają Uczestniczkę zaś całość praw autorskich do tych Zdjęć przysługuje wyłącznie Uczestniczce  a żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi, w wypadku korzystania z tych Zdjęć podczas i w celach związanych z Konkursem.
e.    Uczestniczka upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania ze Zdjęć na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym do ich publikacji  na stronie internetowej www.milionkobiet.pl.
f.    Z uwagi na to, iż nadesłane Zdjęcia Uczestniczek służą tylko i wyłącznie w celach niniejszego Konkursu a udział w Konkursie nie gwarantuje publikacji tych zdjęć przez Organizatora, jakiekolwiek żądania lub roszczenia uczestniczek Konkursu z tytułu nie zamieszczenia nadesłanych Zdjęć są wyłączone.

E.   
Nagrody


1.    Spośród wszystkich nadesłanych stylizacji, Jury wybierze 30 najciekawszych, które zostaną nagrodzone torbami adidas oraz pierwszą autorską płytą Ewy Chodakowskiej.

2.    Lista Laureatek biorących udział w Konkursie zostanie opublikowana na stronie www.milionkobiet.pl 07.11.2013

3.    Laureatkom biorącym udział w Konkursie nie przysługują roszczenia do zastrzegania szczególnych właściwości nagród, wymiany na ich równowartość pieniężną ani przekazania osobom trzecim o wypłatę wartości ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę. Jakiekolwiek roszczenia Laureatek biorących udział w Konkursie z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone

4.    Nagroda zostanie wysłana przesyłka pocztową bądź kurierską do Laureatki na podany przez Laureatkę adres w ciągu 60 dni od daty poinformowania laureatki o wygranej.

5.    Nagroda w konkursie, której wartość przekroczy 760 zł brutto zostanie wydana Laureatce po wpłaceniu przez nią należnego podatku od nagrody w wysokości 10% jej wartości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Laureatka winna wpłacić podatek w ciągu 14 dni od momentu poinformowania o wygranej. O numerze rachunku bankowego, na który należy wpłacić należny podatek, Laureatka zostania poinformowana telefonicznie lub listownie przez Przedstawiciela Organizatora Konkursu. Nagroda zostanie wydana dopiero po wpłaceniu przez Laureatkę podatku. W przypadku braku wpłaty należnego podatku od nagrody w ww. terminie nagroda przepada na rzecz Organizatora, bez prawa Laureatki do wynagrodzenia, odszkodowania lub innego rodzaju zadośćuczynienia z tego tytułu.

6.    W przypadku nieodebrania przesyłki przez Laureatkę przesyłka zostanie zwrócona do siedziby Organizatora, skąd Laureatka będzie mogła ją odebrać w ciągu 14 dniu osobiście lub przesyłka będzie mogła być ponownie  wysłana do Laureatki na jego pisemną prośbę przesłaną w ciągu 14 dni na adres Organizatora, przy czym koszt ponownego wysłania przesyłki pokrywa Laureatka.

7.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych.

8.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany miejsca zamieszkania Laureatki lub podanego adresu do korespondencji lub zmianę innych danych – a uniemożliwiającą odbiór przez Laureatkę listu, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Laureatki lub odbiór nagrody przez osobę nieupoważnioną w przypadku wysłania nagrody na adres wskazany przez Laureatkę. W takim przypadku Laureatka nie ma roszczeń wobec Organizatora.

9.    W przypadku nie odebrania nagrody przez Laureatkę w ciągu 2 miesięcy od zakończenia Konkursu nagroda pozostanie własnością Organizatora.


Postanowienia końcowe


1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestniczki biorące udział w Konkursie spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego.

Dane osobowe


1.  Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestniczka wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania jej danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia Laureatek Konkursu oraz wydania Nagród jak również do publikowania tych danych na stronie internetowej Organizatora.  Dane osobowe podane przez uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora, doraźnie, tj. wyłącznie w celu weryfikacji finalisty, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy - nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu.  Uczestniczki Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.

2.    Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji o wszystkich zabawach, nagrodach i akcjach specjalnych szykowanych w ramach funkcjonowania Konkursu.

Reklamacje


1.    Wszelkie reklamacje związane z Konkursem  należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Akcją najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu.

2.    Reklamacje związane z Akcją rozstrzyga Komisja Sprawdzająca w składzie:  Marcelina Romańska Redaktor naczelna portalu MilionKobiet.pl, Emilia Czaczkowska-Bołtromiuk – redaktor działu uroda i zdrowie oraz Natalia Woroniec – redaktor działu moda i rozrywka w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

Moc wiążąca Regulaminu


1.   Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział,  uczestniczka Konkursu podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść i na związanie się warunkami Konkursu określonymi niniejszym Regulaminem.

2.   Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3.   Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.milionkobiet.pl  i  do wglądu w siedzibie Organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.

Spory


1.    Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Konkursu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Skierowanie przez Uczestnika sprawy na drogę postępowania sądowego jest dopuszczalne po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej.

2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.


Dodał(a): Emilia Czaczkowska-Bołtromiuk , Czwartek 12.09.2013 (aktualizacja: 2013-09-12)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×