Regulamin Konkursu "Wygraj dwuosobowy voucher na Dr Irena Eris Ladies' Golf Cup"

Regulamin Konkursu
"Wygraj dwuosobowy voucher na Dr Irena Eris Ladies' Golf Cup"

A.    Postanowienia ogólne.
1.    Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Wygraj dwuosobowy voucher na Dr Irena Eris Ladies' Golf Cup” (dalej jako: Konkurs). Niniejszy Konkurs nie łączy się z innymi promocjami lub konkursami prowadzonymi przez Organizatora.
2.    Organizatorem Konkursu jest "Hearst Marquard Publishing" spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000022276, kapitał zakładowy: 305 550 zł, NIP: 527-17-38-737 (dalej jako: Organizator).
3.    Słowa i wyrażenia wskazane w Regulaminie oznaczają:
a.    Magazyn – magazyn Harper’s Bazaar, którego wydawcą jest Organizator;
b.    VIP Klub – portal internetowy zamieszczony na stronie internetowej www.harpersbazaar.pl, którego właścicielem jest Organizator;
c.    Portal internetowy – portal internetowy zamieszczony na stronie internetowej www.MilionKobiet.pl, którego właścicielem jest Organizator;
d.    Fanpage – fanpage Magazynu, dostępny za pośrednictwem strony internetowej www.facebook.com.
e.    Voucher – voucher uprawniający do pobytu w Hotelu SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie z pełnym wyżywieniem w terminie od kolacji 8.06.2014 r. do śniadania 11.06.2014 r.; voucher jest dwuosobowy i uprawnia ponadto do lekcji golfa w dniu 10.06.2014 w ramach akademii golfa.
f.    Zestaw kosmetyków – zestaw kosmetyków kolorowych Dr Irena Eris Provoke składających się z maskary, szminki, cieni do powiek, podkładu oraz błyszczyka
4.    Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5.    Odwołanie Konkursu lub skrócenie czasu jego trwania może nastąpić w wyniku podjęcia decyzji przez Zarząd Organizatora, z tym zastrzeżeniem, że odwołanie Konkursu może nastąpić wyłącznie w okresie przed datą rozpoczęcia Konkursu wskazaną pod lit. B ust. 1 poniżej. O odwołaniu Konkurs lub jego skróceniu Organizator  powiadomi poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na Portalu internetowym, Fanpage’u i VIP Klubie.
6.    Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich osób fizycznych, które ukończyły 18 lat (Uczestnik). Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Zgoda powinna obejmować również zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac, w zakresie objętym Regulaminem.
7.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby będące stronami umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora, dotyczących świadczenia na rzecz Organizatora jakichkolwiek usług lub wykonywania na rzecz Organizatora jakiegokolwiek dzieła.

B.    Czas trwania.
1.    Konkurs jest ogłoszony na łamach VIP Klubu, Portalu internetowego oraz na Fanpage’u. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 22.05.2014 do dnia 30.05.2014 r., do godz. 17:00.
2.    Przebieg Konkursu jest następujący:
a)    prace konkursowe są nadsyłane przez Uczestników na adres redakcja@harpersbazaar.pl w okresie od dnia 22.05.2014 r. do dnia 29.05.2014 r., do godz. 12:00;
b)    w dniu 30.05.2014 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej, podczas którego zostaną wyłonione 2 prace najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową, z zastosowaniem kryteriów oceny wskazanych pod lit. B pkt 3 niniejszego Regulaminu;
c)    Uczestnik Konkursu, którego praca zajmie pierwsze miejsce otrzyma Voucher dla dwóch osób na pobyt w Hotelu SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie o wartości 2800 złotych brutto.
d)    Uczestnik Konkursu, którego praca zajmie drugie miejsce otrzyma Zestaw kosmetyków o wartości 250 złotych brutto.
3.    Ocena prac przez Komisję Konkursową, opierać się będzie na następujących kryteriach:
a)    zgodność pracy konkursowej z tematem Konkursu;
b)    oryginalność pomysłu na pracę konkursową;
c)    kreatywność uczestnika przy udzielaniu odpowiedzi na postawione pytanie;
d)    szybkość przesłania odpowiedzi.
4.    Nadesłana przez Uczestnika Konkursu praca konkursowa powinna spełnić następujące kryteria:
a)     powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
b)     nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
c)     nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów;
d)     nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych;
e)     powinna zostać utrwalona w formacie elektronicznym.

C.    Komisja Konkursowa
1.    Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności, w celu dokonania oceny prac oraz wyłonienia 2 prac nadesłanych przez Uczestników, którzy zostaną nagrodzeni, Organizator powoła Komisję Konkursową (w niniejszym Regulaminie jako Komisja lub Komisja Konkursowa).
2.    Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
D. Zasady uczestnictwa w Konkursie
1.    Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie na adres poczty elektronicznej redakcja@harpersbazaar.pl pracy konkursowej, zawierającej odpowiedź na pytanie: „Do jakiej marki fashion porównałabyś grę w golfa i dlaczego?”.
2.    Przesłana przez Uczestnika praca konkursowa musi być efektem jego osobistej pracy.
3.    Wraz z nadesłaniem pracy konkursowej Uczestnik powinien przesłać Organizatorowi następujące informacje: imię, nazwisko, wiek oraz dane kontaktowe: adres mailowy, adres do korespondencji i numer telefonu wraz ze zgodą na przetwarzanie przez Organizatora tych danych osobowych w celach związanych z Konkursem oraz oświadczeniem, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz z regulaminem portalu społecznościowego facebook.com.
4.    Uczestnik Konkursu może wysłać tylko jedną pracę konkursową.
5.    Organizator zastrzega, iż nie zwraca nadesłanych przez Uczestników prac konkursowych i przysługuje mu prawo ich zniszczenia.
6.    Przesłanie pracy konkursowej przez Uczestnika jest równoznaczne i następuje jednocześnie ze złożeniem Organizatorowi przez Uczestnika następujących oświadczeń i gwarancji:
a)    Uczestnik jest pełnoletni i ma pełną zdolność do czynności prawnych, ewentualnie dysponuje zgodą swoich przedstawicieli ustawowych na udział w Konkursie (zgoda przedstawicieli wyrażona w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym musi zostać załączona do e-maila zawierającego pracę konkursową);
b)    Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości;
c)    Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie (część oznaczona lit. F Regulaminu), w szczególności dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz wydania nagród;
d)    przesłana praca konkursowa jest wynikiem osobistej twórczości Uczestnika oraz nie narusza praw osób trzecich, w tym, w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych;
e)    całość praw autorskich do nadesłanej pracy konkursowej przysługuje wyłącznie Uczestnikowi, a żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi w wypadku korzystania z tej pracy podczas i w celach związanych z Konkursem;
f)    Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie oraz co do terytorium korzystania z nadesłanej przez Uczestnika pracy konkursowej, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym do ich utrwalania każdą możliwą techniką drukarską lub elektroniczną, a także upoważnia Organizatora do ich publikacji na VIP Klubie, Portalu internetowym, Fanpage’u oraz w Magazynie, a także do wykorzystania nadesłanej pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: 1. utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie, 2. wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób, 3. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie, 4. wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku lub obrazu, 5. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
g)    Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie przez Organizatora z nadesłanej pracy konkursowej, w tym, w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie pracy konkursowej nadesłanej przez Uczestnika na VIP Klubie, Portalu internetowym, Fanpage’u oraz w Magazynie oraz za inne przypadki publicznego udostępniania tej pracy. Uczestnik zobowiązuje się, iż żadna inna osoba nie będzie dochodziła przedmiotowych roszczeń;
h)    z uwagi na to, iż nadesłane prace konkursowe służą tylko i wyłącznie w celach niniejszego Konkursu, a udział w Konkursie nie gwarantuje publikacji pracy konkursowej Uczestnika przez Organizatora, jakiekolwiek żądania lub roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nie zamieszczenia nadesłanych są wyłączone.
7.    W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okazało się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym, w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich.

E. Nagrody.
1.    Nagrodami w Konkursie będą:
Voucher dla dwóch osób na pobyt w Hotelu SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie w terminie od kolacji 8.06.2014 r. do śniadania 11.06.2014. Voucher uprawnia ponadto do lekcji golfa w dniu 10.06.2014 r. Wartość vouchera wynosi 2800 zł brutto. Zwycięzca nagrody rzeczowej otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% (311,08 zł) wartości nagrody rzeczowej. Łączna wartość nagrody I stopnia w Konkursie wynosi zatem 3.111,08 zł. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona Zwycięzcy nagrody rzeczowej, lecz zostanie pobrana przez Organizatora w celu zapłacenia podatku od nagród przyznanych w Konkursie (zgodnie z informacją zamieszczoną w ust. 2 poniżej) i odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2012. poz. 361).  
Za drugie miejsce przyznana zostanie nagroda w postaci zestawu kosmetyków marki Dr Irena Eris o wartości około 250 zł brutto.
2.    Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane, w ramach niniejszego konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Celem poinformowania Uczestników o zagadnieniach prawno-podatkowych związanych z wygraną w konkursie Organizator wskazuje niniejszym, iż: zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) z tytułu wygranych w konkursach uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej pobiera się zryczałtowany podatek w wysokości 10 % wygranej lub nagrody. Ponadto, jeżeli przedmiotem wygranej w konkursie nie są pieniądze, podatnik (osoba, która wygrała konkurs) jest obowiązany wpłacić płatnikowi (Organizatorowi) kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej w konkursie. Imiona i nazwiska osób, którym przyznano nagrodę mogą zostać opublikowane na VIP Klubie, Portalu internetowym oraz na Fanpage’u.
3.    Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia do zastrzegania szczególnych właściwości nagród, wymiany na ich równowartość pieniężną.
4.    Uczestnicy Konkursu, którym została przyznana nagroda zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora mailowo.
5.    Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców nie później niż w ciągu 7 dni od daty, w której odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej.

 F. Dane osobowe
1.    Poprzez nadesłanie pracy konkursowej Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania jego danych osobowych w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia laureata i finalistów Konkursu oraz wydania Nagród jak również do publikowania tych danych na VIP Klubie, Portalu internetowym, Fanpage’u oraz w Magazynie. Dane osobowe podane przez Uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora, doraźnie, tj. wyłącznie w celu weryfikacji Uczestnika, realizacji konkursu, wysyłania e-mailem lub SMS-em informacji związanych z konkursem, wydania nagrody osobie uprawnionej do niej i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska uprawnionych do nagród według postanowień niniejszego Regulaminu. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji o wszystkich zabawach, nagrodach i Konkursach specjalnych prowadzonych w ramach funkcjonowania Konkursu.
2.     Uczestnik poprzez nadesłanie pracy konkursowej i udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w konkursie. Uczestnicy Konkursu będą zobowiązani do wypełnienia oświadczenia do celów podatkowych przed otrzymaniem nagród, jeśli taka konieczność zaistnieje w związku z uzyskaniem nagrody przewyższającej kwotę 760 zł brutto.
3.    Niezależnie od zapisów ustępu poprzedniego przez nadesłanie pracy konkursowej i udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na: (i) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celach marketingowych i statystycznych, (ii) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Uczestnika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Organizatora.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania lub przedstawienia danych osób, którym przyznano nagrody w Konkursie za pomocą środków informatycznych lub masowego przekazu, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę akceptując warunki Konkursu i biorąc w nim udział. Osoby te nie są uprawnione do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu.
5.    Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) – Organizator.

G. Postępowanie reklamacyjne
1.    Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać wraz z uzasadnieniem pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres lub korespondencyjny lub na adres mailowy: redakcja@harpersbazaar.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 421 11 51 najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia trwania Konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać także adres Uczestnika, na który Organizator prześle informacje o rozstrzygnięciu reklamacji.
2.    Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Sprawdzająca w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Komisja Sprawdzająca powoływana jest przez Organizatora.
3.    Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń.
4.    Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

H. Postanowienia ogólne
1.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy biorący udział w Konkursie spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego.
2.    Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik Konkursu podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść i na związanie się warunkami Konkursu określonymi niniejszym Regulaminem.
3.    Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4.    Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny na Portalu internetowym i do wglądu w siedzibie Organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez Uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.
5.    Uprawnienia nabyte przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.


Dodał(a): Marietta Przybyłek , Czwartek 22.05.2014 (aktualizacja: 2014-05-22)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar