REGULAMIN KONKURSU ” Wygraj Ultrabook ASUS Zenbook!”

REGULAMIN KONKURSU
” Wygraj Ultrabook ASUS Zenbook!”


A.    Postanowienia ogólne.


1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Wygraj Ultrabook ASUS Zenbook!” (dalej jako: Konkurs). Niniejszy Konkurs nie łączy się z innymi promocjami lub konkursami prowadzonymi przez Organizatora.
2. Organizatorem Konkursu jest Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod: 00-679 przy ul. Wilczej 50/52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004199, NIP 522-005-96-82, (dalej: Organizator).
3. Partnerem Konkursu jest ASUS Polska Sp.z.o.o. z siedziba w Warszawie, kod: 02-676, przy ulicy Postępu 6, (dalej jako: Partner).
4. Partner jest przyrzekającym nagrody w Konkursie.
5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Konkurs jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 18 lat (Uczestnik). Uczestnik nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych może brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych. Zgoda rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnoletnich uczestniczących w Konkursie powinna obejmować również zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Partnera, osoby będące stronami umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub Partnera dotyczących świadczenia na rzecz Organizatora lub Partnera jakichkolwiek usług lub wykonywania na rzecz Organizatora lub Partnera jakiegokolwiek dzieła, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

B.    Czas trwania.


1.Informację o konkursie w tym o rodzaju ilości i wartości nagród zostanie ogłoszony na stronie www.milionkobiet.pl.
2. Konkurs będzie prowadzony w dniach 21 marca 2015 roku do 28 marca 2015 roku– do godziny 23:59 ( w tych dniach możliwe są zgłoszenia do Konkursu).
3. W dniu 30 marca 2015 roku odbędzie się posiedzenie komisji Konkursowej podczas której nastąpi wyłonienie Laureatów Konkursu.
4. Ocena prac przez Komisję Konkursową, w celu wyłonienia Laureatów Konkursu opierać się będzie na następującym kryterium:
a. Poprawność udzielonej odpowiedzi;
5. Nadesłana przez Uczestnika Konkursu praca konkursowa powinna spełnić następujące kryteria:
a) powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
c) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora lub Partnera;
d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych.

C.    Komisja Konkursowa


Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu a w szczególności w celu dokonania oceny prac Organizator powoła Komisję Konkursową (w niniejszym Regulaminie jako Komisja lub Komisja Konkursowa). W skład Komisji wejdą 2 osoby: Jarek Grzywaczewski, Joanna Andrzejewska.

D. Zasady uczestnictwa w Konkursie


Zgłoszenie do Konkursu polega na przesłaniu we wskazanym w niniejszym Regulaminie terminie na adres stylowy_maraton_asus_konkurs@marquard.pl odpowiedzi na pytanie „Który produkt marki ASUS jest niezbędnym gadżetem modnej oraz stylowej kobiety i dlaczego?” dalej „praca konkursowa”:  Pracę konkursową należy przesłać wraz z danymi osobowymi (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy) na adres  stylowy_maraton_asus_konkurs@marquard.pl.
1. Prawidłowe jednoczesne wykonanie wszystkich czynności wskazanych powyżej w ust. 1 skutkuje wysłaniem zgłoszenia do Konkursu dalej „Zgłoszenie”.
2. Uczestnik Konkursu może wysłać tylko jedną pracę konkursową i jedno Zgłoszenie.
3. Umieszczenie (Udostępnienie) pracy konkursowej przez Uczestnika, jest równoznaczne i następuje jednocześnie ze złożeniem Organizatorowi przez Uczestnika następujących oświadczeń i gwarancji:
a) Uczestnik jest pełnoletni i ma pełną zdolność do czynności prawnych, ewentualnie dysponuje zgodą swoich przedstawicieli ustawowych na udział w Konkursie;
b) Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w  całości;
c) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie (część oznaczona lit. F niniejszego Regulaminu), w szczególności dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz wydania nagród jak również do publikowania tych danych, wizerunku Uczestnika;
d) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych uczestników Konkursu podmiotom, które współpracują z nim przy jego przeprowadzeniu wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia, a w szczególności do powierzenia przetwarzania danych osobowych Partnerowi Konkursu;
e) praca konkursowa jest wynikiem osobistej twórczości Uczestnika oraz nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych;
f) całość praw autorskich do pracy konkursowej przysługuje wyłącznie Uczestnikowi, a żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi w wypadku korzystania z tej pracy podczas i w celach związanych z Konkursem;
g) Uczestnik niezależnie od wyników konkursu upoważnia Organizatora oraz Partnera do nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie oraz co do terytorium korzystania z udostępnionej pracy konkursowej w tym do ich utrwalania każdą możliwą techniką w szczególności techniką drukarską lub elektroniczną, a także upoważnia Organizatora (oraz Partnera) do ich publikacji w Serwisach internetowych www.milionkobiet.pl  a także upoważnia Organizatora (oraz Partnera) do nieodpłatnego  i nieograniczonego w czasie oraz co do terytorium wykorzystania udostępnionej pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: 1. utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie, 2. wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób, 3. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie, 4. wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora lub Partnera; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz cyfrowe, oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu, 5. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
h) Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie przez Organizatora i Partnera z udostępnionej pracy konkursowej zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie pracy konkursowej nadesłanej przez Uczestnika na stronie internetowej Serwisu oraz inne przypadki publicznego udostępniania tej pracy.
i) z uwagi na to, iż udostępnione prace konkursowe służą tylko i wyłącznie w celach niniejszego Konkursu, a udział w Konkursie nie gwarantuje publikacji pracy konkursowej Uczestnika przez Organizatora, jakiekolwiek żądania lub roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nie zamieszczenia nadesłanych prac konkursowych są wyłączone;
j) Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, uprawnienie Organizatora do wykluczenia z Konkursu Uczestnika który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.
8. W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora lub/i Partnera z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich.

E. Nagrody.


1. Nagrody zostaną przyznane uczestnikom (Laureatom Konkursu), których prace zostaną uznane przez Komisję Konkursową jako najlepsze przy zastosowaniu kryteriów wskazanych powyżej w pkt. B (4).
2. Są dwie nagrody, które można zdobyć w dwóch różnych etapach. Pierwsza z nich (główna) – ultrabook ASUS Zenbook, którą można wygrać przychodząc osobiście na event Stylowy Maraton, zostanie przyznana po zakończeniu "Stylowego Maratonu", tj. 16.06.2015. Drugą nagrodę – telefon ZenFone 5 - można wygrać przesyłając swoje zgłoszenie konkursowe na adres stylowy_maraton_asus_konkurs@marquard.pl  - każdego tygodnia wybierzemy jednego laureata.
3. Nagroda zostanie przesłana zwycięzcy pocztą na koszt Partnera.
4. Nazwisko pierwszego laureata, który wygra ZenFone 5 zostanie opublikowane w dniu 30 marca 2015 roku  na stronie internetowej www.milionkobiet.pl  i kolejne w następnych tygodniach.
5. Laureatom nie przysługują roszczenia do zastrzegania szczególnych właściwości nagród, wymiany na ich równowartość pieniężną ani przekazania osobom trzecim roszczenia o wypłatę wartości ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę. Jakiekolwiek roszczenia laureatów biorących udział w Konkursie z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
6. Laureat Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez przesłanie stosownej wiadomości za pośrednictwem poczty email.
7.  Wysyłka nagrody nastąpi w terminie do dnia 15 kwietnia 2015 roku. Koszt wysyłki nagród pokrywa Partner.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez zwycięzcę konkursu lub inne osoby uprawnione do uzyskania nagrody adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt, odebranie lub przesłanie nagrody zwycięzcy lub pozostałym uprawnionym nagrody, jak również Organizator nie odpowiada za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody zgodnie z terminem wskazanym powyżej z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie zwycięzcy lub innych uprawnionych do nagrody. W takim przypadku zwycięzca lub inny uprawniony traci prawo do nagrody, która pozostanie do dyspozycji Organizatora.
9. W przypadku nieodebrania przesyłki przez uprawnionego do nagrody przesyłka zostanie zwrócona do siedziby Organizatora, skąd uprawniony będzie mógł ją odebrać w ciągu 14 dniu osobiście lub przesyłka będzie mogła być ponownie wysłana do uprawnionego do otrzymania nagrody na jego pisemną prośbę przesłaną w ciągu 14 dni na adres Organizatora.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych.

F . Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Uczestników Konkursu jest Organizator. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu podmiotom, które współpracują z nim przy jego przeprowadzeniu wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia, a w szczególności Partnerowi Konkursu.
2. Poprzez Zgłoszenie pracy konkursowej Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania jego danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu oraz wydania Nagród jak również wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do publikowania tych danych w Serwisie. Dane osobowe podane przez Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora, doraźnie, tj. wyłącznie w celu weryfikacji Uczestnika, realizacji Konkursu, w tym umieszczania aktualnego rankingu Uczestników w Serwisie, wysyłania e-mailem lub/i SMS-em informacji związanych z Konkursem, wydania nagrody osobie uprawnionej do niej i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska uprawnionych do nagród według postanowień niniejszego Regulaminu. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji o wszystkich zabawach, nagrodach i Konkursach specjalnych prowadzonych w ramach funkcjonowania Konkursu.
3. Uczestnik poprzez udostępnienie pracy konkursowej i udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie.
4. Niezależnie od zapisów ustępu poprzedniego przez nadesłanie pracy konkursowej i udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na: (i) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celach marketingowych i statystycznych, (ii) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Uczestnika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania lub przedstawienia danych zwycięzcy oraz osób uprawnionych do kolejnych nagród w Konkursie za pomocą środków informatycznych lub masowego przekazu na, co każdy Uczestnik wyraża zgodę akceptując warunki Konkursu i biorąc w nim udział. Osoby te nie są uprawnione do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu.

G. Postępowanie reklamacyjne


1.  Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać wraz z uzasadnieniem pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data nadania reklamacji do Organizatora. Reklamacja powinna zawierać także adres Uczestnika, na który Organizator prześle informacje o rozstrzygnięciu reklamacji.
2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Sprawdzająca w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Komisja Sprawdzająca powoływana jest przez Organizatora. Składający reklamację zostaną powiadomieni  przez Organizatora o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji.
3. Skorzystanie przez Uczestnika z trybu reklamacji nie ma wpływu na możliwość dochodzenia roszczeń Uczestnika przed sądem. 4

H. Postanowienia ogólne


1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy biorący udział w Konkursie spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego.
2. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik Konkursu podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść i na związanie się warunkami Konkursu określonymi niniejszym Regulaminem.
3. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są podstawą prowadzenia Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.milionkobiet.pl i do wglądu w siedzibie Organizatora.
5. Uprawnienia nabyte przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.


Dodał(a): Joanna Andrzejewska , Piątek 02.01.2015 (aktualizacja: 2015-03-20)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar