Regulamin konkursu: Wygraj zestaw kosmetyków z linii PERFECTA SPA!

Regulamin Konkursu „Wygraj zestaw kosmetyków z linii PERFECTA SPA!”

§ 1
Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs „Wygraj zestaw kosmetyków z linii PERFECTA SPA!” („Konkurs”).
2.    Organizatorem Konkursu jest Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie /00-679/, ul. Wilcza 50/52, wpisana do Rejestru Handlowego przez Sąd Rejonowy  dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 4199, NIP: 522-005-96-82 („Organizator”).
3.    Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie Milionkobiet.pl w okresie od 8.02.2016 do 21.02.2016. (dalej: "Okres Konkursu").
4.    Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w Regulaminie Konkursu postanowienia.

§ 2
Uczestnictwo w Konkursie

1.    Uczestnikiem Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne, które akceptują niniejszy Regulamin oraz Regulamin serwisu Milionkobiet.pl.
2.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz agencji reklamowych, public relations, domów mediowych i innych firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
3.    Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

§3
Zasady Konkursu

1.    Konkurs „Wygraj zestaw kosmetyków z linii PERFECTA SPA!” na serwisie Milionkobiet.pl rozpoczyna się dnia 8.02.2016 r. i trwa do 21.02.2016 r.
2.    Zadanie konkursowe:
Odpowiedź na poniższe pytania:
1.    Wymień wszystkie zapachy linii PERFECTA SPA.
2.    Wymień co najmniej 5 innych linii kosmetyków z portfolio marki PERFECTA.
3.    Który z zapachów linii PERFECTA SPA najbardziej rozbudza twoje zmysły? Uzasadnij odpowiedź.
Zgłoszenie konkursowe  należy przesłać na adres milionkobiet@milionkobiet.pl z tytułem konkurs PERFECTA SPA do dnia 21.02.2016 roku. Do maila koniecznie należy dołączyć swoje dane adresowe oraz numer telefonu kontaktowego.

§ 4
Nagrody w Konkursie

1.    Redakcja nagrodzi 10 najlepszych/ najbardziej kreatywnych zgłoszeń konkursowych zestawami produktów PERFECTA SPA. W skład każdego zestawu wejdą 4 produkty o zapachach wskazanych przez laureatkę. Do wyboru będą duety (peeling i masło do ciała) w dwóch wybranych zapachach: Limonka i Trawa Cytrynowa, Sorbet Gruszkowy, Tropical Mango, Piña Colada, Créme Brûlée, Lody Melba i Czekoladowe Trufle. Wartość każdego zestawu 4 produktów to ok. 58 zł.
2.    Lista laureatów zostanie opublikowana do 24 lutego 2016 roku na serwisie Milionkobiet.pl.
3.    Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub ekwiwalent. Nagroda nieodebrana ulega przepadkowi.
4.    Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
5.    Fundatorem nagród jest DAX Cosmetic, producent kosmetyków marki PERFECTA z linii PERFECTA SPA.

§ 5
Postanowienia końcowe

1.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, nieprawidłowości w działaniu Serwisu, za przypadki udziału w Konkursie osób nieuprawnionych oraz działań mających na celu zakłócenie poprawnego funkcjonowania Serwisu.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Marquard Media Polska Sp. z o.o. (dalej Marquard) z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 50/52. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym przede wszystkim w celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu i wydania nagród. W toku Konkursu, dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych. W przypadku wyrażenia zgody dane laureatów Konkursu w zakresie imienia i nazwiska mogą być zamieszczenie na stronie internetowej portalu Milionkobiet.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji powyższych celów. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, oraz ich poprawiania. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

2.    Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.

3.    Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

4.    Deklarując uczestnictwo w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronach Serwisu. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora na adres konkursowy: milionkobiet@milionkobiet.pl.

5.    Uczestnicy akcji wyrażają zgodę dla Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-679) przy ul. Wilczej 50/52 na publikację danych osobowych na stronie internetowej Milionkobiet.pl w zakresie imienia, nazwiska oraz miejscowości.


Dodał(a): Agnieszka Pulikowska , Poniedziałek 01.02.2016 (aktualizacja: 2016-02-08)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze (3)

Awatar
Anonim
właśnie, co z wynikami?
Dodano: 2016-02-24 18:22:52 Zgłoś nadużycie
Anonim
Do 24 lutego znaczy 25 lutego?
Dodano: 2016-02-24 18:08:13 Zgłoś nadużycie
Anonim
gdzie sa wyniki konkursu??
Dodano: 2016-02-24 17:05:08 Zgłoś nadużycie

Zobacz również

×