Regulamin konkursu "Zostań Dziewczyną YSL"

REGULAMIN KONKURSU
”Zostań dziewczyną YSL”

Postanowienia ogólne
1.    Konkurs „Zostań dziewczyną YSL” (zwany dalej „Konkursem”), jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o. (zwaną dalej „Organizatorem”).
2.    Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu.
3.    W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem:
a.    pracowników Organizatora,
b.    innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu

Czas trwania
1.    Konkurs jest ogłoszony w magazynie i na stronie internetowej www.cosmopolitan.pl

a.    Czas trwania: 06.02.2015 - 28.02.2015
b.    Ogłoszenie nazwisk zwycięzców: 06.03.2015

Komisja
1.    Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział  i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 2 osoby: Monika Finotello, redaktor prowadząca miesięcznika Cosmopolitan i Izabella Mazur-Poniatowska, redaktor urody miesięcznika Cosmopolitan.


Zasady uczestnictwa w Konkursie
1.    Zgłoszenie do Konkursu polega na przesłaniu we wskazanym w niniejszym Regulaminie terminie na adres cosmo@cosmo.pl odpowiedzi w kilku zdaniach na pytanie: Kim jest dla ciebie kobieta YSL i dlaczego się z nią identyfikujesz oraz swojego zdjęcia wraz z danymi osobowymi (imię, nazwisko, telefon kontaktowy) i zgodą na ich wykorzystanie przez Organizatora w celach związanych z Konkursem . Spośród odpowiedzi jury wybierze 3 najciekawsze.
2.    Uczestnik Konkursu może wysłać tylko jedno zgłoszenie.
3.    Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora dla celów organizacji Konkursu


Nagrody
1.    Nagrodą w Konkursie jest udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej do majowego numeru Cosmopolitan oraz zestaw kosmetyków Yves Saint Laurent w którego skład wchodzą: woda perfumowana Black Opium, hybryda na usta i policzki Kiss&Blush Baby Doll, tusz do rzęs Volume Effet Faux Cils i rozświetlacz Touche Eclat. Nagroda zostanie wręczona zwycięzcy podczas udziału w sesji zdjęciowej dla Cosmopolitan.

Postanowienia końcowe
1.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy biorący udział w Konkursie spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego.
2.    [Dane osobowe] Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania jego danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia Laureatów Konkursu oraz wydania Nagród jak również do publikowania tych danych na stronie internetowej Organizatora. Dane osobowe podane przez uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora, doraźnie, tj. wyłącznie w celu weryfikacji finalisty, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy - nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu.  Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji o wszystkich zabawach, nagrodach i Konkursach specjalnych prowadzonych w ramach funkcjonowania Konkursu.
3.    [Reklamacje] Wszelkie reklamacje związane z Konkursem  należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu.
4.    Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Sprawdzająca w składzie: Przewodniczący - Paulina Ochnio, Zastępca Przewodniczącego - Agata Rucińska, Sekretarz - Małgorzata Wyczółkowska w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.
5.    [Moc wiążąca Regulaminu] Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik Konkursu podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść i na związanie się warunkami Konkursu określonymi niniejszym Regulaminem.
6.    Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.


Dodał(a): Joanna Andrzejewska , Czwartek 01.01.2015 (aktualizacja: 2015-02-10)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar