Regulamin serwisu MilionKobiet.pl

.

Regulamin Serwisu MILIONKOBIET.PL (zwany dalej "Regulaminem")
Wersja z dnia 1.04.2011


§ 1
Wstęp

1.    Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy polskiego prawa.
2.    Przedmiotem regulacji są warunki funkcjonowania Serwisu Internetowego MILIONKOBIET.PL, znajdującego się pod adresem internetowym http://www.milionkobiet.pl Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu MILIONKOBIET.PL, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
3.    Każdy Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią tego Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po akceptacji wszystkich jego postanowień.

§ 2
Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.    Uodo to ustawa dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. nr 229, poz. 1497 z późn. zm.)
2.    Usude to ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)  
3.    Administrator to podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu. Administratorem jest Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 50/52, nr NIP: 522-005-96-82  
4.    Administrator danych osobowych to zgodnie z art. 7 pkt. 4 uodo organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, o których mowa w art. 3 uodo, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 50/52.
5.    Użytkownik to osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz Rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Osobą posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest osoba małoletnia, która ukończyła lat trzynaście, oraz osoba ubezwłasnowolniona częściowo.
6.    Baza Użytkowników Serwisu to zbiór danych osobowych, w tym zdjęć, które Użytkownik Serwisu udostępnił, akceptując Regulamin Serwisu, przetwarzany w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.
7.    Konto to udostępnione Użytkownikowi miejsce na zasobie sieciowym Serwisu, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
8.    Profil to dedykowana Użytkownikowi podstrona Serwisu zawierająca dane, zdjęcia i filmy, które z własnej woli udostępnił on na Serwisie, z którymi mogą się zapoznać wybrani przez niego inni Użytkownicy, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
9.    Login/Nick to przybrana na etapie rejestracji Konta nazwa Użytkownika.
10.    Osoba trzecia to osoba niezarejestrowana jako Użytkownik, niezależnie od tego czy odwiedza Serwis.
11.    Serwis MILIONKOBIET.PL to portal, który znajduje się pod następującym adresem internetowym http://www.milionkobiet.pl Serwis jest platformą internetową, stanowiącą zestawienie różnego rodzaju usług internetowych, umożliwiającą Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymienianie poglądów, wyszukiwanie znajomych oraz świadczący na rzecz Użytkowników inne usługi drogą elektroniczną.
12.    Skrzynka poczty elektronicznej to elektroniczna skrzynka pocztowa służąca do komunikacji między Użytkownikami Serwisu.
13.    Regulamin to niniejszy dokument regulujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora. Regulamin to również jego Załączniki, które stanowią integralną część dokumentu.


§ 3
Zasady korzystania z Serwisu MILIONKOBIET.PL

1.    Właścicielem Serwisu jest Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 50/52.
2.    Przedmiotem działalności Serwisu jest:
a.    prowadzenie Bazy Kont (Profili) Użytkowników,
b.    umożliwienie wyszukiwania Użytkowników oraz zawieranie nowych znajomości pomiędzy nimi,
c.    udostępnianie zasobów Serwisu o tematyce lifestylowej,
d.    udostępnianie miejsca w Serwisie w celu umieszczania w nim przez Użytkowników - danych, zdjęć i filmów,
e.    wysyłka Newslettera.
3.    Użytkownik, który chce korzystać z Serwisu musi posiadać dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (przeglądarka), akceptujący pliki cookie oraz konto poczty elektronicznej.
4.    Nazwa Serwisu MILIONKOBIET.PL, jego układ, wygląd graficzny oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

§ 4
Rejestracja w Serwisie MILIONKOBIET.PL

1.    Osoby rejestrujące się w Serwisie to jego Użytkownicy.
2.    Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne oraz bezpłatne.
3.    Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie obowiązkowych pól w formularzu rejestracyjnym znajdującym się pod adresem.
4.    Z chwilą akceptacji formularza rejestracyjnego zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (w języku polskim). Umowa ta zawarta jest na czas nieokreślony.
5.    Użytkownik zobowiązuje się zgodnie z prawdą podać w formularzu rejestracyjnym wymagane dane osobowe tj. adres e-mail, imię i nazwisko, data urodzenia. Pozostałe dane podawane są dobrowolnie.
6.    Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a.    "Zapoznałem się z Regulaminem",
b.    "Akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu",
c.    "Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu",
d.    "Dane osobowe, które podałem w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą",
e.    "Przyjmuję do wiadomości, iż Administrator będzie przetwarzał moje dane osobowe na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 uodo dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 uodo",
f.    "Zezwalam bezpłatnie na wykorzystanie mojego wizerunku w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie",
g.    "Oświadczam, że osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły na to swojego zezwolenia",
h.    "Oświadczam, iż zamieszczenie przeze mnie danych innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą",
i.    "Oświadczam, iż przystępując do Serwisu i korzystając z niego zobowiązuję się działać nie naruszając praw osób trzecich",
j.    "Przyjmuję do wiadomości, iż będą mi przesyłane na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres informacje systemowe, wiadomości od Administratora oraz informacje o utrudnieniach, zmianach jak również przerwach w działaniu Serwisu".

§5
Ochrona danych osobowych

1.    W momencie akceptacji formularza rejestracyjnego zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną i Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 uodo.
2.    Administratorem danych osobowych w rozumieniu uodo jest Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 50/52.
3.    Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. nr 229, poz. 1497 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4.    Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług oraz korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania danych osobowych oraz wizerunku udostępnionego w Serwisie, poprzez przedstawienie zgód osób trzecich. Jeśli dokumenty będą budziły wątpliwość, czy Użytkownik ma prawo umieszczać dane osobowe, w tym wizerunek osoby trzeciej Administrator może odmówić zawarcia umowy świadczenia usługi (umieszczenie danych) albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem.
5.    Użytkownik ma prawo wglądu do treści przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich aktualizacji oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.
6.    W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym może on wezwać Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych lub zablokować Konto do czasu wyjaśnienia sprawy.
7.    Administrator jest uprawniony do udostępniania danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz (w razie wyrażenia zgody) w celach marketingowych podmiotom współpracującym z Marquard Media Polska Sp. z o.o.


§ 6
Warunki korzystania z Serwisu MILIONKOBIET.PL

1.    Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
2.    Zakazane jest udostępnianie swojego konta innym osobom, jak również korzystania z Kont należących do innych osób. Za udostępnienie konta należy uznać przekazanie nazwy użytkownika oraz hasła, jak również umożliwienie pracy w Serwisie przez inne osoby po zalogowaniu Użytkownika.
3.    Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku podejrzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. W takiej sytuacji Administrator jest uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
4.    Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
a.    przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych do znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz praw z patentów do wynalazków Administratora i innych podmiotów,
b.    powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu,
c.    powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
d.    niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych podmiotów.
5.    Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, w tym wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z Regulaminem.
6.    W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.), Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnie, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego przeznaczeniem. Niedopuszczalne jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację z uwagi na rasę, kulturę, pochodzenie etniczne lub filozoficzne, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej.
7.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Administrator zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
8.    Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji (wglądu) w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.


§ 7
Zasady korzystania z Serwisu

1.    Osoba rejestrująca się w Serwisie zobowiązana jest do podania następujących danych: adres e-mail, login/nick, imię i nazwisko oraz data urodzenia.
2.    Osoba rejestrująca się w Serwisie może podać również inne dane osobowe.
3.    W Serwisie dla wszystkich odwiedzających jawny jest jedynie login/nick.
4.    Inne podane przez Użytkownika dane osobowe są jawne według jego woli dla wszystkich odwiedzających Serwis, wszystkich Użytkowników lub określonych przez Użytkownika znajomych.
5.    Użytkownik po zalogowaniu ma możliwość dyskutowania na forum, komentowania i oceniania treści publikowanych przez redakcję i innych Użytkowników, jak również dodawania zdjęć i filmów.
6.    Użytkownik po zalogowaniu może zawierać znajomości z innymi Użytkownikami, jak również tworzyć grupy tematyczne.
7.    Użytkownik może korzystać z wewnętrznej skrzynki elektronicznej Serwisu.
8.    Administrator ocenia aktywność Użytkowników przez prowadzenie Rankingu.
9.    Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe, jak również zamieszczanie treści bezprawnych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, jak również podszywanie się pod inne osoby.
10.    Użytkownik może rozwiązać umowę z Administratorem poprzez usunięcie Konta.


§ 8
Zablokowanie Konta

1.    Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu, bądź innych Użytkowników czy osób trzecich.
2.    Administrator może rozwiązać umowę przez zablokowanie Konta w sytuacji:
a.    naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
b.    podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników, Administratora lub osób trzecich,
c.    umieszczania na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.
3.    Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie postanowienia Regulaminu.
4.    Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania konta w przypadku postępowania niezgodnego z § 7 pkt 9.
5.    Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych na Koncie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.
6.    Administrator zablokuje konto w przypadku rozwiązania umowy.
7.    W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej akceptacji Administratora.
8.    Administrator zablokuje Konto Użytkownika, który nie zaloguje się do Serwisu przez okres 6 miesięcy.


§ 9
Odpowiedzialność

1.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w Serwisie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy są powiadamiani.
2.    Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych osób.
3.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
4.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.


§ 10
Reklamacje

1.    Użytkownik może składać do Administratora reklamacje na funkcjonowanie Serwisu.
2.    Administrator będzie rozpatrywał zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator może pozostawić bez rozpoznania reklamacje, które wynikają z nieznajomości postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.
3.    Administrator nie będzie rozpoznawał reklamacji dotyczących usług świadczonych przez inne podmioty przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie będzie również przekazywał tych reklamacji do właściwych podmiotów.


§ 11
Przepisy końcowe

1.    Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.milionkobiet.pl
2.    Kontakt z Administratorem jest możliwy również za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: redakcja@milionkobiet.pl   
3.    Administrator będzie informował o każdorazowej zmianie Regulaminu poprzez jego niezwłoczne opublikowanie na łamach Serwisu, wraz z informacją daty ostatniej wersji.
4.    W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik powinien usunąć swoje Konto. Brak takiej reakcji oznacza akceptację Regulaminu.
5.    Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.
6.    W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

Dodał(a): Redakcja 2011-01-14 (aktualizacja: 2012-05-15)