Regulamin Akcji Urodzinowej z Douglas


A.    
Postanowienia ogólne


1.    Akcja „COSMOPOLITAN – AKCJA URODZINOWA z DOUGLAS” (zwana dalej „Akcją”), jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Douglas Polska Sp. z o.o., ul. JAGIELLOŃSKA 78, 03-301 Warszawa na łamach Magazynu COSMOPOLITAN (zwanym dalej „Organizatorem”). Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Akcji.
2.    W Akcji mogą brać wszystkie osoby, które dokonają zakupów w perfumeriach Douglas na zasadach określonych poniżej.


B.    
Czas trwania Akcji


Akcja jest ogłoszona na łamach miesięcznika COSMOPOLITAN,  oraz na stronie internetowej www.cosmopolitan.pl a prowadzona będzie w dniach 10 IV – 24 IV w PERFUMERIACH DOUGLAS na terenie całego kraju.

C.    
Zasady uczestnictwa w Akcji


1.    Akcja polega na udzieleniu przez Organizatora Czytelnikom Magazynu COSMOPOLITAN  25% zniżki na produkty z listy 15 produktów, która stanowi integralny załącznik do tej umowy (Załącznik 1).

2.    Chcąc skorzystać ze zniżki, czytelniczki zgłaszają się do perfumerii DOUGLAS w terminie dwóch tygodni od dnia 10 kwietnia 2012 roku i podczas dokonywania zakupów podają hasło „15 urodziny COSMOPOLITAN”.

3.    Oferta na wybrane 15 produktów (załącznik 1) jest ważna w dniach 10 IV – 24 IV lub do wyczerpania zapasów promocyjnych. W przypadku wyczerpania zapasów produkty z listy (załącznik 1) nie podlegają wymianie na inne.


D.   
Postanowienia Końcowe


1.    Wszelkie reklamacje związane z Akcją należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Akcją najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia czasu trwania Akcji. Reklamacje związane z Akcją rozstrzyga Komisja Akcji w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
2.    Zgłaszając swój udział w Akcji i biorąc w niej udział,  uczestnik Akcji  podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Akcji i wyraża zgodę na jego treść.
3.    Postanowienia niniejszego regulaminu Akcji są wyłączną podstawą prowadzenia Akcji.
4.    Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
5.    Niniejszy regulamin Akcji jest dostępny na stronie www.cosmo.pl oraz  do wglądu w siedzibie Organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.







Dodał(a): Emilia Czaczkowska , Poniedziałek 16.04.2012 (aktualizacja: 2012-04-16)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×