Regulamin głosowania i konkursu Najlepszy blog modowy 2011§1
Postanowienia ogólne


1.    Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004199, będącą płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym 522-005-96-82 jest organizatorem głosowania i konkursu „Najlepszy blog modowy 2011”, zwanym dalej „Konkurs”.
2.    Głosowanie i konkurs promowany jest na stronie www.milionkobiet.pl
3.    Głosowanie i konkurs rozpocznie się w dniu 08.11.2011 od godziny 00:00 i trwać będzie do 02.01.2012 do godziny 23:59.
4.    Głosowanie i konkurs prowadzone są  na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
5.    Wzięcie udziału w konkursie możliwe jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci Orange, Plus GSM, T-Mobile/Heyah i Play.
6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w przekazie danych od operatorów sieci komórkowych do systemu firmy Teleaudio Dwa na skutek przeciążeń w sieciach komórkowych wywołanych dużym ruchem ani za jakość i ciągłość usług operatorów sieci komórkowych w szczególności za jakiekolwiek opóźnienia lub inne utrudnienia w przesyłaniu SMS.

§2
Warunki wzięcia udziału w Głosowaniu i Konkursie


1.    Marquard Media Polska Sp. z o.o. wraz organizuje Konkurs z nagrodami rzeczowymi.
2.    Aby wziąć udział w Głosowaniu, typując najlepszy blog modowy 2011 należy w trakcie głosowania, w dniach od 08.12.2011 do 02.01.2012 roku do godziny 23:59, wysłać wiadomość tekstową (SMS) pod numer 72207 o treści BLOG.x.y, gdzie x oznacza liczbę przydzieloną każdemu blogowi, który zostanie zaprezentowany w materiałach promocyjnych Głosowania i Konkursu, a y. oznacza odpowiedź na pytanie zawarte na stronie www.milionkobiet.pl.
3.    Liczba znaków ze spacjami w wiadomości SMS nie powinna przekraczać 160 znaków, nie należy używać polskich znaków.
4.    Spośród nadesłanych odpowiedzi, Jury wybierze jedną, którą uzna za najlepszą i zostanie one nagrodzona.
5.    Podstawowe kryteria oceny prac konkursowych są następujące: pomysłowość, zwięzłość i oryginalność odpowiedzi.
6.    Jury ma prawo nie przyjąć do Konkursu odpowiedzi niezgodnych z pytaniem zawartym w sms-ie. Jednemu uczestnikowi Konkursu Jury może przyznać tylko jedną nagrodę.
7.    W odpowiedzi użytkownik otrzyma podziękowanie za skorzystanie z serwisu oraz informację, że laureat o wygranej zostanie powiadomiony sms-em.
8.    W przypadku wysłania wiadomości sms o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu, na numer, z którego przesłano taki SMS, zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość SMS nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczany do sumy oddanych głosów i nie kwalifikuje do udziału w Konkursie.
9.    Po zakończeniu okresu czasu wyznaczonego na głosowanie i obliczeniu liczby otrzymanych kuponów oraz SMS-ów, danemu produktowi przyznawana jest punktacja odpowiadająca miejscu, które zajął w głosowaniu. Najwyższą notę otrzyma ten produkt z wybranej kategorii, na który zostało oddanych najwięcej głosów w trakcie Glosowania.
10.    Głosy otrzymane po zakończeniu głosowania  oraz ogłoszeniu wyników nie będą brane pod uwagę w obliczaniu punktacji.
11.    Zwycięzca zostanie wyłoniony po zakończeniu Konkursu na podstawie najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu spośród wszystkich Uczestników  Konkursu, którzy odpowiedzieli na pytanie konkursowe.
12.    Zwycięzca zostanie wyłoniony po zakończeniu konkursu. O wygranej zostanie powiadomionyi sms-em lub telefonicznie pod numerem telefonu, za pośrednictwem którego została wysłana wiadomość sms.
13.    W celu przekazania Nagród, nagrodzeni Uczestnicy (Zwycięzcy), po otrzymaniu SMS z informacją o wygranej, są zobowiązani wysłać za pomocą wiadomości SMS swoje dane osobowe niezbędne do przekazania Nagrody  (imię, nazwisko, adres, na który na zostać wysłana nagroda czyli: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) pod numer 7057 (0,50zł netto/0,62zł brutto) poprzedzając swoje dane prefixem DANE w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości SMS informującej o przyznanej Nagrodzie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy dany Uczestnik nie prześle danych, Organizator ma prawo odmowy przyznania mu Nagrody.
14.    W celu przekazania Nagród, nagrodzeni Uczestnicy (Zwycięzcy), są zobowiązani podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora konkursu podać swoje dane osobowe niezbędne do przekazania Nagrody  (imię, nazwisko, adres, na który na zostać wysłana nagroda czyli: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy dany Uczestnik nie wyrazi zgody na podanie danych, Organizator ma prawo odmowy przyznania mu Nagrody.  Próba uzyskania połączenia ze zwycięzcami nastąpi po zakończeniu każdej edycji konkursu i podejmowana jest nie więcej niż trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony uczestnika. W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów lub zgłoszenia poczty głosowej ponawia się próbę połączenia, nie więcej jednak niż dwukrotnie. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest ponownie - według opisanej procedury. Jeżeli pomimo podjęcia próby zrealizowania połączenia telefonicznego z uczestnikiem, połączenia tego nie uda się uzyskać lub wprawdzie połączenie będzie zrealizowane, ale osoba nie potwierdzi udziału w konkursie - kwalifikacja uczestnika jest anulowana. W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą wg. ww. procedury nagroda przepada na rzecz Organizatora, bez prawa zwycięzcy do wynagrodzenia, odszkodowania lub innego rodzaju zadośćuczynienia z tego tytułu.
15.    Jeżeli nagrodzeni uczestnicy nie spełnią wymogów §2, punkt. 13 lub 14, kwalifikacja uczestników jest anulowana. Nagrody przepadają na rzecz Organizatora, bez prawa zwycięzców do wynagrodzenia, odszkodowania lub innego rodzaju zadośćuczynienia z tego tytułu.
16.    W celu wydania zwycięzcom nagrody, zwycięzcy są zobowiązani do podania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania.
17.    Zwycięzcy zezwalają na publiczne ujawnienie na stronie www.milionkobiet.pl oraz w sms-ie zwrotnym do wszystkich uczestników konkursu swojego imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości, w której mieszka.
18.    W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy: Marquard Media Polska Sp. z o.o., operatorów sieci komórkowych działających na obszarze RP (PTK Centertel Sp. z o.o., PTC S.A., Polkomtel S.A. P4 Sp. z o.o.). Powyższy warunek zwycięzca potwierdza przed odbiorem wygranej.
19.    Zwycięzca oraz jego rodzina (krewni i powinowaci do drugiego stopnia) mają prawo do nagrody tylko raz w ciągu trwania konkursu. Dotyczy to również tej samej osoby posługującej się różnymi numerami telefonów komórkowych jak również osób przebywających pod tym samym adresem co zwycięzca. Jeżeli zwycięzca (bądź jego rodzina) wygra drugi raz, nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.
20.    W przypadku uczestnictwa w konkursie wbrew ograniczeniom określonym w punkcie 18 i/lub 19 niniejszego regulaminu osoba te nie nabywa prawa do wygranej, a jeżeli fakt podlegania wspomnianym wyżej ograniczeniom zostanie ujawniony po odebraniu wygranej, zobowiązana jest wygraną zwrócić.
21.    Wysyłając SMS'a na numer 72207 oraz 7057 osoba wysyłająca wyraża zgodę na otrzymywanie od Marquard Media Polska Sp. z o.o, Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o. oraz jego Partnerów  informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.
22.    Uczestnik Konkursu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, o których mowa w punkcie powyższym poprzez wysłanie e-maila na adres sms@marquard.pl, z wnioskiem o zaprzestanie przesyłania w/w materiałów na wskazany w e-mailu numer telefonu komórkowego.
23.    Koszt wysłania SMS pod numer 72207 wynosi 2 zł netto/ 2,46 zł brutto; Koszt wysłania SMS pod numer 7057 wynosi 0,50 zł netto/ 0,62 zł brutto.
24.    Aby otrzymać nagrodę należy mieć ukończone 18 lat lub zgodę prawnych opiekunów na udział w konkursie.


§3
Nagrody


1.    Nagrodami w konkursie są:
•    1 zegarek biżuteryjny marki  Lorus – wartość nagrody to 255 zł brutto - Nagroda Internautów
•    1 zegarek biżuteryjny marki  Lorus – wartość nagrody to 239 zł brutto - Nagroda dla głosującego Internauty/Internautki
2)    Nagrody zostaną wysłane przesyłką pocztową bądź kurierską do Zwycięzców na podany przez Zwycięzców adres w ciągu 2 miesięcy od daty poinformowania laureata o wygranej.
3)    Nagroda w konkursie, której wartość przekroczy 760 zł brutto zostanie wydana Zwycięzcy po wpłaceniu przez niego należnego podatku od nagrody w wysokości 10% jej wartości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zwycięzca winien wpłacić podatek w ciągu 14 dni od momentu poinformowania o wygranej. O numerze rachunku bankowego, na który należy wpłacić należny podatek, zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie lub listownie przez Przedstawiciela Organizatora Konkursu. Nagroda zostanie wydana dopiero po wpłaceniu przez Zwycięzcę podatku. W przypadku braku wpłaty należnego podatku od nagrody w ww. terminie nagroda przepada na rzecz Organizatora, bez prawa zwycięzcy do wynagrodzenia, odszkodowania lub innego rodzaju zadośćuczynienia z tego tytułu. O odbiorze nagrody Zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie lub listownie.
2.    W przypadku nieodebrania przesyłki przez zwycięzcę przesyłka zostanie zwrócona do siedziby Organizatora (Marquard Media Polska Sp. z o.o., z siedzibą na ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa), skąd zwycięzca będzie mógł ją odebrać w ciągu 14 dniu osobiście lub przesyłka będzie mogła być ponownie  wysłana do zwycięzcy na jego pisemną bądź mailową prośbę przesłaną w ciągu 14 dniu(reklamacje@teleaudio.pl), przy czym koszt ponownego wysłania przesyłki pokrywa zwycięzca.
3.    Zwycięzcom nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości nagród, wymiany na ich równowartość pieniężną ani przekazania osobom trzecim.
4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub kuriera – listów, telegramów i innych przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora przez lub do Organizatora w związku z Konkursem.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych.
6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany miejsca zamieszkania Uczestnika lub podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji lub zmianę innych danych – a uniemożliwiającą odbiór przez Uczestnika listu, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Uczestnika lub odbiór nagrody przez osobę nieupoważnioną w przypadku wysłania nagrody na adres wskazany przez Uczestnika. W takim przypadku Uczestnik nie ma roszczeń wobec Organizatora.
7.    W przypadku nie odebrania nagrody przez Zwycięzcę w ciągu 2 miesięcy od zakończenia Konkursu nagroda pozostanie własnością Organizatora.

§4
Postępowanie reklamacyjne


1.    Reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane do Teleaudio Dwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna wyłącznie w formie pisemnej, na adres: Al. Jerozolimskie 81, kod pocztowy  02-001 Warszawa, z dopiskiem „Najlepszy blog modowy 2011”, w terminie 14 dni od daty zakończenia danej Edycji Konkursu, którego reklamacja dotyczy.
2.    Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca w składzie:
- Przewodniczący
- Zastępca Przewodniczącego
- Sekretarz
3.    W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia.
4    Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
5.    Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.
6.    Decyzja Komisji Sprawdzającej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§5
Zmiany Regulaminu


Marquard Media Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów oraz modyfikowania go na potrzeby uruchamiania dodatkowych funkcjonalności serwisu, a także możliwość zawieszenia, przerwania lub odwołania konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną, prawomocnym wyrokiem sądu, decyzją administracyjną, zmianą obowiązującego prawa, siłą wyższą w rozumieniu prawa cywilnego.


§6
Publikacja Regulaminu


Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać na stronie www.marquard.pl


§7
Ochrona danych osobowych


1.    Dane osobowe podane przez finalistów konkursu są przetwarzane przez Teleaudio Dwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, doraźnie, tj. wyłącznie w celu weryfikacji finalisty, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy - nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu.
2.    Finaliści mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.


§ 8
Moc wiążąca Regulaminu


1.    Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
2.    Zgłoszenie dokonane poprzez przesłanie wiadomości tekstowej SMS uznane będzie za zgodę Uczestnika na związanie się warunkami Konkursu, a określonymi niniejszym Regulaminem.


§9
Sąd i prawo właściwe


1.    Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem lub Konkursem, poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Organizatora.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.
Dodał(a): Emilia Czaczkowska , Czwartek 08.12.2011 (aktualizacja: 2012-03-22)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×