Regulamin konkursu FOTOEROTICA 2012A.
Postanowienia ogólne


1.    Organizatorem konkursu FOTOEROTICA jest Marquard Media Polska Sp. z o.o., wydawca polskiej edycji miesięcznika Playboy.
2.    Fundatorami nagród w konkursie FOTOEROTICA 2012 są: Horn Distribution Polska Sp. z o.o.
3.    W konkursie mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni czytelnicy Playboya, z wyjątkiem pracowników Marquard Media Polska sp. z o.o., Horn Distribution Polska Sp. z o.o.  oraz członków ich rodzin.

B.
Czas trwania Konkursu


Konkurs jest organizowany na łamach miesięcznika PLAYBOY w wydaniach: 7/2012 (lipcowy), 8/2012 (sierpniowy) i 9/2012 (wrześniowy).

C.
Jury Konkursu


Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Jury. W skład Jury wejdą osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

D.

Nagrody


1.    W konkursie przewidziane są następujące nagrody:
a.    Nagroda za I miejsce – jedna - przenośna stacja dokująca dla iPhona/iPoda - Denon Cocoon Portable
b.    Nagroda za II miejsce - dwie - amplituner kina domowego 5.1 - Denon AVR-1513  
c.    Nagroda za III miejsce - trzy -  profesjonalne słuchawki dla DJ-ów - Denon DN-HP500S
2.    Jury Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania, poza nagrodami, o których mowa wyżej nagród dodatkowych bądź innych wyróżnień.
3.    Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub mailowo.
4.    Marquard Media Polska sp. z o.o. poinformuje zwycięzcę o konieczności uiszczenia podatku od wygranej nagrody zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przekazanie nagród nastąpi po wpłaceniu przez zwycięzcę należnego podatku zryczałtowanego podatku dochodowego na konto Marquard Media Polska sp. z o.o. Organizator jest uprawiony do potrącenia kwoty podatku z kwoty nagrody.
5.    Laureatom nie przysługują roszczenia do zastrzegania szczególnych właściwości nagród, wymiany na ich równowartość pieniężną ani przekazania osobom trzecim o wypłatę wartości ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę. Jakiekolwiek roszczenia Laureatów biorących udział w  Konkursie z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone
6.    Nagroda zostanie wysłana przesyłką pocztową bądź kurierską do Laureata na podany przez Laureata adres w ciągu 14 dni od daty poinformowania laureata o wygranej lub wręczona Laureatowi osobiście w siedzibie Organizatora. W wypadku, gdy odbiór Nagród następuje osobiście w siedzibie Organizatora, nie zgłoszenie się do siedziby Organizatora, w celu odebrania Nagrody, w uzgodnionym terminie oznacza wygaśnięcie prawa do tej Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora
7.    W przypadku nieodebrania przesyłki przez Laureata przesyłka zostanie zwrócona do siedziby Organizatora, skąd Laureat będzie mógł ją odebrać w ciągu 14 dniu osobiście lub przesyłka będzie mogła być ponownie  wysłana do Laureata na jego pisemną prośbę przesłaną w ciągu 14 dni na adres Organizatora, przy czym koszt ponownego wysłania przesyłki pokrywa Laureat.
8.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych.
9.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany miejsca zamieszkania Laureata lub podanego adresu do korespondencji lub zmianę innych danych – a uniemożliwiającą odbiór przez Laureata przesyłki, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Laureata lub odbiór nagrody przez osobę nieupoważnioną w przypadku wysłania nagrody na adres wskazany przez Laureata. W takim przypadku Laureat nie ma roszczeń wobec Organizatora.
10.    W przypadku nie odebrania nagrody przez Laureata w ciągu 2 miesięcy od zakończenia Konkursu nagroda pozostanie własnością Organizatora.

E.
Przebieg Konkursu


1.    Konkurs zostanie ogłoszony w miesięczniku Playboy w wydaniu lipcowym (7/2012).
2.    Kupony zgłoszeniowe do konkursu będą opublikowane w 3 kolejnych numerach miesięcznika Playboy: 7/2012 (lipiec), 8/2012 (sierpień), 9/2012 (wrzesień).
3.    Do wzięcia udziału w konkursie upoważnia przesłanie do redakcji Playboya maksymalnie 5 zdjęć o tematyce erotycznej w formacie 21x28 cm wraz z czytelnie wypełnionym oryginalnym kuponem zgłoszeniowym opublikowanym na łamach jednej z trzech edycji miesięcznika Playboy, o których mowa wyżej.
4.    Zdjęcia przesłane przez uczestników na Konkurs nie mogą być wcześniej publikowane.
5.    Na odwrocie każdego zdjęcia należy zamieścić dane kontaktowe: imię, nazwisko, numer telefonu i adres mailowy.
6.    Zdjęcia należy przesłać do 30.09.2012 (decyduje data stempla pocztowego) listownie na adres redakcji: Miesięcznik Playboy, ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa, z dopiskiem FOTOEROTICA 2012.
7.    Przesłanie zdjęć wraz z kuponem stanowi zgłoszenie do Konkursu, a osoba je wysyłająca staje się uczestnikiem Konkursu i czyni to we własnym imieniu.
8.    Przesłanie Zgłoszenia do Konkursu przez Uczestnika, jest równoznaczne i następuje jednocześnie ze złożeniem Organizatorowi przez Uczestnika następujących oświadczeń i gwarancji:
a.    Uczestnik jest pełnoletni i ma pełną zdolność do czynności prawnych;
b.    Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości;
c.    Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz wydania nagród jak również do publikowania tych danych osobowych oraz wizerunku na łamach miesięcznika PLAYBOY.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, Uczestnikowi  przysługuje  prawo dostępu do danych oraz możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
9.    Uczestnik konkursu oświadcza, iż posiada pełnię praw autorskich do nadsyłanych zdjęć, osoba przedstawiona na zdjęciu jest pełnoletnia a także, że posiada zgodę osoby uwidocznionej na zdjęciu na rozpowszechnianie jej wizerunku. W przypadku, gdy powyższe oświadczenie okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub prawa do wizerunku.
10.    Z nadesłanych prac Jury wybierze 6 najciekawszych przyznając ich autorom jedną nagrodę pierwszą, dwie nagrody drugie i trzy nagrody trzecie. Dodatkowo jury może przyznać wyróżnienia za najciekawsze prace.  
11.    Wynik konkursu zostanie ogłoszony na łamach Playboya w wydaniu styczniowym 2013 roku. Nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane na łamach styczniowego wydania miesięcznika Playboy (1/2013), a wyróżnione prace będą prezentowane na łamach w ciągu roku.
12.    Uczestnicy konkursu FOTOEROTICA 2012 wyrażają jednocześnie nieodwołalną, nieodpłatną i nieograniczoną w czasie zgodę na publikację nadesłanych przez siebie prac w miesięczniku Playboy oraz ich wykorzystanie we wszelkich akcjach promocyjnych i PR prowadzonych przez Marquard Media Polska sp. z o.o. i związanych z Konkursem.
13.    Organizator zastrzega, że prace przesłane na Konkurs nie będą zwracane uczestnikom oraz nie ponosi odpowiedzialności z zniszczenie lub zaginięcie nadsyłanych prac drogą pocztową.

F.

Postanowienia końcowe


1.    Uczestnik Konkursu oświadcza, iż posiada pełnię praw autorskich do nadsyłanych zdjęć, osoba przedstawiona na zdjęciu jest pełnoletnia, a także, że posiada zgodę osoby uwidocznionej na zdjęciu na rozpowszechnianie jej wizerunku. W przypadku, gdy powyższe oświadczenie okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub prawa do wizerunku.
2.    Uczestnik Konkursu wyraża nieodwołalną, nieodpłatną i nieograniczoną w czasie zgodę na publikację nadesłanych przez siebie prac w miesięczniku Playboy oraz ich wykorzystanie we wszelkich akcjach promocyjnych i PR prowadzonych przez Marquard Media Polska sp. z o.o. i związanych z Konkursem.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy biorący udział w Konkursie spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego.
4.    [Dane osobowe] Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania jego danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia Laureatów Konkursu oraz wydania Nagród jak również do publikowania tych danych na stronie internetowej Organizatora.  Dane osobowe podane przez uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora, doraźnie, tj. wyłącznie w celu weryfikacji finalisty, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy - nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu.  Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.
5.    Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji o wszystkich zabawach, nagrodach i Konkursach specjalnych prowadzonych w ramach funkcjonowania Konkursu.
6.    [Reklamacje] Wszelkie reklamacje związane z Konkursem  należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu.
7.    Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Sprawdzająca w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego,  Sekretarz w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.
8.    [Moc wiążąca Regulaminu] Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik Konkursu  podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść i na związanie się warunkami Konkursu  określonymi niniejszym Regulaminem.
9.    Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
10.    Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.marquard.pl i do wglądu w siedzibie Organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.


Dodał(a): Emilia Czaczkowska-Bołtromiuk , Piątek 29.06.2012 (aktualizacja: 2012-06-29)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×