Regulamin konkursu "Makijaż"§1
Postanowienia ogólne1.    Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 012402670, będącą płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym 527-173-87-37 jest organizatorem konkursu „Joy Makijaz”, zwanym dalej „Konkurs”.
2.    Konkurs promowany jest w miesięczniku Joy. Może byś także dodatkowo promowany poprzez wysyłki sms do osób, które uprzednio wyraziły na to zgodę.
3.    Konkurs rozpocznie się w dniu 21.09.2012 i trwać będzie do 21.10.2012 do godziny 23:59.
4.    Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
5.    Wzięcie udziału w konkursie możliwe jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci Orange, Plus GSM, T-Mobile/Heyah i Play.

§2
Warunki wzięcia udziału w Konkursie


1.    Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o. organizuje Konkurs z nagrodami rzeczowymi.
2.    Aby wziąć udział w konkursie należy w trakcie trwania Konkursu wysłać SMS pod numer 72207 (2zł/2,46zł brutto) o treści reklamowanej na łamach nr 10/2012 miesięcznika Joy.
3.    Uczestnicy, którzy wyślą sms o treści JOY.MAKIJAZ pod numer 72207 otrzymują zadanie konkursowe Odpowiedzi na zadanie konkursowe należy udzielać po jego otrzymaniu i zaznajomieniu się z jego treścią. Uwaga! Liczba znaków ze spacjami w wiadomości SMS nie powinna przekraczać 160 znaków, nie należy używać polskich znaków.
4.    Spośród nadesłanych odpowiedzi, Jury wybierze te, które uzna za najlepsze i zostaną one nagrodzone.
5.    Podstawowe kryteria oceny prac konkursowych są następujące: pomysłowość, zwięzłość i oryginalność odpowiedzi.
6.    Jury ma prawo nie przyjąć do Konkursu odpowiedzi niezgodnych z pytaniem zawartym w sms-ie. Jednemu uczestnikowi Konkursu Jury może przyznać tylko jedną nagrodę.
7.    W odpowiedzi użytkownik otrzyma podziękowanie za skorzystanie z serwisu oraz informację, że laureat o wygranej zostanie powiadomiony sms-em.
8.    Zwycięzcy zostaną wyłonieni po zakończeniu Konkursu w ciągu 20 dni roboczych na podstawie najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu spośród wszystkich Uczestników  Konkursu, którzy odpowiedzieli na pytanie konkursowe.
9.    W celu przekazania Nagród, nagrodzeni Uczestnicy (Zwycięzcy), po otrzymaniu SMS z informacją o wygranej, są zobowiązani wysłać za pomocą wiadomości SMS swoje pełne dane osobowe niezbędne do przekazania Nagrody  (imię, nazwisko, adres, na który na zostać wysłana nagroda czyli: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) pod numer 7057 (0,50zł netto/0,62zł brutto) poprzedzając swoje dane prefixem DANE w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości SMS informującej o przyznanej Nagrodzie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
10.    W celu przekazania Nagród, nagrodzeni Uczestnicy (Zwycięzcy), którzy nie przekażą swoich danych osobowych zgodnie z ust. 9, są zobowiązani podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora konkursu podać swoje dane osobowe niezbędne do przekazania Nagrody  (imię, nazwisko, adres, na który na zostać wysłana nagroda czyli: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, Próba uzyskania połączenia ze zwycięzcami nastąpi po zakończeniu konkursu.
11.    W przypadku wygranej imię i nazwisko Laureata oraz miejscowość jego zamieszkania mogą zostać opublikowane na www.milionkobiet.pl i/lub sms-ie zwrotnym do wszystkich uczestników konkursu.
12.    W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy: Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o., Marquard Media Polska Sp. z o.o., TELEAUDIO DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna, operatorów sieci komórkowych działających na obszarze RP (PTK Centertel Sp. z o.o., PTC S.A., Polkomtel S.A. P4 Sp. z o.o.) oraz krewni pracowników wymienionych spółek w linii prostej i w bocznej. Powyższy warunek zwycięzca potwierdza przed odbiorem wygranej. Powyższy warunek zwycięzca potwierdza przed odbiorem wygranej.
13.    Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji w formie powiadomień sms o wszystkich zabawach, nagrodach i akcjach specjalnych szykowanych w ramach funkcjonowania Konkursu.
14.    Uczestnik Konkursu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, o których mowa w punkcie powyższym poprzez wysłanie e-maila na adres sms@marquard.pl, z wnioskiem o zaprzestanie przesyłania w/w materiałów na wskazany w e-mailu numer telefonu komórkowego.
15.    Koszt wysłania SMS pod numer 72207 wynosi 2 zł netto/ 2,46 zł brutto ; Koszt wysłania SMS pod numer 7057 wynosi 0,50 zł netto/ 0,62 zł brutto
16.    Aby otrzymać nagrodę należy mieć ukończone 18 lat lub zgodę prawnych opiekunów na udział w konkursie.


§3
Nagrody


1.    Nagrodami w konkursie są:
a)    5 x zestaw kosmetyków Ingrid Cosmetics.
2.    Nagrody zostaną wysłane przesyłka pocztową bądź kurierską do Zwycięzców na podany przez Zwycięzców adres w ciągu 2 miesięcy od momentu poinformowania o wygranej.
3.    Nagroda w konkursie, której wartość przekroczy 760 zł brutto zostanie wydana Zwycięzcy po wpłaceniu przez niego należnego podatku od nagrody w wysokości 10% jej wartości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zwycięzca winien wpłacić podatek w ciągu 14 dni od momentu poinformowania o wygranej. O numerze rachunku bankowego, na który należy wpłacić należny podatek, zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie lub listownie przez Przedstawiciela Organizatora Konkursu.
4.    W przypadku nieodebrania przesyłki przez zwycięzców przesyłka zostanie zwrócona do siedziby Organizatora (Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa), skąd zwycięzcy będą mogli ją odebrać osobiście.
5.    Zwycięzcom nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości nagród, wymiany na ich równowartość pieniężną.
6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych.
7.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany miejsca zamieszkania Uczestnika lub podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji lub zmianę innych danych – a uniemożliwiającą odbiór przez Uczestnika listu, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Uczestnika lub odbiór nagrody przez osobę nieupoważnioną w przypadku wysłania nagrody na adres wskazany przez Uczestnika..

§4
Postępowanie reklamacyjne


1    Reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane do TELEAUDIO DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna wyłącznie w formie pisemnej, na adres: Al. Jerozolimskie 81, kod pocztowy  02-001 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Joy Makijaz”, w terminie 14 dni od daty zakończenia danej Edycji Konkursu, którego reklamacja dotyczy.
2    Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca w składzie:
- Przewodniczący
- Zastępca Przewodniczącego
- Sekretarz
3    W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia.
4    Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
5    Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.


§5
Publikacja Regulaminu

Z treścią Regulaminu można się zapoznać na stronie www.milionkobiet.pl.


§6
Ochrona danych osobowych


1.    Dane osobowe podane przez finalistów konkursu są przetwarzane przez TELEAUDIO DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, doraźnie, tj. wyłącznie w celu weryfikacji finalisty, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy - nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu.
2.    Finaliści mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.§7
Moc wiążąca Regulaminu

1.    Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią wyłączną podstawę do prowadzenia Konkursu SMS. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2.    Zgłoszenie dokonane poprzez przesłanie wiadomości tekstowej SMS uznane będzie za zgodę Uczestnika na związanie się warunkami Konkursu, a określonymi niniejszym Regulaminem.


§8
Inne


1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego i innych przepisów powszechnie obowiązujących.


Dodał(a): Emilia Czaczkowska-Bołtromiuk , Piątek 21.09.2012 (aktualizacja: 2012-09-24)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×