Regulamin konkursu "Modowy Blog Roku 2011"

Postanowienia ogólne


1. Konkurs "Modowy Blog Roku 2011" (zwany dalej "konkursem"), jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 50/52 (zwanym dalej "Organizatorem"). Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebiegu konkursu.
2. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, osoby fizyczne z wyłączeniem:
a. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
b. innych osób, które brały udział w organizowaniu konkursu,
c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

Czas trwania konkursu

Konkurs jest ogłoszony na łamach miesięcznika Hot Moda&Shopping i prowadzony będzie na stronie internetowej www.milionkobiet.pl. Na początku akcji portal MilionKobiet.pl nominuje 40 blogów. Do blogerek zostaną wysłane maile z informacją o nominacji. Oprócz tego Internauci będą mogli zgłaszać swoje blogi modowe od 18.11.2011 roku do 04.12.2011 roku. Najciekawsze blogi ze wszystkich nadesłanych zostaną nominowane do tytułu Modowy Blog Roku 2011. Akcja potrwa od 18 listopada 2011 do 3 stycznia 2012 roku.

Uczestnicy konkursu

1.Do Konkursu przystąpić mogą autorzy polskich blogów z przewagą tematyki szafiarskiej, modowej. Blog musi być aktywnie prowadzony minimum od stycznia 2011 roku oraz zawierać własne stylizacje, autorskie zdjęcia i artykuły o modzie i trendach.

2. Uczestniczkami konkursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat.

3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych dostarczoną Organizatorowi Konkursu do dnia 02.12.2011 roku.

4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: nazwiska i imienia osoby zgłaszającej i adresu e-mail zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Zgłoszenie Bloga do konkursu stanowi tym samym oświadczenie zgłaszającego, że jest on autorem bloga oraz że treści zaprezentowane na blogu nie łamią praw autorskich a osoby przedstawione na zdjęciach wyraziły na to zgodę.

5. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada zgodę wszystkich osób, których wizerunek jest przedstawiony w materiałach na blogu autorskim, na ich nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora w całości lub/i we fragmentach, oraz dokonywaniu modyfikacji celem prezentacji w serwisach internetowych organizatora w prasie, na stronie facebook oraz kampaniach emailowych organizatora konkursu.

6.Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia lub usunięcia z Konkursu  zgłoszeń nie spełniających powyższych warunków, na każdym etapie Konkursu.

Komisja Redakcyjna

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Akcji a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Akcji oraz wyłonienia osób biorących w niej udział, Organizator powoła komisję redakcyjną (dalej "Komisja Redakcyjna"). W skład Komisji Redakcyjnej wejdą osoby delegowane przez Organizatora, w sumie 4 członków. Blog Modowy Roku 2011 zostanie wybrany przez Jury, czyli duet projektantów Paprocki&Brzozowski. Decyzje podjęte przez Komisję Redakcyjną oraz Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.


Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu

1.Na początku akcji portal MilionKobiet.pl nominuje 40 blogów. 18 listopada 2011 roku do blogerów zostaną wysłane maile z informacją o nominacji.

2.Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest umieszczenie na blogu logotypu akcji wysłanego przez redakcję z  linkiem: http://www.milionkobiet.pl/konkursy/modowy-blog-roku-2011,4240,1,a.html do dnia 5 grudnia 2011 roku. roku. Logotyp zostanie wysłany przez redakcję.

3.Na czas trwania konkursu (do 3 stycznia 2012 roku) uczestnik zobowiązany jest do pozostawienia na swoim blogu w widocznym miejscu na górze strony logotypu akcji informującego o nominacji do tytułu Modowy Blog Roku 2011 wraz z linkiem  http://www.milionkobiet.pl/konkursy/modowy-blog-roku-2011,4240,1,a.html. 

4.Jednocześnie blogerzy, którzy posiadają fanpage bloga na Facebooku zobowiązani są do zamieszczenia na nim linka: http://www.milionkobiet.pl/konkursy/modowy-blog-roku-2011,4240,1,a.html.

5. W dniach od 18 listopada 2011 roku do 4 grudnia 2011 roku Internauci będą mogli wziąć udział w Konkursie wysyłając zgłoszenie na adres: milionkobiet@milionkobiet.pl, wpisując w temacie Modowy Blog Roku 2011.

Do zgłoszenia należy dopisać oświadczenie, o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku oraz na publikację zdjęć i treści zawartych na zgłoszonym do konkursu blogu.

W zgłoszeniu należy zamieścić:
* zgodę na publikację i wykorzystanie wizerunku;
* link do bloga;

6. Spośród nadesłanych blogów, Komisja Redakcyjna wybierze najciekawsze i nominuje do tytułu Modowy Blog Roku 2011. Do osób nominowanych zostaną wysłane maile z informacją o nominacji oraz logotyp akcji do zamieszczenia na blogu.

7. 8 grudnia na stronie portalu MilionKobiet.pl zostanie opublikowana lista wszystkich nominowanych blogów.

8. W dniach od 8 grudnia 2011 do 2 stycznia 2012 Internauci będą mogli oddawać głosy w konkursie smsowym na swoich faworytów. Blog, który zdobędzie największą liczbę smsów otrzyma nagrodę Internautów.

9. Spośród wszystkich osób, które wyślą smsy, wybierzemy najciekawsze uzasadnienie i nagrodzimy.

10. O nagrodzie głównej zdecyduje duet Paprocki&Brzozowski. Znani projektanci wybiorą blog, który otrzyma tytuł: "Modowy Blog Roku 2011".

11. Jednocześnie magazyn Hot Moda&Shopping oraz redakcja portalu MilionKobiet.pl wyróżni 2 wybrane przez siebie blogi.

12. Redakcja przyzna również 10 wyróżnień.

13. Ogłoszenie wyników nastąpi 3 stycznia 2012 roku na stronie MilionKobiet.pl. W marcowym wydaniu magazynu "HOT moda&shopping", który pojawi się na rynku w lutym zostanie opublikowana informacja o blogu, który zdobył tytuł: "Modowy Blog Roku 2011". Nagrody zostaną wysłane w ciągu 60 dni od daty opublikowania wyników.

14. Wybór duetu Paprocki&Brzozowski, redakcji magazynu Hot moda&shopping oraz portalu MilionKobiet.pl może się pokrywać.


Nagrody


1. Autorzy zwycięskich blogów otrzymają następujące nagrody:

Modowy Blog Roku 2011

Pakiet Ona i On w Hotelu Miłomłyn Zdrój Medical SPA & Vitalit (759 zł brutto) + bransoletka Apart (349 zł brutto) + karta podarunkowa Venezia i Unisono o wartości 200 zł. Wartość nagrody: 1308 zł brutto, laureat wpłaca podatek w wysokości 10% od wartości nagrody.

Nagroda magazynu HOT moda&shopping

Voucher o wartości 2000 zł na zabieg w Klinice Ambroziak wraz z konsultacją gratis + bransoletka Apart (349 zł brutto) + karta podarunkowa Venezia i Unisono o wartości 200 zł. Wartość nagrody: 2549 zł brutto, laureat wpłaca podatek w wysokości 10% od wartości nagrody.

Nagroda portalu MilionKobiet.pl

Zegarek marki Lorus (259 zł brutto) + karta podarunkowa Venezia i Unisono o wartości 100 zł. Wartość nagrody: 359 zł brutto.

Blog Internautów

Zegarek marki Lorus (wartość nagrody: 255 zł brutto).

Nagroda dla głosującego Internauty/Internautki

Zegarek marki Lorus (wartość nagrody: 239 zł brutto).

10 wyróżnień

Zestaw kosmetyków Dermedic (128,18 zł brutto) + karta podarunkowa Venezia i Unisono (100 zł brutto). Wartość nagrody: 228,18 zł brutto.

2. O przyznaniu Nagród i odebraniu ich Laureatki zostaną poinformowane telefonicznie bądź drogą mailową najpóźniej do dnia 15.01.2012 roku.

3. Lista Laureatów biorących udział w konkursie zostanie opublikowana na stronie www.milionkobiet.pl do dnia 23.01.2012. W przypadku nie otrzymania danych korespondencyjnych do dnia 30.01.2012 nagroda przepada na rzecz Organizatora. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 60 dni od daty opublikowania listy laureatów.

4. Nagroda w konkursie, której wartość przekroczy 760 zł brutto zostanie wydana Laureatom po wpłaceniu przez nich należnego podatku od nagrody w wysokości 10% jej wartości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Laureat winien wpłacić podatek w ciągu 14 dni od momentu poinformowania o wygranej. O numerze rachunku bankowego, na który należy wpłacić należny podatek, laureat zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo przez Przedstawiciela Organizatora Konkursu. Nagroda zostanie wydana dopiero po wpłaceniu przez Laureata podatku. W przypadku braku wpłaty należnego podatku od nagrody w ww. terminie nagroda przepada na rzecz Organizatora, bez prawa Laureata do wynagrodzenia, odszkodowania lub innego rodzaju zadośćuczynienia z tego tytułu. O odbiorze nagrody Laureat zostanie poinformowany telefonicznie lub listownie.

5. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Laureata przesyłka zostanie zwrócona do siedziby Organizatora (Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o., Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa), skąd Laureat będzie mógł ją odebrać w ciągu 14 dniu osobiście lub przesyłka będzie mogła być ponownie  wysłana do Laureata na jego pisemną bądź mailową prośbę przesłaną w ciągu 14 dniu (milionkobiet@milionkobiet.pl) , przy czym koszt ponownego wysłania przesyłki pokrywa zwycięzca.

6. Laureatkom biorącym udział w konkursie nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w postaci pieniężnej ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.

7. Jakiekolwiek roszczenia Laureatów biorących udział w konkursie z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

8. Wszyscy Laureaci konkursu zostaną uprawnieni do posługiwania się logotypem akcji na swoim blogu przez cały rok 2012.

Postanowienia końcowe


1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy biorący udział w konkursie spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego.

2. Poprzez zgłoszenie udziału w konkursie uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania jej danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Akcji, wyłonienia Laureatów Akcji oraz wydania Nagród oraz w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych, jak również do publikowania tych danych na www.milionkobiet.pl. Uczestnicy Akcji mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.

3. Wszelkie reklamacje związane z konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora na adres: ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Akcją najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Akcji. Reklamacje związane z Akcją rozstrzyga Komisja Akcji w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

4. Zgłaszając swój udział w konkursie i biorąc w nim udział,  uczestnik Akcji  podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

5. Każdy z nominowanych blogerów wyraża zgodę na opublikowanie jego nicka i adresu bloga na stronach serwisu Konkursowego.

6. Postanowienia niniejszego regulaminu konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji konkursu.

7. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
(a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
(b) nie doręczenie uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.
(c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.

8. Niniejszy regulamin Akcji jest dostępny na stronie www.milionkobiet.pl i  do wglądu w siedzibie Organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu konkursu i w trakcie trwania konkursu.

10. Jeżeli do organizatora konkursu wpłynie informacja o tym, że uczestnik konkursu popełnił na swoim blogu plagiat (zdjęcie, treść) organizator ma prawo wskazany blog usunąć z konkursu do czasu wyjaśnienia wątpliwości lub też całkowicie  usunąć zgłoszonego bloga i wykluczyć jego udziału w Konkursie. W przypadku potwierdzenia plagiatu zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim.

Dodał(a): Marcelina Romańska , Wtorek 15.11.2011 (aktualizacja: 2012-07-20)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×