Regulamin konkursu "To Wasz Dzień"§1
Postanowienia ogólne


1.    Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004199, będącą płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym 522-005-96-82 jest organizatorem konkursu To Wasz Dzień zwanym dalej „Konkurs”.
2.    Konkurs promowany jest w miesięczniku Olivia. Może byś także dodatkowo promowany poprzez wysyłki sms.
3.    Konkurs rozpocznie się w dniu 09.02.2012 o godzinie 00:00 i trwać będzie do 08.03.2012 do godziny 23:59.
4.    Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
5.    Wzięcie udziału w konkursie możliwe jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci Orange, Plus GSM, T-Mobile/Heyah i Play.
6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w przekazie danych od operatorów sieci komórkowych do systemu firmy TELEAUDIO DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna na skutek przeciążeń w sieciach komórkowych wywołanych dużym ruchem ani za jakość i ciągłość usług operatorów sieci komórkowych w szczególności za jakiekolwiek opóźnienia lub inne utrudnienia w przesyłaniu SMS.

§2
Warunki wzięcia udziału w Konkursie


1.    Marquard Media Polska Sp. z o.o. organizuje Konkurs z nagrodami rzeczowymi.
2.    Aby wziąć udział w konkursie należy w trakcie trwania Konkursu wysłać SMS pod numer 72207 (2zł/2,46zł z VAT) w treści wpisując kod nagrody zawarty w materiałach reklamowych.
3.    Uczestnicy, którzy wyślą sms o treści od KOBIETA.1 do KOBIETA.6 pod numer 72707 zostaną poinformowani o rodzaju nagrody, o którą grają, przy czym dla uczestników, którzy wyślą sms o treści KOBIETA na numer 72207,  rodzaj nagrody jest uzależniony od czasu zarejestrowania SMS o treści KOBIETA w systemie Organizatora. Rodzaj nagrody przydzielany jest według poniższego klucza:
a)    O zestaw kosmetyków do makijażu Rimmel Uczestnicy konkursu grają w 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55 minucie po pełnej godzinie od momentu zarejestrowania SMS o treści KOBIETA  oraz  uczestnicy, którzy wysłali prefix KOBIETA.1
b)    O komplet kolczyków Blomdahl Uczestnicy konkursu grają w 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 minucie po pełnej godzinie od momentu zarejestrowania SMS o treści KOBIETA  oraz  uczestnicy, którzy wysłali prefix KOBIETA.2
c)    O telefon Samsung Wave 3 konkursu grają w 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 minucie po pełnej godzinie od momentu zarejestrowania SMS o treści KOBIETA  oraz  uczestnicy, którzy wysłali prefix KOBIETA.3
d)    O zapach Wittchen Ouest Uczestnicy konkursu grają w 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58 minucie po pełnej godzinie od momentu zarejestrowania SMS o treści KOBIETA  oraz  uczestnicy, którzy wysłali prefix KOBIETA.4,
e)    O zapach Wittchen Est Uczestnicy konkursu grają w 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 minucie po pełnej godzinie od momentu zarejestrowania SMS o treści KOBIETA  oraz  uczestnicy, którzy wysłali prefix KOBIETA.5,
f)    O zestaw do pielęgnacji twarzi i ciała marki Bielenda Uczestnicy konkursu grają w 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 minucie po pełnej godzinie od momentu zarejestrowania SMS o treści KOBIETA  oraz  uczestnicy, którzy wysłali prefix KOBIETA.6,
4.    Użytkownik otrzymuje pytanie o wybór kategorii pytania konkursowego spośród 3 kategorii a następnie otrzymuje pytanie konkursowe z wybranej przez siebie dziedziny. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy udzielać po jego otrzymaniu i zaznajomieniu się z jego treścią. Czas między otrzymaniem SMSa z pytaniem konkursowym i udzieleniem na nie odpowiedzi nie może być krótszy niż 47 sekund. Gdy czas odpowiedzi wyniesie mniej niż 47 sekund, odpowiedzi zostaną zdyskwalifikowane i nie będą brane pod uwagę w rankingu. Odpowiedzi przesłane przez Uczestnika przed otrzymaniem pytania nie będą uwzględniane i nie będą traktowane przez Organizatora jako odpowiedzi prawidłowe. Użytkownik może odpowiedzieć na pytanie w ciągu 24 godzin od czasu otrzymania pytania. Po tym czasie zostaje automatycznie wylogowany i musi zacząć grę od nowa.
5.    Czas odpowiedzi na każde pytanie konkursowe liczony jest od momentu wysłania do użytkownika smsa z pytaniem do momentu otrzymania sms’a z prawidłową odpowiedzią przez system Wykonawcy (czas sumaryczny).
6.    W odpowiedzi użytkownik otrzyma informację o poprawności odpowiedzi.
7.    Zwycięzcy zostaną wyłonieni po zakończeniu Konkursu na podstawie najkrótszego czasu odpowiedzi na pytanie konkursowe z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu spośród wszystkich Uczestników  Konkursu, którzy grali o daną nagrodę i prawidłowo odpowiedzieli na pytania konkursowe. O wygranej zwycięzcy zostaną poinformowani sms-em lub telefonicznie.
8.    W celu przekazania Nagród, nagrodzeni Uczestnicy (Zwycięzcy), po otrzymaniu SMS z informacją o wygranej, są zobowiązani wysłać za pomocą wiadomości SMS swoje dane osobowe niezbędne do przekazania Nagrody  (imię, nazwisko, adres, na który na zostać wysłana nagroda czyli: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) pod numer 7057 (0,50zł netto/0,62zł brutto) poprzedzając swoje dane prefixem DANE w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości SMS informującej o przyznanej Nagrodzie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy dany Uczestnik nie prześle danych, Organizator ma prawo odmowy przyznania mu Nagrody.
9.    W celu przekazania Nagród, nagrodzeni Uczestnicy (Zwycięzcy), są zobowiązani podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora konkursu podać swoje dane osobowe niezbędne do przekazania Nagrody  (imię, nazwisko, adres, na który na zostać wysłana nagroda czyli: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy dany Uczestnik nie wyrazi zgody na podanie danych, Organizator ma prawo odmowy przyznania mu Nagrody.  Próba uzyskania połączenia ze zwycięzcami nastąpi po zakończeniu konkursu i podejmowana jest nie więcej niż trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony uczestnika. W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów lub zgłoszenia poczty głosowej ponawia się próbę połączenia, nie więcej jednak niż dwukrotnie. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest ponownie - według opisanej procedury. Jeżeli pomimo podjęcia próby zrealizowania połączenia telefonicznego z uczestnikiem, połączenia tego nie uda się uzyskać lub wprawdzie połączenie będzie zrealizowane, ale osoba nie potwierdzi udziału w konkursie - kwalifikacja uczestnika jest anulowana. W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą wg. ww. procedury nagroda przepada na rzecz Organizatora, bez prawa zwycięzcy do wynagrodzenia, odszkodowania lub innego rodzaju zadośćuczynienia z tego tytułu.
10.    Jeżeli nagrodzeni uczestnicy nie spełnią wymogów §2, punkt. 8 lub 9, kwalifikacja uczestnika jest anulowana. Nagroda przepada na rzecz Organizatora, bez prawa zwycięzcy do wynagrodzenia, odszkodowania lub innego rodzaju zadośćuczynienia z tego tytułu.
11.    W celu wydania zwycięzcy nagrody, zwycięzca jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania.
12.    Zwycięzcy zezwalają na publiczne ujawnienie na stronie www.marquard.pl oraz w sms-ie zwrotnym do wszystkich uczestników konkursu swojego imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości, w której mieszka.
13.    W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy: Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o., Marquard Media Polska Sp. z o.o., TELEAUDIO DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna, operatorów sieci komórkowych działających na obszarze RP (PTK Centertel Sp. z o.o., PTC S.A., Polkomtel S.A. P4 Sp. z o.o.) oraz krewni pracowników wymienionych spółek w linii prostej i w bocznej. Powyższy warunek zwycięzca potwierdza przed odbiorem wygranej. Powyższy warunek zwycięzca potwierdza przed odbiorem wygranej.
14.    Zwycięzca oraz jego rodzina (krewni i powinowaci do drugiego stopnia) mają prawo do nagrody tylko raz w ciągu trwania konkursu. Dotyczy to również tej samej osoby posługującej się różnymi numerami telefonów komórkowych jak również osób przebywających pod tym samym adresem co zwycięzca. Jeżeli zwycięzca (bądź jego rodzina) wygra drugi raz, nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.
15.    W przypadku uczestnictwa w konkursie wbrew ograniczeniom określonym w punkcie 13 i/lub 14  osoby te nie nabywają prawa do wygranej, a jeżeli fakt podlegania wspomnianym wyżej ograniczeniom zostanie ujawniony po odebraniu wygranej, zobowiązane są wygraną zwrócić
16.    Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji w formie powiadomień sms o wszystkich zabawach, nagrodach i akcjach specjalnych szykowanych w ramach funkcjonowania Konkursu. Uczestnicy otrzymują prawo do wcześniejszego uczestnictwa we wszystkich zabawach i akcjach specjalnych o których istnieniu otrzymali powiadomienie poprzez sms
17.    Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji drogą SMS-ową o innych konkursach, usługach, zabawach i akcjach specjalnych organizowanych przez Organizatora lub podmioty z nim współpracujące.
18.    Wysyłając SMS'a na numer 72207 oraz 7057 osoba wysyłająca wyraża zgodę na otrzymywanie od Marquard Media Polska Sp. z o.o, Marquard Media Polska Sp. z o.o. oraz jego Partnerów  informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.
19.    Uczestnik Konkursu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, o których mowa w punkcie powyższym poprzez wysłanie e-maila na adres sms@marquard.pl, z wnioskiem o zaprzestanie przesyłania w/w materiałów na wskazany w e-mailu numer telefonu komórkowego.
20.    Koszt wysłania SMS pod numer 72207 wynosi 2 zł netto/ 2,46 zł brutto; Koszt wysłania SMS pod numer 7057 wynosi 0,50 zł netto/ 0,62 zł brutto.
21.    Aby otrzymać nagrodę należy mieć ukończone 18 lat lub zgodę prawnych opiekunów na udział w konkursie.


§3
Warunki wzięcia udziału w Konkursie „Edycje Specjalne Pomyśl i Wygraj”


1.    Dla użytkowników biorących udział w konkursach oraz serwisach organizowanych przez Marquard Media Polska Sp. z o.o oraz Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o. Organizator organizuje Konkurs „Pomysl i wygraj” z nagrodami rzeczowymi.
2.    Konkurs składa się z 3 edycji. Każda edycja trwa 3 dni. O Rozpoczęciu Edycji użytkownicy zostaną powiadomieni sms-em. Konkurs trwa od momentu, wyslania sms-a z informacja o konkursie do godziny 23:59 trzeciego dnia trwania Edycji Specjalnej.
3.    Aby wziąć udział w konkursie należy w trakcie trwania Konkursu wysłać SMS pod numer 72207 o treści wskazanej w sms-ie.
4.    Uczestnicy, którzy wyślą w trakcie trwania danej edycji sms o treści od KWIAT.1 do KWIAT.6 pod numer 72207 zostaną poinformowani o rodzaju nagrody, o którą grają,
Rodzaj nagrody przydzielany jest według poniższego klucza:
A)    O zestaw kosmetyków do makijażu Rimmel Uczestnicy konkursu, którzy wysłali SMS o treści KWIAT.1 (I Edycja Specjalna)
B)    O komplet kolczyków Blomdahl Uczestnicy konkursu, którzy wysłali SMS o treści KWIAT.2 (I Edycja Specjalna)
C)    O zapach Wittchen Ouest grają Uczestnicy konkursu, którzy wysłali SMS o treści KWIAT.3 (II Edycja Specjalna)
D)    O zestaw do pielęgnacji twarzy i ciała marki Bielenda grają Uczestnicy konkursu, którzy wysłali SMS o treści KWIAT.4 (II Edycja Specjalna)
E)    O zapach Wittchen Est Uczestnicy konkursu, którzy wysłali SMS o treści KWIAT.5 (III Edycja Specjalna)
F)    O telefon Samsung Wave 3 Uczestnicy konkursu, którzy wysłali SMS o treści KWIAT.6 (III Edycja Specjalna)
5.    Użytkownik otrzymuje zadanie konkursowe Odpowiedzi na zadanie konkursowe należy udzielać po jego otrzymaniu i zaznajomieniu się z jego treścią. Uwaga! Liczba znaków ze spacjami w wiadomości SMS nie powinna przekraczać 160 znaków, nie należy używać polskich znaków.
6.    Spośród nadesłanych odpowiedzi, Jury wybierze te, które uzna za najlepsze i zostaną one nagrodzone.
7.    Podstawowe kryteria oceny prac konkursowych są następujące: pomysłowość, zwięzłość i oryginalność odpowiedzi.
8.    Jury ma prawo nie przyjąć do Konkursu odpowiedzi niezgodnych z pytaniem zawartym w sms-ie. Jednemu uczestnikowi Konkursu Jury może przyznać tylko jedną nagrodę.
9.    W odpowiedzi użytkownik otrzyma podziękowanie za skorzystanie z serwisu oraz informację, że laureat o wygranej zostanie powiadomiony sms-em.
10.    Zwycięzcy zostaną wyłonieni po zakończeniu Konkursu na podstawie najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego paragrafu spośród wszystkich Uczestników  Konkursu, którzy odpowiedzieli na pytanie konkursowe.
11.    Zwycięzcy zostaną wyłonieni po zakończeniu konkursu. O wygranej zostaną powiadomieni sms-em lub telefonicznie pod numerem telefonu, za pośrednictwem którego została wysłana wiadomość sms.
12.    W celu przekazania Nagród, nagrodzeni Uczestnicy (Zwycięzcy), po otrzymaniu SMS z informacją o wygranej, są zobowiązani wysłać za pomocą wiadomości SMS swoje dane osobowe niezbędne do przekazania Nagrody  (imię, nazwisko, adres, na który na zostać wysłana nagroda czyli: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) pod numer 7057 (0,50zł netto/0,62zł brutto) poprzedzając swoje dane prefixem DANE w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości SMS informującej o przyznanej Nagrodzie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy dany Uczestnik nie prześle danych, Organizator ma prawo odmowy przyznania mu Nagrody.
13.    W celu przekazania Nagród, nagrodzeni Uczestnicy (Zwycięzcy), są zobowiązani podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora konkursu podać swoje dane osobowe niezbędne do przekazania Nagrody  (imię, nazwisko, adres, na który na zostać wysłana nagroda czyli: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy dany Uczestnik nie wyrazi zgody na podanie danych, Organizator ma prawo odmowy przyznania mu Nagrody.  Próba uzyskania połączenia ze zwycięzcami nastąpi po zakończeniu każdej edycji konkursu i podejmowana jest nie więcej niż trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony uczestnika. W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów lub zgłoszenia poczty głosowej ponawia się próbę połączenia, nie więcej jednak niż dwukrotnie. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest ponownie - według opisanej procedury. Jeżeli pomimo podjęcia próby zrealizowania połączenia telefonicznego z uczestnikiem, połączenia tego nie uda się uzyskać lub wprawdzie połączenie będzie zrealizowane, ale osoba nie potwierdzi udziału w konkursie - kwalifikacja uczestnika jest anulowana. W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą wg. ww. procedury nagroda przepada na rzecz Organizatora, bez prawa zwycięzcy do wynagrodzenia, odszkodowania lub innego rodzaju zadośćuczynienia z tego tytułu.
14.    Jeżeli nagrodzeni uczestnicy nie spełnią wymogów §2, punkt. 12 lub 13, kwalifikacja uczestników jest anulowana. Nagrody przepadają na rzecz Organizatora, bez prawa zwycięzców do wynagrodzenia, odszkodowania lub innego rodzaju zadośćuczynienia z tego tytułu.
15.    W celu wydania zwycięzcom nagrody, zwycięzcy są zobowiązani do podania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania.
16.    Zwycięzcy zezwalają na publiczne ujawnienie na stronie www.milionkobiet.pl oraz w sms-ie zwrotnym do wszystkich uczestników konkursu swojego imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości, w której mieszka.
17.    W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy: Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o., Marquard Media Polska Sp. z o.o., TELEAUDIO DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna, operatorów sieci komórkowych działających na obszarze RP (PTK Centertel Sp. z o.o., PTC S.A., Polkomtel S.A. P4 Sp. z o.o.) oraz krewni pracowników wymienionych spółek w linii prostej i w bocznej. Powyższy warunek zwycięzca potwierdza przed odbiorem wygranej. Powyższy warunek zwycięzca potwierdza przed odbiorem wygranej.
18.    Zwycięzca oraz jego rodzina (krewni i powinowaci do drugiego stopnia) mają prawo do nagrody tylko raz w ciągu trwania konkursu. Dotyczy to również tej samej osoby posługującej się różnymi numerami telefonów komórkowych jak również osób przebywających pod tym samym adresem co zwycięzca. Jeżeli zwycięzca (bądź jego rodzina) wygra drugi raz, nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.
19.    W przypadku uczestnictwa w konkursie wbrew ograniczeniom określonym w punkcie 17 i/lub 18 niniejszego regulaminu osoba te nie nabywa prawa do wygranej, a jeżeli fakt podlegania wspomnianym wyżej ograniczeniom zostanie ujawniony po odebraniu wygranej, zobowiązana jest wygraną zwrócić.
20.    Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji w formie powiadomień sms o wszystkich zabawach, nagrodach i akcjach specjalnych szykowanych w ramach funkcjonowania Konkursu. Uczestnicy otrzymują prawo do wcześniejszego uczestnictwa we wszystkich zabawach i akcjach specjalnych o których istnieniu otrzymali powiadomienie poprzez sms
21.    Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji drogą SMS-ową o innych konkursach, usługach, zabawach i akcjach specjalnych organizowanych przez Organizatora lub podmioty z nim współpracujące.
22.    Koszt wysłania SMS pod numer 72207 wynosi 2 zł netto/ 2,46 zł brutto; Koszt wysłania SMS pod numer 7057 wynosi 0,50 zł netto/ 0,62 zł brutto.
23.    Aby otrzymać nagrodę należy mieć ukończone 18 lat lub zgodę prawnych opiekunów na udział w konkursie.§4
Nagrody


1.    Nagrodami w Konkursie są:
a)    20 x zestaw kosmetyków do makijażu Rimmel - 138  zł brutto za zestaw,
b)    6 x zestaw kolczyków Blomdahl - 553 zł brutto za zestaw,
c)    3 x telefon Samsung Wave 3 - 1299 zł brutto za sztukę,
d)    8 x perfumy Quest - 245 zł brutto za sztukę,
e)    8 x perfumy Est - 245 zł brutto za sztukę,
f)    15 x zestaw kosmetyków Bielenda - 153 zł brutto za zestaw.

Nagrodami w Konkursie I Edycja Specjalna są:
a)    5 x zestaw kosmetyków do makijażu Rimmel - 138  zł brutto za zestaw,
b)    2 x zestaw kolczyków Blomdahl - 553 zł brutto za zestaw,

Nagrodami w Konkursie II Edycja Specjalna są:
a)    2 x perfumy Quest - 245 zł brutto za sztukę,
b)    5 x zestaw kosmetyków Bielenda - 153 zł brutto za zestaw.

Nagrodami w Konkursie III Edycja Specjalna są:
g)    2 x perfumy Est - 245 zł brutto za sztukę,
h)    1 x telefon Samsung Wave 3 - 1299 zł brutto za sztukę,

24.    Nagrody zostaną wysłane przesyłka pocztową bądź kurierską do Zwycięzców na podany przez Zwycięzców adres w ciągu 2 miesięcy od momentu poinformowania o wygranej.
25.    Nagroda w konkursie, której wartość przekroczy 760 zł brutto zostanie wydana Zwycięzcy po wpłaceniu przez niego należnego podatku od nagrody w wysokości 10% jej wartości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zwycięzca winien wpłacić podatek w ciągu 14 dni od momentu poinformowania o wygranej. O numerze rachunku bankowego, na który należy wpłacić należny podatek, zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie lub listownie przez Przedstawiciela Organizatora Konkursu. Nagroda zostanie wydana dopiero po wpłaceniu przez Zwycięzcę podatku w ciągu 2 miesięcy od daty zaksięgowania należnego podatku.. W przypadku braku wpłaty należnego podatku od nagrody w ww. terminie nagroda przepada na rzecz Organizatora, bez prawa zwycięzcy do wynagrodzenia, odszkodowania lub innego rodzaju zadośćuczynienia z tego tytułu. O odbiorze nagrody Zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie lub listownie.
26.    W przypadku nieodebrania przesyłki przez zwycięzcę przesyłka zostanie zwrócona do siedziby Organizatora (Marquard Media Polska Sp. z o.o., z siedzibą na ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa), skąd zwycięzca będzie mógł ją odebrać w ciągu 14 dniu osobiście lub przesyłka będzie mogła być ponownie  wysłana do zwycięzcy na jego pisemną bądź mailową prośbę przesłaną w ciągu 14 dniu(reklamacje@teleaudio.pl) , przy czym koszt ponownego wysłania przesyłki pokrywa zwycięzca.
27.    Zwycięzcom nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości nagród, wymiany na ich równowartość pieniężną ani przekazania osobom trzecim.
28.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub kuriera – listów, telegramów i innych przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora przez lub do Organizatora w związku z Konkursem.
29.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych.
30.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany miejsca zamieszkania Uczestnika lub podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji lub zmianę innych danych – a uniemożliwiającą odbiór przez Uczestnika listu, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Uczestnika lub odbiór nagrody przez osobę nieupoważnioną w przypadku wysłania nagrody na adres wskazany przez Uczestnika. W takim przypadku Uczestnik nie ma roszczeń wobec Organizatora.
31.    W przypadku nie odebrania nagrody przez Zwycięzcę w ciągu 2 miesięcy od zakończenia Konkursu nagroda pozostanie własnością Organizatora.

§5
Postępowanie reklamacyjne


1    Reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane do TELEAUDIO DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna wyłącznie w formie pisemnej, na adres: Al. Jerozolimskie 81, kod pocztowy  02-001 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs To Wasz Dzień”, w terminie 14 dni od daty zakończenia danej Edycji Konkursu, którego reklamacja dotyczy.
2    Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca w składzie:
- Przewodniczący
- Zastępca Przewodniczącego
- Sekretarz
3    W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia.
4    Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
5    Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

§6
Publikacja Regulaminu


Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać na stronie www.milionkobiet.pl.


§7
Ochrona danych osobowych


1.    Dane osobowe podane przez finalistów konkursu są przetwarzane przez TELEAUDIO DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, doraźnie, tj. wyłącznie w celu weryfikacji finalisty, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy - nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu.
2.    Finaliści mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.


§8
Moc wiążąca Regulaminu


1.    Zgłoszenie dokonane poprzez przesłanie wiadomości tekstowej SMS uznane będzie za zgodę Uczestnika na związanie się warunkami Konkursu, a określonymi niniejszym Regulaminem.


§9
Sąd i prawo właściwe


W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.Dodał(a): Emilia Czaczkowska , Czwartek 09.02.2012 (aktualizacja: 2012-03-23)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×