Regulamin konkursu „VICHY IDEALIA NOWOŚĆ”


A.   
Postanowienia ogólne

1.    Konkurs „VICHy IDEALIA NOWOSC ” (zwany dalej „Konkursem”), jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Marquard Media Polska  Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Wilcza 52 (zwaną dalej „Organizatorem”).
2.    Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu.
3.    W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem:
a.    pracowników Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
b.    innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
c.    osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej,

B.   
Czas trwania


1.    Konkurs jest ogłoszony na łamach miesięcznika HOT MODA & Shopping
2.    Czas trwania: wydania III zapowiedz - rynku 15 lutego, wydania V finał – na rynku 15 kwietnia
3.    Termin nadsyłania zgłoszeń: 14 marca 2013
4.    Ogłoszenie wyników: 18 marca 2013 
C.    
Komisja

1.    Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział  i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą: osoba z REDAKCJI HOT MODA& Shopping  oraz osoba z VICHY POLSKA.
2.    Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
D.    Zasady uczestnictwa w Konkursu
1.    Aby wziąć udział w Konkursie we wskazanym w niniejszym Regulaminie terminie napisz, jak wyobrażasz sobie swój idealny dzień i idealną siebie. Wypowiedź wraz ze swoim  zdjęciem prześlij pod adres: vichy1@marquard.pl z dopiskiem w temacie HOT MODA& SHOPPING . Autorka najciekawszej wypowiedzi otrzyma od Vichy  krem Vichy IDEALIA NOWOSC  i zaprezentuje na łamach HOT MODA & SHOPPING   swój idealny dzień, gdy towarzyszył jej  krem Vichy IDEALIA NOWOSC .  Dodatkowo  pięć autorek najciekawszych wypowiedzi otrzyma od Vichy produkty Vichy IDEALIA NOWOSC  do testowania
2.    W zgłoszeniu prześlij swoje dane osobowe (imię, nazwisko, telefon kontaktowy) wraz z klauzulą:
Wyrażam zgodę Hearst-Marquard Publishing Sp. z o.o. na:
 przetwarzanie podanych danych osobowych w celach związanych z realizacją konkursu oraz dostarczeniem nagrody.
 publikację moich danych osobowych (imię i nazwisko) w zakresie ogłoszenia wyników konkursu na łamach magazynu HOT MODA & Shopping  oraz stronie internetowej www.milionkobiet.pl i WWW.vichy .pl  
3.    Uczestnik Konkursu może wysłać tylko jedno zgłoszenie.
4.    Organizator nie zwraca nadesłanych zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie i przysługuje mu prawo ich zniszczenia.
5.    Przesłanie Zgłoszenia do Konkursu przez Uczestnika, jest równoznaczne i następuje jednocześnie ze złożeniem Organizatorowi przez Uczestnika następujących oświadczeń i gwarancji:
a.    Uczestnik jest pełnoletni i ma pełną zdolność do czynności prawnych;
b.    Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości;
c.    Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz wydania nagród jak również do publikowania tych danych  oraz wizerunku na stronie internetowej www.milionkobiet.pl i WWW.vichy .pl  i łamach miesięcznika HOT MODA &Shopping . Podanie danych osobowych jest dobrowolne, Uczestnikowi  przysługuje  prawo dostępu do danych oraz możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
d.    całość praw autorskich do nadesłanych materiałów przysługuje wyłącznie Uczestnikowi a żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi w wypadku korzystania z nadesłanych materiałów podczas i w celach związanych z Konkursem.
e.    Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania z materiałów, w tym treści Zgłoszenia na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym do ich publikacji na łamach magazynu HOT MODA & Shopping .. oraz na stronie internetowej WWW.milionkobiet.pl WWW vichy.pl.
f.    przesłane Zdjęcia przedstawiają Uczestnika, bądź Uczestnik posiada zgodę osoby uwidocznionej na zdjęciu na rozpowszechnianie jej wizerunku i  całość praw autorskich do tych Zdjęć przysługuje wyłącznie Uczestnikowi  a żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi w wypadku korzystania z tych Zdjęć podczas i w celach związanych z Konkursem.
g.    Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie korzystania ze Zdjęć na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym do ich publikacji na łamach magazynu HOT MODA & Shopping.. oraz na stronie internetowej WWW.milionkobiet.pl WWW vichy.pl Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.
h.    Z uwagi na to, iż nadesłane Zdjęcia  służą tylko i wyłącznie w celach niniejszego Konkursu a udział w Konkursie nie gwarantuje publikacji Zdjęć przez Organizatora,  jakiekolwiek żądania lub roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nie zamieszczenia nadesłanych Zdjęć są wyłączone.
6.    W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub prawa do wizerunku.
7.    Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja wybierze jej zdaniem najciekawszą, najbardziej pomysłową, zwięzłą i oryginalną historie.

Nagrody


1.    Autorka najciekawszej wypowiedzi otrzyma od Vichy  krem Vichy IDEALIA NOWOSC  i zaprezentuje na łamach HOT MODA & SHOPPING   swój idealny dzień, gdy towarzyszył jej  krem Vichy IDEALIA NOWOSC .  Dodatkowo  pięć autorek najciekawszych wypowiedzi otrzyma od Vichy produkty Vichy IDEALIA NOWOSC do testowania.
2.    Laureatom nie przysługują roszczenia do zastrzegania szczególnych właściwości nagród, wymiany na ich równowartość pieniężną ani przekazania osobom trzecim o wypłatę wartości ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę. Jakiekolwiek roszczenia Laureatów biorących udział w  Konkursie z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone
3.    Nagroda zostanie wysłana przesyłka pocztową bądź kurierską do Laureata na podany przez Laureata adres w ciągu 7 dni od daty poinformowania laureatki o wygranej.
4.    W przypadku nieodebrania przesyłki przez Laureata przesyłka zostanie zwrócona do siedziby Organizatora, skąd Laureat będzie mógł ją odebrać w ciągu 7 dniu osobiście lub przesyłka będzie mogła być ponownie  wysłana do Laureata na jego pisemną prośbę przesłaną w ciągu 7 dni na adres Organizatora, przy czym koszt ponownego wysłania przesyłki pokrywa Laureat.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych.
6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany miejsca zamieszkania Laureata lub podanego adresu do korespondencji lub zmianę innych danych – a uniemożliwiającą odbiór przez Laureata przesyłki, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Laureata lub odbiór nagrody przez osobę nieupoważnioną w przypadku wysłania nagrody na adres wskazany przez Laureata. W takim przypadku Laureat nie ma roszczeń wobec Organizatora.
7.    W przypadku nie odebrania nagrody przez Laureata w ciągu 1 miesiąca od zakończenia Konkursu nagroda pozostanie własnością Organizatora.

E.   
Postanowienia końcowe


1.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy biorący udział w Konkursie spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego.
2.    [Dane osobowe] Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania jego danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia Laureatów Konkursu oraz wydania Nagród jak również do publikowania tych danych na stronie internetowej Organizatora.  Dane osobowe podane przez uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora, doraźnie, tj. wyłącznie w celu weryfikacji finalisty, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy - nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu.  Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji o wszystkich zabawach, nagrodach i Konkursach specjalnych prowadzonych w ramach funkcjonowania Konkursu.
3.    [Reklamacje] Wszelkie reklamacje związane z Konkursem  należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu.
4.    Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Sprawdzająca w składzie:  Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego,  Sekretarz w terminie 7 dni od daty wniesienia reklamacji. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.
5.    [Moc wiążąca Regulaminu] Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział,  Uczestnik Konkursu  podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść i na związanie się warunkami Konkursu  określonymi niniejszym Regulaminem.
6.    Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
7.    Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.milionkobiet.pl  oraz www.vichy.pl i  do wglądu w siedzibie Organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.


Dodał(a): Emilia Czaczkowska-Bołtromiuk , Wtorek 19.02.2013 (aktualizacja: 2013-02-19)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze (2)

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.
marieee
a wyników jak nie było tak nie ma.. chyba że coś przeoczyłam?
Dodano: 2013-04-02 13:45:16 Zgłoś nadużycie
agniess
Gdzie będą wyniki konkursu i kiedy?
Dodano: 2013-03-19 12:23:28 Zgłoś nadużycie