Regulamin konkursu "Zostań modelką Joya"

Tagi:§ 1
Postanowienia ogólne


1. Konkurs "Zostań Modelką Joya" (zwany dalej "Konkursem"), jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 50/52 (zwanym dalej "Organizatorem”) we współpracy z Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu.

2. W Konkursie mogą brać udział dziewczyny w wieku od 14 do 25 lat z wyłączeniem:
a. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
b. innych osób, które brały udział w organizowaniu Akcji,
c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, pod rygorem dyskwalifikacji. Zgoda rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnoletnich uczestniczących w konkursie powinna obejmować również zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac wyrażoną według wzoru, który jest dostępny tutaj.

3. Dziewczyny biorące udział w konkursie muszą mieć od 168-185 cm wzrostu oraz proporcjonalną budowę ciała.

§ 2
Czas trwania Konkursu

Konkurs jest ogłoszony na łamach miesięcznika Joy i w portalu MilionKobiet.pl i prowadzony będzie na łamach miesięcznika Joy oraz na stronie internetowej www.milionkobiet.pl  od 21 lutego do 22 sierpnia w pięciu etapach. 21 września 2012 roku na stronie portalu milionkobiet.pl zostanie ogłoszona lista 15 laureatek konkursu. Spośród nich Jury wyłoni Zwyciężczynię konkursu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone listopadowym numerze magazynu Joy.


§ 3
Jury


Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział, Organizator powoła Jury. W skład Jury wejdą osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Skład Jury:  Anna Zejdler-Ibisz, redaktor naczelna JOYa, Monika Smolicz, właścicielka agencji modelek Rebel Models, Marcin Klaban, fotograf, i Michał Chatys, dyrektor artystyczny JOYa.


§ 4
Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs polega na wybraniu zwyciężczyni, która wystąpi jako modelka w sesji dla magazynu Joy.

2. Na adres modelka@joy.pl  należy wysłać swoje cztery zdjęcia (terminy wysyłania zdjęć - patrz punkt 3). Fotografie spełniające kryteria techniczne (patrz punkt 6)  zostaną opublikowane na stronie MilionKobiet.pl i poddane głosowaniu czytelniczek Joya i użytkowniczek portalu MilionKobiet.pl (terminy głosowań - patrz punkt 3).
Redakcja magazynu Joy oraz portalu MilionKobiet.pl zastrzega sobie możliwość nieopublikowania zdjęć obraźliwych i obscenicznych.

3. Konkurs składa się z 5 etapów:
I Etap: wysyłanie zdjęć od 21 lutego do 19 marca
           głosowanie od 23 marca do 19 kwietnia
II Etap: wysyłanie zdjęć od 20 marca do 16 kwietnia
           głosowanie od 20 kwietnia do 21 maja
III Etap: wysyłanie zdjęć od 17 kwietnia do 17 maja
           głosowanie od 22 maja do 21 czerwca
IV Etap: wysyłanie zdjęć od 18 maja do 17 czerwca
             głosowanie od 22 czerwca do 19 lipca
V Etap: wysyłanie zdjęć od 18 czerwca do 16 lipca
             głosowanie od 20 lipca do 22 sierpnia

Zdjęcia nadesłane w I etapie (od 20 marca do 16 kwietnia) mogą wziąć udział w głosowaniu w kolejnych etapach (etap II, III, IV i V ). Tak samo w przypadku zdjęć wysłanych w etapie II, III, IV i V.
Zdjęcia są publikowane na stronie milionkobiet.pl według kolejności zgłoszeń.

4. Podczas każdego z głosowań czytelniczki JOYa i użytkowniczki portalu MilionKobiet.pl wybiorą dziewczyny, które najbardziej im się podobają. Po zakończeniu każdego z głosowań, zdjęcia trzech laureatek z każdego etapu zostaną opublikowane  w JOYu.

Laureatki z marcowego etapu zostaną ogłoszone w czerwcowym Joyu.
Laureatki z kwietniowego etapu zostaną ogłoszone w lipcowym Joyu.
Laureatki z majowego etapu zostaną ogłoszone w sierpniowym Joyu.
Laureatki z czerwcowego etapu zostaną ogłoszone w wrześniowym Joyu.
Laureatki z lipcowego etapu zostaną ogłoszone w październikowym Joyu.

5. Półfinał - 21 września 2012 roku na stronie MilionKobiet.pl zostaną opublikowane zdjęcia 15 laureatek z poszczególnych miesięcy Spośród tych dziewczyn jury wybierze Zwyciężczynię konkursu, czyli Modelkę JOYa.
Finał - w listopadowym numerze magazynu Joy zostanie ogłoszona zwyciężczyni konkursu. Zostaną także opublikowane zdjęcia z jej sesji modowej.

6. Na adres modelka@joy.pl należy przesłać cztery zdjęcia: dwa różne zbliżenia twarzy i dwa różne ujęcia sylwetki i dwa różne ujęcia sylwetki. Powinny być zrobione aparatem cyfrowym o matrycy nie mniejszej niż 5 mln pikseli.
Należy pamiętać o zachowaniu właściwej postawy w trakcie fotografowania sylwetki: stań rozluźniona, ale wyprostowana. Robiąc zdjęcie twarzy, lekko się uśmiechnij. Fotografie poprawiane w programach graficznych nie zostaną uwzględnione w konkursie. Zdjęcia muszą natomiast spełniać podstawowe wymagania techniczne: powinny być zrobione na jasnym tle, dobrze oświetlone, ostre. Zalecany format dla przysyłanych do redakcji zdjęć to jpg.

7. Zdjęcia do konkursu "Zostań Modelką JOYa" wyślij na adres: modelka@joy.pl. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, wiek, wymiary (biust, talia, biodra plus wzrost), miejsce zamieszkania oraz dane kontaktowe: adres mailowy i numer telefonu.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i jego akceptacji, zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku poprzez zamieszczenie w e-mailu następujących klauzul:


Oświadczam, iż zapoznałam się i akceptuję regulaminu Konkursu „Zostań modelką Joya". Wyrażam zgodę dla Marquard Media Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 50/52 na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z realizacją konkursu oraz dostarczeniem nagrody, a także na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz wizerunku na stronie internetowej www.milionkobiet.pl i w magazynie Joy.

W przypadku osób niepełnoletnich powyższe zgody powinny być potwierdzone przez przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego) poprzez podpisanie odpowiedniej klauzuli. Jej wzór jest dostępy tutaj. Skan podpisanego oświadczenia należy wysłać w załączniku razem ze zgłoszeniem.

9. Przesłanie Zgłoszenia przez Uczestniczkę, jest równoznaczne i następuje jednocześnie ze złożeniem Organizatorowi przez Uczestniczkę następujących oświadczeń i gwarancji:
a. przesłane Zdjęcia przedstawiają Uczestniczkę zaś całość praw autorskich do tych Zdjęć przysługuje wyłącznie Uczestniczce a żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi, w wypadku korzystania przez magazyn Joy oraz przez serwis MilionKobiet.pl z tych Zdjęć podczas i w celach związanych z Konkursem.
b. Uczestniczka wyraża nieodwołalnie zgodę na publikację jej wizerunku utrwalonego na nadesłanych przez nią zdjęciach lub w materiałach powstałych w trakcie niniejszego konkursu  magazynie JOY oraz na stronie internetowej milion kobiet.pl. Uczestniczka upoważnia do nieodpłatnego korzystania z nadesłanych przez nią zdjęć na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym do ich publikacji na łamach magazynu Joy  oraz w serwisie MilionKobiet.pl.


§ 5
Nagrody


1. Zwyciężczyni konkursu wystąpi jako modelka w sesji mody, która zostanie opublikowana w  listopadowym numerze magazynu JOY.

2. Dodatkowo Zwyciężczyni otrzyma od marki MARKAFONI  bon rabatowy MARKAFONI o wartości 1000 zł. a także weźmie udział w sesji zdjęciowej do materiału promocyjnego  dla MARKAFONI.PL. Podatek od nagrody pokrywa Zwyciężczyni.

3. Zwyciężczyni podpisze także kontrakt z agencją Moniki Smolicz – REBEL MODELS. Organizator zastrzega, że ostateczna decyzja co do podpisania umowy należy wyłącznie do agencji Rebel Models.

4. Nagrody dla 15 finalistek konkursu:
-  zestawy kosmetyków Misslyn: podkład rozświetlający luminous Make-up, dwa cienie do powiek High shine, dwie kredki do powiek intense color liner, tusz do rzęs XXl, błyszczyk do ust rich color, lakier do paznokci nail Polish.
- zestawy upominkowe od marki BLOW FEMININE EDITION.

5. W związku z realizacją nagrody polegającej na udziale w materiale promocyjnym dla MARKOFONI.PL dane osobowe, zwyciężczyni konkursu będą udostępnione VIT Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 90, będącego prowadzącym serwis www.markafoni.pl na co uczestniczki wyrażają zgodę.

6.  Uczestniczki przyjmują do wiadomości, że wizerunek zwyciężczyni konkursu utrwalony podczas sesji zdjęciowej będącej  jedną z nagród będzie rozpowszechniony w materiale promocyjno – reklamowym marki  MARKAFONI.PL na co wyrażają zgodę.


§ 6
Postanowienia końcowe


1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestniczki biorące udział w Konkursie spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania, numeru telefonu kontaktowego.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 50/52. Dane osobowe Uczestniczki będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym przede wszystkim w celu wyłonienia laureatek i zwyciężczyni Konkursu i wydania nagród.. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji powyższych celów. Uczestniczki Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, oraz ich poprawiania. Dane osobowe Uczestniczek nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wizerunek zwyciężczyni konkursu będą udostępnione VIT Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 90, w celu realizacji nagrody.

3. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora na adres: ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Konkursu.  Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Jury Konkursu w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Jury rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Roszczenia o zawarcie umowy z Agencją Rebel Models winny być kierowane wyłącznie do Agencji Rebel Models.

4. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursu.

5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
(a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
(b) nie doręczenie uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.
(c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe
(d) za umowę podpisaną przez modelkę z agencją Rebel Model.

6. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.milionkobiet.pl i do wglądu w siedzibie Organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.

Dodał(a): Marcelina Romańska , Czwartek 23.02.2012 (aktualizacja: 2012-07-19)
Ocena: