Regulamin konkursu "Zostań stylistką JOYa"

REGULAMIN KONKURSU
”Zostań stylistką  JOYa”

A.    Postanowienia ogólne.

1.    Konkurs „Zostań stylistką JOYa” (zwany dalej „Konkursem”), jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o. (zwaną dalej „Organizatorem”).
2.    Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu.
3.    W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie  (lub niepełnoletnie za zgodą rodziców) osoby fizyczne z wyłączeniem:
a.    pracowników Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
b.    innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
c.    osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej,

B.    Czas trwania.

1.    Konkurs jest ogłoszony na łamach miesięcznika JOY oraz na stronie internetowej www.milionkobiet.pl
2.    Czas trwania 22 listopada 2012 r. – 08 luty 2013 r.
3.    Harmonogram:
a.    22 listopada  2012 r. start akcji – ogłoszenie konkursu na łamach grudniowego numeru JOYa .
b.    22 listopada 2012 r. - publikacja artykułu o konkursie na www.milionkobiet.pl, regulamin na milionkobiet.pl/stylistka, wzór oświadczenia rodziców na milionkobiet.pl/zgoda, publikacja postu zajawiającego artykuł na fan page serwisu www.milionkobiet.pl na www.facebook.com,
c.    21 grudnia 2012 r. - Przypomnienie o konkursie w numerze styczniowym JOYa – PDS
d.    10 styczeń 2013 r. - koniec przyjmowania zgłoszeń konkursowych przez redakcję JOYa. Spośród nadesłanych zgłoszeń redakcja w terminie do 17 stycznia 2013 r. wybiera 30 najlepszych stylizacji
e.    21 styczeń 2013 – publikacja artykułu na www.milionkobiet.pl z 30 wybranymi przez Redakcję JOYa stylizacjami, publikacja postu zajawiającego artykuł na fan page serwisu www.milionkobiet.pl na www.facebook.com
f.    21 styczeń – 8 luty 2013 - głosowanie czytelniczek na najlepsze 5 stylizacji na www.milionkobiet.pl
g.    8 luty 2013 r. - ostateczne  zamknięcie głosowania  
h.    15 luty 2013 r. - zakończenie  obrad redakcyjnego jury: spośród 5 stylizacji, które otrzymają najwięcej głosów w głosowaniu na www.milionkobiet.pl jury wybiera Stylistkę JOYa
i.    PDS JOY kwiecień – ogłoszenie laureatki
j.    PDS JOY kwiecień – publikacja artykułu na www.milionkobiet.pl, publikacja postu zajawiającego artykuł na fan page serwisu www.milionkobiet.pl na www.facebook.com
k.    PDS JOY kwiecień – publikacja artykułu z sesji zdjęciowej na www.milionkobiet.pl, publikacja postu zajawiającego artykuł na fan page serwisu www.milionkobiet.pl na www.facebook.com


C.    Komisja

1.    Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział  i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdzie 5 osób: Karolina Weber – redaktor naczelna JOY, Marta Cieplak – zastępca redaktor naczelnej JOY, Michał Chatys – dyrektor artystyczny JOY, Magdalena Murawska – szef działu mody JOY i Jarosław Grzywaczewski – milionkobiet.pl
2.    Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

D.    Zasady uczestnictwa w Konkursu

1.    Zgłoszenie do Konkursu polega na przesłaniu we wskazanym w niniejszym Regulaminie terminie na adres stylistka@joy.pl trzech zdjęć zrobionej samodzielnie stylizacji. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania oraz adres mailowy i numer telefonu, a także oświadczenie następującej treści: Oświadczam, że zapoznałam się i akceptuję regulamin konkursu „Zostań stylistką JOya”. Wyrażam zgodę dla Hearst-Marquard Publishing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 50/52 na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z realizacją konkursu oraz dostarczeniem nagrody, a także na publikację mojego imienia i nazwiska oraz wizerunku na stronie internetowej milionkobiet.pl i w magazynie JOY.
2.    Uczestnik Konkursu może wysłać tylko jedno zgłoszenie.
3.    Propozycje stylizacji  zostaną umieszczone na stronie: milionkobiet.pl
4.    Internautki oraz czytelniczki głosują  na wybrane przez siebie stylizacje, poprzez jednorazowe oddanie głosu na stronie www.milionkobiet.pl
5.    Organizator nie zwraca nadesłanych zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie i przysługuje mu prawo ich zniszczenia.
6.    Przesłanie Zgłoszenia do Konkursu przez Uczestnika, jest równoznaczne i następuje jednocześnie ze złożeniem Organizatorowi przez Uczestnika następujących oświadczeń i gwarancji:
a.    Uczestnik jest pełnoletni i ma pełną zdolność do czynności prawnych; lub przedstawił zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.
b.    Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości;
c.    Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz wydania nagród jak również do publikowania tych danych  oraz wizerunku na stronie internetowej milionkobiet.pl i łamach miesięcznika JOY. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, Uczestnikowi  przysługuje  prawo dostępu do danych oraz możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
d.    przesłane Zdjęcia przedstawiają Uczestnika, bądź Uczestnik posiada zgodę osoby uwidocznionej na zdjęciu na rozpowszechnianie jej wizerunku i  całość praw autorskich do tych Zdjęć przysługuje wyłącznie Uczestnikowi,  a żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi w wypadku korzystania z tych Zdjęć podczas i w celach związanych z Konkursem.
e.    Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie korzystania ze Zdjęć na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym do ich publikacji na łamach magazynu JOY oraz na stronie internetowej milionkobiet.pl Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.
f.    Z uwagi na to, iż nadesłane Zdjęcia służą tylko i wyłącznie w celach niniejszego Konkursu a udział w Konkursie nie gwarantuje publikacji Zdjęć przez Organizatora,  jakiekolwiek żądania lub roszczenia uczestników Konkursu z tytułu niezamieszczenia nadesłanych Zdjęć są wyłączone.
7.    W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub prawa do wizerunku.


E.    Nagrody.

1.    Nagrodą główną w Konkursie jest stylizacja sesji mody do numeru kwietniowego JOY (we współpracy z działem mody miesięcznika JOY), a także stylizacja do pokazu mody w ramach V półfinału Fashion Designer Awards  (w kwietniu 2013 roku w Złotych Tarasach w Warszawie).
2.    Pięć finalistek otrzyma również następujące nagrody: bon na zakupy w sklepach New Yorker o wartości 200 zł oraz zestaw kosmetyków marki Avon.
3.    Lista Laureatow Konkursu zostanie opublikowana na stronie  www.milionkobiet.pl
4.    Laureatom nie przysługują roszczenia do zastrzegania szczególnych właściwości nagród, wymiany na ich równowartość pieniężną ani przekazania osobom trzecim o wypłatę wartości ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę. Jakiekolwiek roszczenia Laureatów biorących udział w  Konkursie z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
F.    Postanowienia końcowe.
1.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy biorący udział w Konkursie spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego.
2.    [Dane osobowe] Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania jego danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia Laureatów Konkursu oraz wydania Nagród jak również do publikowania tych danych na stronie internetowej Organizatora.  Dane osobowe podane przez uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora, doraźnie, tj. wyłącznie w celu weryfikacji finalisty, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy - nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu.  Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji o wszystkich zabawach, nagrodach i Konkursach specjalnych prowadzonych w ramach funkcjonowania Konkursu.
3.    [Reklamacje] Wszelkie reklamacje związane z Konkursem  należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu.
4.    Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Sprawdzająca w składzie:  Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego,  Sekretarz w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.
5.    [Moc wiążąca Regulaminu] Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział,  Uczestnik Konkursu  podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść i na związanie się warunkami Konkursu  określonymi niniejszym Regulaminem.
6.    Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
7.    Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.milionkobiet.pl i do wglądu w siedzibie Organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.


Dodał(a): Redakcja , Czwartek 22.11.2012 (aktualizacja: 2012-12-12)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze (1)

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.
xpaula
kiedy będą zdjęcia z konkursu ?
Dodano: 2013-01-21 00:43:18 Zgłoś nadużycie

Zobacz również

×