Regulamin konkursu Krzyżówka Joy§1
Postanowienia Ogólne

1.    Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs „Krzyżówka Joy” ( „Konkurs” „Krzyżówka”).
2.    Organizatorem Konkursu jest Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 012402670, będącą płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym 527-173-87-37 („Organizator”).
3.    Konkurs promowany jest Konkurs promowany jest w miesięczniku Joy.
4.    Konkurs rozpocznie się w dniu 20.02.2013 i trwać będzie do 17.03.2013 do godziny 23:59.
5.    Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
6.    Wzięcie udziału w Konkursie możliwe jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play i Cyfrowy Polsat.
7.    Koszt wysłania SMS pod numer 72207 każdorazowo wynosi 2 zł netto / 2,46 zł brutto. Koszt wysłania SMS pod numer 7057 każdorazowo wynosi 0,50 zł netto / 0,62 zł brutto. Podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie na numerze Premium SMS 72207 jest Organizator.

§2
Uczestnicy Konkursu

1.    Uczestnikiem Konkursu jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego, spełnia wszystkie postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu oraz przystąpiła do Konkursu przez dokonanie czynności określonych w § 3 pkt. 1 Regulaminu („Uczestnik”).
2.    Przystąpienie do Konkursu poprzez dokonanie czynności określonych w § 3 pkt. 1 Regulaminu uznane będzie za zgodę Uczestnika na związanie się warunkami Konkursu określonymi niniejszym Regulaminem.
3.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o., Marquard Media Polska Sp. z o.o., TELEAUDIO DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna, operatorów sieci komórkowych działających na obszarze RP (PTK Centertel Sp. z o.o., PTC S.A., Polkomtel S.A. P4 Sp. z o.o., Cyfrowy Polsat) oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie ich rodzin (krewni i powinowaci do drugiego stopnia).
4.    W przypadku uczestnictwa w Konkursie wbrew ograniczeniom określonym w pkt. 3 osoby te nie nabywają prawa do wygranej, a jeżeli fakt podlegania wspomnianym wyżej ograniczeniom zostanie ujawniony po odebraniu wygranej, zobowiązane są wygraną zwrócić.
5.    Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji w formie powiadomień SMS o wszystkich konkursach, zabawach, nagrodach i akcjach specjalnych organizowanych przez Organizatora. Otrzymują oni równocześnie prawo do wcześniejszego zgłoszenia się do udziału we wszystkich wydarzeniach o których istnieniu otrzymali powiadomienie poprzez SMS.
6.    Uczestnik Konkursu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, o których mowa w punkcie powyższym poprzez wysłanie e-maila na adres sms@marquard.pl, z wnioskiem o zaprzestanie przesyłania w/w materiałów na wskazany w e-mailu numer telefonu komórkowego.


§3
Przebieg Konkursu

1.    Aby wziąć udział w krzyżówce należy w trakcie trwania Konkursu prawidłowo rozwiązać krzyżówkę publikowaną w nr 3/2013 miesięcznika Joy, a następnie wysłać wiadomość SMS pod numer 72207 (2zł/2,46zł z VAT) zawierającą hasło krzyżówki, zgodnie z instrukcją podaną w materiałach reklamowych według wzoru "ROZRYWKA. YY", gdzie:
ROZRYWKA – identyfikator czasopisma,
YY –  hasło krzyżówki pisane bez polskich znaków.
Przykładowa treść wiadomości SMS powinna brzmieć następująco: ROZRYWKA.tekst, co oznacza, ze, rozwiązaniem krzyżówki jest hasło „tekst”.
2.    Jeśli Uczestnik prześle wiadomość SMS o treści zgodnej z instrukcją podaną w Czasopiśmie otrzyma potwierdzenie w postaci zwrotnej wiadomości SMS. W przeciwnym przypadku otrzyma zwrotną wiadomość SMS informującą o błędzie.
3.    Każdy Uczestnik może wziąć udział w Krzyżówce dowolną ilość razy, z zastrzeżeniem, że w ramach jednej krzyżówki może otrzymać tylko jedną nagrodę. Aby wziąć ponownie udział w Krzyżówce Uczestnik powinien wysłać wiadomość SMS o treści i w terminie szczegółowo określonym w czasopiśmie.
4.    Spośród Uczestników, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązania i będą spełniać pozostałe warunki określone w niniejszym regulaminie, komisja powołana przez  Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o. wyłoni zwycięzców krzyżówki.
5.    Zwycięzcy zostaną wyłonieni po zakończeniu Konkursu w ciągu 20 dni roboczych.
6.    W celu przekazania Nagród, nagrodzeni Uczestnicy (Zwycięzcy), po otrzymaniu SMS z informacją o wygranej, są zobowiązani wysłać za pomocą wiadomości SMS swoje pełne dane osobowe niezbędne do przekazania Nagrody  (imię, nazwisko, adres, na który na zostać wysłana nagroda czyli: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) pod numer 7057 (0,50zł netto/0,62zł brutto) poprzedzając swoje dane prefixem DANE w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości SMS informującej o przyznanej Nagrodzie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
7.    W celu przekazania Nagród, nagrodzeni Uczestnicy (Zwycięzcy), którzy nie przekażą swoich danych osobowych zgodnie z ust. 7, są zobowiązani podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora konkursu podać swoje dane osobowe niezbędne do przekazania Nagrody  (imię, nazwisko, adres, na który na zostać wysłana nagroda czyli: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, Próba uzyskania połączenia ze zwycięzcami nastąpi po zakończeniu konkursu.
8.    W przypadku wygranej imię i nazwisko Laureata oraz miejscowość jego zamieszkania mogą zostać opublikowane na łamach miesięcznika Joy i/lub na www.milionkobiet.pl i/lub sms-ie zwrotnym do wszystkich uczestników konkursu.
9.    Udział w Konkursie jest równoznaczny z udzieleniem zgody na publiczne ujawnienie na łamach miesięcznika Joy i/lub na www.milionkobiet.pl i/lub w wysyłkach SMS skierowanych do pozostałych Uczestników Konkursu swojego imienia i nazwiska przez Zwycięzcę wraz z  nazwą miejscowości, w której mieszka.

§4
Nagrody

1.    Nagrodami w konkursie Krzyżówka są:
a)    50 x zestaw kosmetyków Luksja.
2.    Nagrody zostaną wysłane przesyłka pocztową bądź kurierską do Zwycięzców na podany przez Zwycięzców adres w ciągu 2 miesięcy od momentu poinformowania o wygranej.
3.    Nagroda w konkursie, której wartość przekroczy 760 zł brutto zostanie wydana Zwycięzcy po wpłaceniu przez niego należnego podatku od nagrody w wysokości 10% jej wartości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zwycięzca winien wpłacić podatek w ciągu 14 dni od momentu poinformowania o wygranej. O numerze rachunku bankowego, na który należy wpłacić należny podatek, zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie lub listownie przez Przedstawiciela Organizatora Konkursu.
4.    W przypadku nieodebrania przesyłki przez zwycięzców przesyłka zostanie zwrócona do siedziby Organizatora (Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa), skąd zwycięzcy będą mogli ją odebrać osobiście.
5.    Nagrody nie podlegają przekazaniu osobom trzecim ani wymianie na ich równowartość pieniężną.
6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych.
7.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany miejsca zamieszkania Uczestnika lub podanego przez Uczestnika adresu lub zmianę innych danych – a uniemożliwiającą odbiór przez Uczestnika listu, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Uczestnika lub odbiór nagrody przez osobę nieupoważnioną w przypadku wysłania nagrody na adres wskazany przez Uczestnika.

§5
Prawidłowość przebiegu Konkursu

1.    Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Organizator Konkursu.
2.    Wątpliwości Organizatora co do prawidłowości odpowiedzi Uczestników oraz prawidłowości przebiegu Konkursu rozstrzygał będzie Organizator lub wskazana przez niego osoba.
3.    W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu Uczestnik zostaje wykluczony z udziału Konkursie.

§6
Postępowanie Reklamacyjne

1.    Reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane do Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa wyłącznie w formie pisemnej, z dopiskiem „Konkurs Joy Krzyżówka”, w terminie 14 dni od daty zakończenia danej Edycji Konkursu, którego reklamacja dotyczy.
2.    Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca w składzie:
- Przewodniczący
- Zastępca Przewodniczącego
- Sekretarz
3.    W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data nadania listu.
4.    Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
5.    Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

§7
Ochrona Danych Osobowych

1.    Dane osobowe podane przez finalistów konkursu są przetwarzane przez TELEAUDIO DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, doraźnie, tj. wyłącznie w celu weryfikacji finalisty, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy - nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu.
2.    Finaliści mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§8
 Postanowienia Końcowe

1.    Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie www.milionkobiet.pl.
2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.


Dodał(a): Emilia Czaczkowska-Bołtromiuk , Środa 13.02.2013 (aktualizacja: 2013-02-22)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×